Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 18.08.2021 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Projekt ŠOP

  5. Navážka výkopovej zeminy - železnice

  6. Práce na drevárni pri chate

  7. Práce v lese

  8. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia boli splnené

 

3. Došlá pošta:

 

        exekútor  - ohľadom Svitanu bolo ukončené zisťovanie, . firma Tatracrystal bola vymazaná z obchodného registra, takže dlžná položka z roku 2006 už nie je vymožiteľná

        slovenský skauti – žiadosť z 8.6.2021 – bol tábor za Humbjargom – všetko bolo v poriadku

        uskutočnil sa memoriál p. Svočáka v behu

        slávnosť slnka – žiadosť p. Olejníkovej – stretnutie priateľov slávnosť slnka sa uskutočnilo

        projekt z PPA  - mimo produkčné funkcie lesa – bola zaslaná žiadosť na PPA Bratislava

        žiadosť p. Zuzany Faixovej o sponzorské pre  CSC Batizovce – neschválené

        cyklistická akcia Horal – každoročná  žiadosť o vstup do lesa na Biskupskom schválená

        nový podielnik urbáru je Ing. Michal Gašper – darovacia zmluva od brata Jána Gašpera

        vzorky z navážanej zeminy na Štrkopiesky    testy odobratých vzoriek  boli v poriadku

 

4. ŠOP:

 

        správa z kontroly prác na porastoch    kontrola sa vykonala dňa 28.5.2021, za roky 2020 a 2021 pracovníkom ŠOP B. Bystrica Ing. Golianom – bez navrhnutých opatrení

-          predpokladá sa, že v 08.2021 by mohli byť uvoľnené platby za prevedené práce v rokoch 2020 a 1. polrok 2021 a zálohové platby na práce, ktoré sú plánované v 2. polroku 2021

 

5. Navážka výkopovej zeminy – prebieha aj naďalej, ale v menšom rozsahu ako to bolo v

    uplynulom období.

 

 

6. Bola podaná informácia o prácach na sklade dreva – drevárne- pri urbárskej chate.

 

 

 

-          2  -

 

7. Práce v lese:

 

        prečisťovali sa odrážky na cestách po prívalových dažďoch

        Rómovia chystajú drevo po prerezávkach, predseda  prichytil mladých Rómov ako odvážali  piesok z potoka Vaba v lokalite Mašina, pričom boli poučení, že sa jedná o krádež a ak sa to bude opakovať, budú nahlásení na políciu. Následne bolo zastavené vydávenie nových lístkov na chystanie dreva do odvolania.

 

8. Rôzne:

 

        dane z nehnuteľností pre PSU v katastri obce Batizovce - rokujeme s OcÚ na optimalizácii

        je problém s prihlásením odhláseného prívesného vozíka, po informácii na dopravnom inšpektoráte v PP, tento už nie je možné znovu prihlásiť, pretože  bol definitívne vyradený z evidencie na DI a lacnejšie vyjde nový vozík ,pretože nový technický preukaz môže vydať iba OÚ Poprad, po vykonaní testu originality a technickej kontrole spôsobilosti vozíka.

        Dozorná rada informovala o podnete od p. Lazorčáka, kde menovaný nesúhlasil so spôsobom ako výbor navrhol  navýšenie odmien členom výboru a DR, keď bol podľa jeho názoru porušený zákon o pozemkových spoločenstvách. Dozorná rada sa s týmto bude zaoberať, so stanoviskom oboznámi  výbor a následne bude informovať p. Lazorčáka.

        výjazdové zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 10.9.2021.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník