Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 27.05.2021 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. VZ – Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce

  5. Navážka výkopovej zeminy - železnice

  6. Práce v lese

  7. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie č. 1 – údaje zaslané na Lesný úrad

    Uznesenie č. 2 - splnené

    Uznesenie č. 3 – JUDr. Kešelák  – splnené

 

3. Došlá pošta

 

        Ministerstvo pôdohospodárstva – návrhy na varianty ohľadom  práce a odmeňovania lesných hospodárov, náš urbár podporí variantu č. 6, to znamená odborná činnosť LH tak ako doposiaľ, ale LH by bol štátny zamestnanec a platil by ho štát.

        p. Veštur podal na urbár žiadosť o prenájom časti urbárskeho pozemku, cca 20 m2, v k.ú. Svit, Podskalka na parcele  LV č. 2209 za účelom výstavby objektu na chov holubov, bez pevného základu

        p. Majkuthová podala žiadosť na urbár o povolenie zápisu vecného bremena na právo prechodu cez urbársky pozemok na parcele  LV č. 2403

        kontrola hasičov z okresu –  bola to následná kontrola a závady zistené pri predchádzajúcej kontrole boli odstránené

        žiadosť na PPA ohľadom dotácie na Mraznicu  za rok 2021 bola podaná v stanovenom termíne

        boli zakúpené a inštalované nové televízory v urbárskej budove

        výbor prejednal žiadosť poľovného združenia o povolenie umiestniťa poskytnutie dreva na výstavbu dvoch posedov v lokalite Mitlmbjarg a Vajsnuber

 

4. VZ Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce

 

        informoval predseda urbáru s tým, že hlasovanie sa uskutočnilo formou per-rolam t.j. korenšpondečné hlasovanie, jednalo sa o uzávierku za rok 2020, bol predaný pozemok v St. Smokovci, bol podaný návrh na prerozdelenie financií z predaja, ešte je požiadavka od cirkvi RK Starý Smokovec na odkúpenie zostávajúcich cca 340 m2 uvedeného pozemku;

 

 

 

 

 

 

5. V čase od 20.4.21 do 20.5.21 bolo uložené 17 651,46 tony výkopovej zeminy z rekonštrukcie

     železnice Svit

 

6. Práce v lese – informoval predseda urbáru

 

        bola dohodnutá výstavba drevárne pri urbárskej chate – budú realizovať p. Knut a p. Miroslav Riša, za aktívnej pomoci ostatných členov PSU, hlavne členov výboru a DR

        bol opravený zámok ochrannej mreže dverí na urbárskej chate – Miroslav Riša

        prerezávky sa ukončili, bol naplnený plán prerezávok

        boli prečistené odrážky na lesných cestách, po intenzívnych dažďoch

        p. Spusta, fa Gravat prehĺbil , v zmysle projektu, odvodňovací kanál na Štrkopieskoch  – za povolenie bolo dohodnuté  10 áut pomletého štrku, ktorý použijeme na úprava lesných ciest

 

7. Rôzne

 

        Ing. Ján Hudák – p. Fedáková ho oslovila, že chce umiestniť pojazdný včelín na našich pozemkoch, nech predloží písomnú žiadosť

        predseda uviedol, že v lokalite Podskalka sa nachádzajú pozostatky včelína (maringotka), je problém zistiť čie to je a následne vyzvať majiteľa, aby tento neporiadok odstránil

 

Uznesenie č. 1: Výbor schválil návrh úpravy odmien členom výboru, Dozornej rady a 

                          účtovníčke nasledovne:

                          predseda                              + 110,- € mesačne

                          účtovníčka                           +   80,- € mesačne

                          podpredseda                       paušál na 70,- € mesačne

                          tajomník, zapisovateľ        paušál na 70,- € mesačne

                          členovia výboru a DR        5,- € za odpracovanú hod. - zasadnutia, brigády a p.

 

Uznesenie č. 2: Výbor prejednal žiadosť p. Veštuta, túto zamietol s tým, aby predmetnú

                           stavbu – holubník umiestnil na svojom pozemku

 

Uznesenie č. 3: Výbor nesúhlasí s vydaním povolenia zápisu vecného bremena na právo

                           prechodu cez urbársky pozemok pre pani Majkuthovú.

 

Uznesenie č. 4: Výbor súhlasí s poskytnutím drevnej hmoty pre poľovné združenie v

                          Batizovciach za účelom výstavby dvoch posedov v lokalite Mitlmbiarg

                             a Vaisnuber

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník