Z á p i s n i c a

 

z mimoriadneho zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 14.9.2020 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Účtovná závierka za rok 2019

  3. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. S výsledkami hospodárenia PSU v Batizovciach za rok 2019 predniesla predsedníčka Dozornej rady A. Durányová.

 

Uznesenie č. 1: Z dôvodu mimoriadnej situácie ohľadom pandémie Coronavírusu výbor schvaľuje

                          účtovnú závierku PSU v Batizovciach za rok 2019. Hlasovalo 5 členov výboru,

                          všetci boli za, neprítomný bol Ing. Ján Hudák.

 Zdôvodnenie: Keďže účtovnú závierku schvaľuje valné zhromaždenie na svojom riadnom    zasadnutí a toto nebolo možné za rok 2019 z horeuvedeného dôvodu uskutočniť, na výbor PSU prešla kopetencia o schvaľovaní účtovnej závierky za rok 2019, v zmysle zákona 91 z 22.04.2020,ktorým sa mení a dopĺňa zákon 97/2013 Z.z. o pozemkových spločenstvách v paragrafe 32b.

 

3. Rôzne:

 

Predseda   začalo sa realizáciou navážky výkopovej zeminy s rekoštrukcie zubačky  T.Štrba –Štrbské Pleso, za mesiac júl2020 bolo uložené cca 6 800 t a v auguste 2020 cca17 500 t zeminy.

                   vypracovaný projekt – starostlivosť o lesy na cca 40 000,- € - na 3 roky, ale čaká sa na

                    podpis ministerstva  životného prostredia.

 

Uznesenie č. 2: Výbor rozhodol o vykonaní prác na projekte pozemkových úprav – súhlasili všetci

                          prítomní členovia výboru.

 

Uznesenie č. 3: Výbor sa uzniesol, že je potrebné dsoplniť zmluvu pre lesného hospodára na práce pre PSU v Batizovciach – nie je tam výpovedná lehota.

 

                          Termín: ihneď                                             Zodp.: predseda PSU

 

Predsedníčka Dozornej rady A. Durányová predniesla správu o činnosti DR.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník