Vážení členovia PSU v Batizovciach,

   Vzhľadom na doleuvedenú žiadosť p. Lazorčáka týkajúcu sa nesúladu stanov PSU s § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.z a našej Zmluvy v uvedených paragrafoch ktoré sa týkajú odmien členov výboru PSU a DR PSU uvádzame v plnom znení žiadosť p. Lazorčáka a nasledovnú odpoveď z Lesného úradu. Ďalej prikladáme stanovisko právnika k uvedenej problematike, s ktorou sme sa zaoberali aj na výbore PSU.

                                                                                                       Výbor PSU dňa 30.11.2020

 

 

 

Stanovisko Judr. Lukáča, právnika PSU zaslané Lesnému úradu:

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach,  Štúrova 61/27, 059 35 Batizovce

 

 

Okresný úrad Poprad

pozemkový a lesný odbor

Námestie Jána Pavla II. 16

058 01 Poprad

 

V Batizovciach 30.10.2020

 

VEC: Zmluva o pozemkovom spoločenstve – ODPOVEĎ na výzvu úradu

 

            Výzvou zo dňa 08.10.2020 Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor po obdržaní podnetu týkajúceho sa Zmluvy o pozemkovom spoločenstve uviedol, že vykonal šetrenie platnej zmluvy Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach s konštatovaním, že táto zmluva v článku VII. odseku 10 a 11 a v článku VIII. odseku 14 nie je podľa jeho názoru v súlade s § 16 odsekom 6 a § 17 odsekom 4 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

 

            Z citovaných ustanovení § 16 ods.6 a § 17 ods.4 zákona vyplýva, že členom výboru a dozornej rady možno za výkon ich funkcie priznať odmenu, ktorej výšku určuje zhromaždenie.

 

            V zmluve o pozemkovom spoločenstve Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach sa zhromaždenie  uznieslo na prijatí znenia článku VII. odseku 10 a 11 a článku VIII. odseku 14, v ktorom je určenie výšky odmeny členov výboru a dozornej rady podmienené schválením zhromaždenia s tým, že zhromaždenie v predmetných odsekoch zároveň odsúhlasilo, že výška tejto odmeny nebude nižšia ako minimálna hodinová mzda.

 

            S poukazom na rozsah kogentnej úpravy určovania výšky odmeny členov výboru a dozornej rady má Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach názor, že prijatou úpravou v zmluve o pozemkovom spoločenstve nedošlo k porušeniu ustanovení § 16 ods.6 a § 17 ods.4 zákona o pozemkových spoločenstvách.

 

            Vzhľadom k odlišnému stanovisku správneho orgánu však pozemkové spoločenstvo akceptuje zaslanú pripomienku a najneskôr na najbližšom zasadnutí zhromaždenia vykoná zmenu v uvedených článkoch zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

 

S úctou

 

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach

 

 

 

Mail p. Lazorčáka a p. Krulovej adresovaný DR PSU v Batizovciach:

Dozorná rada Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach

na vedomie

Výbor pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach

 

Vyjadrenie k záverom posúdenia podnetu podaných členmi Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach pánom Jánom Lazorčákom a paní Márií Krulovou.Vážení,

vzhľadom ku skutočnosti, že máme aj naďalej rozdielne názory na aplikáciu príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov aplikovaných do zmluvy (do stanov) Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach, rozhodli sme se požiadať o nezávislé stanovisko správny orgán štátnej správy.

Vyjadrenie Okresného úradu v Poprade prikladáme v prílohe a pretože sa jedná o zásadné informácie, o ktorých by mali byť informovaní všetci členovia Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach, žiadame, aby bol list Okresného úradu v Poprade zverejnený do troch dní v plnom znení na webových stránkach urbáru, rovnako tak ako tu bola zverejnená Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2019.

Súčasne žiadame dozornú radu o odpoveď:
- aké opatrenia a kedy urobila na základe odpovede z okresného úradu aby nedochádzalo k škodám na majetku podieľnikom. Odpoveď na túto otázku žiadame do 7 dní zverejmiť na stránke.

S pozdravom

Ján Lazorčák, Mária Krulová.

 

 

Odpoveď Okresného úradu p. Lazorčákovi

 

 

OKRESNÝ ÚRAD POPRAD

pozemkový a lesný odbor

oddelenie lesného hospodárstva

Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44  Poprad

______________________________________________________________________________________

 

Váš list číslo/zo dňa                                 Naše číslo                                         Vybavuje/linka                               Poprad

   22. 06. 2020                              OU-PP-PLO2-2020/012825-002             Ing. Hurčala/7879964                      21.07.2020

Vec

Dotaz na činnosť pozemkového spoločenstva - odpoveď

 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku registrácie pozemkových spoločenstiev podľa § 9 ods. 16 zákona č. 180/2013 Z. z.  o organizácii miestnej  štátnej  správy  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), obdržal dňa 22.06.2020 Váš dotaz na činnosť Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach.

 

K Vášmu dotazu uvádzame nasledovné:

 

Dňa 10.04.2019 pod č. záznamu 0020787/2019 bol od Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach správnemu orgánu doručený oznam o prispôsobení zmluvy o pozemkovom spoločenstve zákonu o pozemkových spoločenstvách, tak, ako to uvádza zákon o pozemkových spoločenstvách v § 32a ods. 2.

 

Po prešetrení Vášho podnetu a platnej zmluvy o pozemkovom spoločenstve Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach správny orgán konštatuje, že zmluva o pozemkovom spoločenstve Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach, konkrétne článok VII. ods. 10, ods. 11. a článok VIII. ods. 14, nie je v súlade s § 16 ods. 6 a § 17 ods. 4  zákona o pozemkových spoločenstvách.

 

Na základe Vášho dotazu správny orgán vyzve Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach, aby si v primeranom časovom období (v súvislosti s pandémiou koronavírusu - §32b zákona o pozemkových spoločenstvách) dalo ich zmluvu o pozemkovom spoločenstve do súladu so zákonom o pozemkových spoločenstvách. V opačnom prípade správny orgán vykoná štátny dozor v zmysle § 27 a nasl. zákona o pozemkových spoločenstvách.    

           

Čo sa týka Vašej otázky na § 16 ods. 7 zákona o pozemkových spoločenstvách. Zákon o pozemkových spoločenstvách tu taxatívne uvádza, čo všetko môže vykonávať výbor, ktorému skončilo funkčné obdobie. Pokiaľ výbor, ktorému skončilo funkčné obdobie vykonal niečo iné, nepostupoval v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách.

Novelou zákona o pozemkových spoločenstvách č. 91/2020 Z. z., účinnou od 25.04.2020 boli výboru, ktorému skončilo funkčné obdobie priznané ešte aj ďalšie oprávnenia, ktoré sú uvedené v § 32b ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách.

 

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru

v. r.


Vybavuje:

Ing. Milan Hurčala, hlavný radca

Tel.  +421 52 7879 964

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.