Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 26.11.2020 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Navážanie výkopovej zeminy - železnice

  5. Znalecký posudok – hodnota lesných pozemkov

  6. Zápočty pohľadávok

  7. Oznámenie p. Lazorčáka

  8. Práce v lese

  9. Výsledovka urbáru za 1. až 9. meciac 2020

10. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia sú v plnení; predaj pozemku v St. Smokovci – je záujemca a to rímsko-katolícka cirkev zo St. Smokovca – parcela o výmere 2 863 m2 v cene 125,- €/m2

 

3. Došlá pošta:

                 súhlas z OÚ Prešov na využívanie odpadu

                 zápisnica zo Štrkopieskov

 

4. Informoval predseda urbáru – už je funkčná váha na Štrkopieskoch; doposiaľ na úseku Štrba – Štrbské pleso bolo dovezených cca 45 000 ton odpadu, momentálne pokračujú práce na úseku Lučivná – Poprad;

 

5. Daň z nehnuteľnosti – na základe vyjadrenia OcÚ Batizovce sme mali podať daňové priznanie, ale my si myslíme, že doposiaľ urbár nebol povinný platiť daň z nehnuteľnosti; odhadca urobil znalecký posudok a cenu našich pozemkov, na základe čoho urbár zaslal na OcÚ žiadosť o zníženie dane;

 

6. Informoval pokladník – stále sú problémy s výberom za neodpracované brigády a výbor prijal nasledovné uznesenie:

 

1. Výbor PSU v Batizovciach ukladá ekonómke PSU uskutočniť zápočet pohľadávky za neodpracované brigády so záväzkom za nevyplatené dividendy u nasledujúcich členov:

 

Daniel Horevaj – záväzok za nevyplatené dividendy r. 2012 vo výške 2,80 € započítať s pohľadávkou za neodpracované brigády r. 2018 a 2019. Zostatok záväzku po zápočte za rok 2012 je 2,40 €.

 

 

 

 

 

Kačicová Monika – záväzok za nevyplatené dividendy r. 2015 vo výške 9,58 € započítať s pohľadávkou za neodpracované brigády r. 2018 a 2019. Zostatok pohľadávky po zápočte je 16,88 €.

 

2. Výbor PSU v Batizovciach ukladá ekonómke PSU vyplatiť cez BÚ dividendy po zosnulej Anne

Pastrnákovej, Batizovce 298 za roky 2013,2014 a 2015 v celkovej sume 763,89 €, na základe dedičského konania, Evanjelickej cirkvi, a.v., Batizovce.

 

    Výbor PSU ukladá ekonómke PSU vyplatiť dividendy za r. 2015 po zosnulej Márii Bargerovej, Gerlachov č. 43, dedičovi Ing. Michalovi Bargerovi, Jantárové námestie 126/8, Košice vo výške 9,82 €.

 

7. Výbor sa zaoberal oznámením p. Jána Lazorčáka, ktorý dal podnet na OÚ Poprad na prešetrenie práce výboru a jeho vyjadrenie zaslal mailom všetkým členom výboru a DR a dohodol sa, že DR si pozve p. Lazorčáka na svoje zasadnutie, kde ho požiada o konkrétne vyjadrenie k danej záležitosti a ak má nejaké dôkazy, nech podá trestné oznámenie, v opačnom prípade podá trestné oznámenie výbor urbáru za osočovanie a krivé obviňovanie členov výboru a členov DR.

 

8. Práce v lese:

 

                 pokračujú práce na ochrane stromkov proti ohryzu zverou

                 je problém zohnať pilčíka, nepodarí sa urobiť prečistku na 40 ha lesného porastu

                 sú problémy s ťažbou palivového dreva –  je podozrenie z krádeží dreva, predseda s lesníkom boli na kontrole, závady nezistili, ale výbor sa rozhodol, že do konca roka sa lístky na ťažbu palivového dreva vydávať nebudú.

 

9. Predseda informoval, že za 9 mesiacov roka 2020 dosiahol urbár zisk, k čomu podstatne prispela navážka odpadovej zeminy na Štrkopiesky;

 

10. Rôzne:

 

                 prišla ponuka od p. Mašlonku na nový softvér, ale nemá kto s ním robiť, je dosť náročný

                 záverečné koncoročné zasadnutie výboru sa uskutoční 30.12.2020

 

Uznesenie č. 2: Výbor odsúhlasil vyplatenie koncoročných odmien členom výboru tak ako v

                           roku 2019,  s navýšením o 20 % a účtovníčke odmenu vo výške plus 200,- €

                           oproti roku 2019.

 

                 pokladník informoval o platení za neodrobené brigády – zatiaľ bolo zaplatené asi polovica, čo činí 4 000,- €.

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU