Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 25.03.2021 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Účtovná závierka PSU za rok 2020, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

  5. Navážanie výkopovej zeminy na Štrkopiesky

  6. Práce v lese

  7. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia prijaté na poslednej výborovej schôdzi boli splnené.

 

3. Došlá pošta

 

                    na PSU bola vykonaná tématická kontrola hasičmi z okresu, boli zistené dve menšie závady, 

              ktoré   budú ihneď odstránené   

                    bolo zaplatené povinné zmluvné poistenie za urbárske auto

                    oznámenie pána Veštura z Podskalky, že naše porasty mu ohrozujú jeho majetok – stromy -

            na parcele č. 1367/4, je návrh, aby si p. Veštura zabezpečil výrub týchto stromov sám a

            urbár zaplatí plošinu, drevo si môže ponechať

                    prišla ponuka od Ing. Petra Olexu na vykonávanie lesných prác

                    bolo vypracované hlásenie o nakladaní s odpadom – Štrkopiesky

 

4. Účtovná závierka za rok 2020

 

Po zohľadnení príjmov a výdavkov za rok 2020 bola zaúčtovaná rezerva na pestovnú a inú lesnícku činnosť, vyšiel hospodársky výsledok vo výške+13 665,16 € a po vypracovaní daňového priznania sme vykázali nulovú daň z príjmu; podanie daňového priznania sme presunuli v rámci zákona na mesiac jún;

 

 

5. Navážanie zeminy

 

Pokračuje navážanie zeminy od železníc na naše pozemky na Štrkopieskoch, za marec bolo navezených cca 20 000 ton.

 

 

6. Práce v lese

 

Pre urbár pracuje firma Simles , ktorá má dve partie, vykonávajú prerezávku v lokalite Lazina, sme s ich prácou spokojní, majú urobiť cca 40 ha. Na vykonávané práce bola uzatvorená zmluva.

 

- 2 -

 

7. Rôzne

 

                    výbor sa rozhodol, že na základe nezlepšujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku sa konanie VZ za rok 2020 v uvažovanom termíne 25.04.2021 sa neuskutoční a budúci možný termín budeme navrhovať v závislosti na aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku.

                    po pripomienkovaní správy o činnosti urbáru za rok 2020 členmi výboru, bude táto zverejnená na internete

                    brigády sa v roku 2021 konať nebudú

                    Ing. Ján Hudák navrhol vykonať brigádu pri uprataní okolia urbárskej budovy a zamedziť prístupu na náš pozemok v jej okolí oplotením;

 

Prijaté uznesenia:

 

Uznesenie č. 1: Výbor schválil účtovnú závierku PSU v Batizovciach za rok 2020 s tým, že v     rámci  vysporiadania hospodárskeho výsledku bola zaúčtovaná rezerva na lesnícke práce.

 

Uznesenie č.2 : Valné zhromaždenie za rok 2020, ktoré bolo plánované na 25.04.2021 sa z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku neuskutoční a nový termín bude  prijatý po zrušení protipandemických opatrení.

 

Uznesenie č.3: Organizovanie brigád pre podielnikov PSU sa v roku 2021 ruší, z dôvodu

 pandemickej situácie na Slovensku.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU                  Overil: Ing. Jozef Hudák, predseda PSU