Pozemkové spoločenstvo urbarialistov

V Batizovciach

 

O Z N A M

 

Dňa 30.04.2023 –nedeľa-- o 13 30 hod. sa uskutoční Valné zhromaždenie členov – podielnikov Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach.

Miesto konania VZ :   sála kultúrneho domu  v Batizovciach

V prípade, že nebude z Vašej strany možné sa VZ osobne zúčastniť, prosíme splnomocniť Vami určenú osobu, ktorá sa preukáže pri prezentácii pred VZ, Vami podpísaným splnomocnením.

Keďže pre uznášania schopnosť VZ je potrebná nadpolovičná účasť podielnikov, prosíme Vás, aby ste VZ zúčastnili.

Program VZ je uvedený v pozvánke, ktorú dostal každý podielnik.

 

 

V Batizovciach  26.04.2023                                        za výbor PSU

                                                                                      Ing. Jozef  Hudák, CSc.,

                                                                                      Predseda spoločenstva