Uznesenie z riadneho Valného zhromaždenia

Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach

konaného dňa 30.04.2022.

 

    Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbarialistov na svojom zasadnutí dňa  30.apríla2023:

A.       zvolilo :

a1 – predsedu Valného zhromaždenia – Ing. Jozefa Hudáka, CSc.,

a2  - zapisovateľa  -  Milana Pajerchina

a3 – overovateľov zápisnice  - Jána Handzuša, Jána Horevaja

 

a4 – mandátovú komisiu  -  Samuel Štefko, Pavol Šoltýs, Miroslav Šerfel

a5 – návrhovú komisiu -  Horevaj Ján, Handzuš Stanislav, Michal Riša

a6 – skrutátorov -  Štefko Samuel, Šerfel Miroslav, Šoltýs Pavol, Ríša Miroslav

                                  Hric Rudolf, Pajerchin Milan

 

I.                    prerokovalo:

 

1.       Správu o činnosti výboru pozemkového spoločenstva urbarialistov za rok 2022

2.       Správu o činnosti Dozornej rady pozemkového spoločenstva za rok 2022

3.       Správu o hospodárení za rok 2022, účtovnú závierku za roky 2022 a návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022

4.       Správu o lesníckej činnosti za rok 2022

5.       Návrh zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV 0307 Vysoké Tatry a SKUEV 0309 Poprad do národného zoznamu území európskeho významu ( verejná vyhláška)

II.                  konštatuje :

1.       Zasadnutie zhromaždenia zvolal výbor spoločenstva, pričom vlastníkom podielov bola zaslaná pozvánka s  programom 30 dní pred termínom zasadnutia.

 

III.                schvaľuje :

1.       Správu o činnosti výboru pozemkového spoločenstva urbarialistov za rok 2022

2.       Správu o činnosti Dozornej rady pozemkového spoločenstva za rok 2022

3.      Správu o hospodárení za rok 2022, účtovnú závierku za rok 2022,   návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a  rozdelenie hospodárskeho výsledku tak, že zisk vo výške 4 036,14 € sa preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

 

--2--

 

4.       Správu o lesníckej činnosti za rok 2022 .

5.       Určuje na základe ZMLUVY čl.Vll - (výbor)- bod 10,  výšku odmeny pre členov výboru 5 €,    za každú odpracovanú hodinu (zasadnutia  výboru, brigádnická činnosť a pod.), tak ako v roku 2021

6.        Určuje na základe ZMLUVY čl.Vlll - (dozorná rada)- bod 14,  výšku odmeny pre členov dozornej rady 5 €, za každú odpracovanú hodinu (zasadnutia DR, výboru, brigádnická činnosť a pod.), tak ako v roku 2021

 

IV.                berie na vedomie : 

1.       Deklaráciu členov Liptovsko-tatranského združenia vlastníkov lesa k pripravovanej zonácii národných parkov na Slovensku.

2.        Dohodu medzi súkromnými vlastníkmi lesa a ŠOP SR v zastúpení Ministerstvom životného prostredia SR.

3.       Nesúhlasné stanovisko VZ k návrhu  zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV 0307 Vysoké Tatry a SKUEV 0309 Poprad do národného zoznamu území európskeho významu ( verejná vyhláška)

 

V.                  splnomocňuje :

1.       Výbor pozemkového spoločenstva v spolupráci s DR, podávať návrhy na vyplatenie odmien členom výboru, DR, účtovníčke a OLH, za práce pri zabezpečovaní plnenia  úloh, v hodnotenom období kalendárneho roka, tieto  oznámiť a následne dať odsúhlasiť na najbližšom VZ v zmysle platnej ZMLUVY o pozemkovom spoločenstve vlastníkov.

 

VI.                ukladá : 

1.       Prerokovať obsah všetkých , na VZ nezodpovedaných, diskusných príspevkov na zasadnutí výboru a odpovede zverejniť na našej internetovej stránke.

                                                                                           Zodp. : predseda PSU

 

--3 --

 

2.       Vykonať analýzu hospodárenia spoločenstva za prebiehajúce  obdobie roku 2022 a prijať k tomu zodpovedajúce opatrenia pre dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku nasledovne:

-          trvalým znižovaním nákladov vo všetkých činnostiach hospodárenia

-          hľadať ďalšie možnosti a nové aktivity  s cieľom vytvoriť zisk.

-          formou zabezpečenej činnosti zhodnocovať  finančný kapitál pozemkového spoločenstva

-          zameriavať sa na získavanie nových projektov  a dotácii z PPA.

                                                                                  Zodp. : výbor PSU

3.       Oboznámiť oprávnené osoby – pracovníkov TANAP-u a Okresného úradu Prešov (životné prostredie) s nesúhlasným stanoviskom VZ k návrhu  zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV 0307 Vysoké Tatry a SKUEV 0309 Poprad do národného zoznamu území európskeho významu         ( verejná vyhláška)  a požiadať o odsunutie tohto rozhodnutia do vymenovania novej legitímnej vlády.

V tejto súvislosti požiadať o písomné vyjadrenie ku nasledujúcim otázkam od našich podielnikov:

-          Aký je dôvod zaradenia vybraného územia do zoznamu ÚEV?

-          Ako sa zmení spôsob obhospodarovania územia ÚEV, bude sa akceptovať platný LHP?

-          Aké činnosti vo vybraných územiach nebude možné vykonávať ( ťažba, rekreačné aktivity a pod.) ?

-          Ak dôjde ku zmene prírodných podmienok ( požiar, veterná alebo iná kalamita) a tým dôjde ku zmene chránených biotopov, aký bude následný postup pre vlastníkov ?

-          Pri predpokladanom obmedzení vlastníckych práv majiteľov pozemkov, akým spôsobom bude kompenzovaný ušlý zisk, napr. z ťažby dreva?

Po prerokovaní uvedených otázok a na základe písomného stanoviska oprávnených osôb       – pracovníkov TANAP-u a Okresného úradu Prešov , zvolať mimoriadne alebo korešpondentné VZ podielnikov s cieľom prehodnotiť horeuvedené nesúhlasné stanovisko.

 

Návrhová komisia :   Riša Michal      predseda :                        ............................

                                     Horevaj Ján        -        člen  :                         ............................

                                     Handzuš Stanislav  -   člen :                           ............................