Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 19.4.2023 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Príprava VZ

  5. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc. 

2. Uznesenie s poslednej výborovej schôdze bolo splnené.

3. Došlá pošta: 

        od hasičov prišlo vyhodnotenie požiarovosti v lesoch za rok 2022 – povinnosti vlastníkov lesov

        dňa 14.4. t.j. v piatok bol predseda na výsluchu na polícii ohľadom krádeže dreva – Štefan Puška – v decembri kradol drevo, nemal lístok

        zo sociálnej poisťovne prišlo upozornenie na opatrenia ohľadom oznamovania údajov

        prišiel zápis z rokovania vo Svite ohľadom územia európskeho významu

 

4. Ing. Ján Hudák oboznámil výbor o tom, akými spôsobmi budú členovia informovaní o hospodárskych výsledkoch urbáru za rok 2022 t.j. účtovná závierka, finančný majetok a pod.

 

Uznesenie č. 1: Výbor navrhol pre VZ  30.04.2023 nasledovné personálne zabezpečenie

                          pracovných orgánov:

                           Otvorenie VZ: Ing. Ján Hudák

                           Predseda VZ: Ing. Jozef Hudák

                           Prezentácia: Samuel Štefko, Pavol Šoltýs, Ing. Miroslav Šerfel, Milan Pajerchin,

                                               Miroslav Riša, Ing. Rudolf Hric, ktorí budú zároveň skrutátori

                           Zapisovateľ: Milan Pajerchin

                           Overovatelia zápisnice: Ján Handzuš, Zuzana Rakytová

                           Mandátová komisia: Samuel Štefko, Pavol Šoltýs, Ing. Rudolf Hric

                           Návrhová komisia: Mgr. Michal Ríša, Ján Horevaj, Stanislav Handzuš

                          

--2--

 

5. Rôzne:

        bola pripravená na podpis dohoda s p. Vincekom (zodpovedný vedúci rekultivačných prác v lokalite Batizovce 1) s platnosťou od 1.5.2023, podmienky sú tie isté ako v roku 2022

        je potrebné vypracovať nový identifikačný list pre našu registráciu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre  – elektronické spracovanie údajov, treba nové občianske preukazy pre štatutárov PSU s elektronickým podpisom.

        p. Šoltýs uviedol, že má pripravený sprievodný list k refakturácii poplatku pre jednotlivých vlastníkov pozemkov, ktorý bol zaplatený NLC Zvolen za vypracovanie analýzy a štruktúry vlastníckych vzťahov, čo je potrebné pre schválenie poľovného revíru na pozemkoch vlastníkov, vrátane pozemkov PSU Batizovce.

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník