Z á p i s n i c a

 

z mimoriadneho zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 25.9.2020 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Účtovná závierka za rok 2019 – Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce

  3. Predaj pozemku v Starom Smokovce

  4. Návrh na vyhlásenie konkurzu firmy Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Informoval Ing. Ján Hudák –  riešil sa problém ohľadom hlasovania /per - rolam/; uzávierka sa urobila počas reštrukturalizácie – plánovaná strata cca 30 000,- €; firma sa dostala do predĺženia – t.j. ako sa končí činnosť firmy (firma nie je schopná vytvoriť také prostriedky, aby mohla splácať svoje záväzky), nasleduje konkurz; za rok 2019 firma  vykázala stratu 37 682,- €; urobila sa uzávierka aj k 31.7.2020, nakoľko firma nebola schopná platiť a za sedem mesiacov je strata         14 099,- € t.j. v predĺžení, ďalej nasleduje konkurz. Finančne uvedené straty je  možné vyriešiť  cez  predaj pozemku v St. Smokovci; záleží na cene za predaj – je potrebné nájsť schopného kupca.

 

Uznesenie č. 1: Výbor odsúhlasil účtovnú závierku firmy Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce k 31.12.2019 ako aj účtovnú závierku tejto firmy k 31.7.2020.

 

3. V Starom Smokovci je na predaj pozemok vo vlastníctve Štrkopieskov, s.r.o. o výmere 4 000 m2;

je úvaha predať časť pozemku pred vyhlásením konkurzu , dôležitá je cena – na začiatku  bola navrhovaná cena 180,- € za m2, čo bolo nepriechodné, ale to už neplatí; teraz by to mohlo byť na úrovni 120,- € za m2.

 

Uznesenie č. 2: Výbor poveruje štatutárov urbáru a to Ing. Jozefa Hudáka, CSc., Ing. Jána Hudáka a  Milana Pajerchina zastupovať PSU v Batizovciach pri riešení predaja pozemku   Starom Smokovci.

 

Uznesenie č. 3: Výbor doporučuje predaj pozemku v Starom Smokovci za minimálnu cenu 120,- €.

 

4. V rámci návrhu na vyhlásenie konkurzu na Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce, prijal výbor nasledovné

uznesenie:

 

Uznesenie č. 4: Výbor súhlasí s vyhlásením konkurzu na firmu Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce.

 

Všetky uznesenia boli prijaté hlasovaním, pričom všetci členovia výboru súhlasili s hore uvedeným uzneseniami .

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU