Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 18.02.2021 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Predbežný hospodársky výsledok

  5. Práce v lese

  6. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia prijaté na poslednej výborovej schôdzi boli splnené.

 

3. Došlá pošta

 

                 bola vykonaná úhrada banskému úradu vo výške 663,88 € za dobývací priestor Batizovce I

                 predaj pozemku v St. Smokovci – hlasovanie per – rolam, hlasovalo 6 spoločníkov, 56 %    bolo za (ide o pozemok vo vlastníctve Štrkovisko s.r.o., ktorá je v konkurze)

                 výpoveď dohody   Partner verejného sektora – registrované partnerstvo pre obchodovanie so štátom, nie predpoklad obchodovania so štátom v r. 2021v objeme viac ako 100 tis. Eur.

                 notársky úrad – dedičstvo po M. Kováčovej, zaslanie karty podielnika notárovi

                 daňové priznanie na OcÚ Batizovce – odpoveď z úradu – zaplatili sme vyrubenú daň za obdobie rokov 2017 -2019

                 rímsko-katolícka cirkev – opakované vystavenie dokladu za nezaplatenie neodpracovaných brigád v období rokov 2018 - 2019 ( následne bola platba realizovaná)

                  Geofondy – zaslaný výkaz o zmene zásob ložísk, ktoré sú v správe urbáru( každoročné hlásenie)

                 Janka Kozmelová – žiadosťo prenájom urbárskych pozemkov na výstavbu chaty - zamietnuté

                 list od PSU Gerlachov – sťažnosť na hrubé porušenie zmluvy ohľadom poľovníctva – poľovnícke združenie; P. Šoltýs uviedol, že poľovnícke združenie na ich sťažnosť odpovedalo listom

                 JUDr. Čabrová – dedičstvo po Milanovi Božoňovi – nie je náš podielnik

                 súdny exekútor Kešeľák – pozastavenie exekúcie  na Svitanu, bývalá firma Tatra crystal

                  zaslaná správa o baníckej činnosť – na banský úrad( každoročné hlásenie)

                 zmeny vlastníckych vzťahov po nebohých členov PSU za rok 2020- zaregistrované v katastri

                 ŠOP – projekt v B. Bystrici – čaká sa na schválenie Ministerstva životného prostredia, z toho vyplýva následný posun plánovaných prác v pôvodnom projekte

                 výpočet dane za lesy pre rok 2021 na základe znaleckého posudku, podklad zaslaný OcÚ Batizovce

                 Východoslovenská distribučná – výrub drevín pod elektrickým vedením na Biskupskom – urobia sami, vo vlastnej réžii.

- 2 –

 

4. Predbežný hospodársky výsledok – za rok 2020 vychádza orientačne v pluse, navrhneme odložiť podanie daňového priznania. Peniaze v roku 2021 sú potrebné aj na rekonštrukciu kúrenia v budove PSU, doplnenie zariadenia ubytovne, vybudovanie skladu na drevo pri chate, navýšenie prác na pestovateľskú činnosť v roku 2021

 

5. Práce v lese – v roku 2020 urobilo sa málo prerezávok, cca 3 ha, nepodarilo sa nájsť vhodných pracovníkov - pílčikov, ktorí by požadované práce mohli odborne realizovať; musí sa to robiť v rámci projektu  a na faktúru -250,- € za jeden ha;

 

6. Rôzne

 

                 termín konania VZ je určený na 25.4.2021, ale ktovie či sa uskutoční, termín je ohrozený z dôvodu súčasnej pandemickej situácie,  členov PSU budeme včas informovať

                 v rámci protiepidemiologických opatrení je potrebné dezinfikovať kanceláriu a ubytovacie priestory v budove PSU, z uvedeného dôvodu je potrebné zakúpiť germicídny dezinfekčný žiarič

 

Uznesenie č. 1:

Výbor schválil zakúpenie germicídneho žiariča pre dezinfekciu priestorov v kancelárii urbáru a   ubytovacích priestoroch urbáru.

 

                          Termín: ihneď                                 Zodpovedný: predseda a podpredseda

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU