Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva

                                urbarialistov Batizovce za rok 2019.

 

 

Dozorná rada Pozemkového spoločenstva urbarialistov sa od posledného VZ v júni 2019 zišla na dvoch riadnych  zasadnutiach, na ktorých skontrolovala stav hospodárenia spoločenstva podľa príslušného časového obdobia a jednom mimoriadnom zasadnutí, na ktorom bol prerokovaný podnet p. Lazorčáka a p. Krulovej o prešetrenie podozrenia na porušenie zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a zároveň bola vykonaná inventarizácia drobného a investičného hmotného majetku.

Pri kontrolách hospodárenia spoločenstva boli prekontrolované všetky príjmové a výdavkové doklady,

výpisy z peňažných ústavov ako aj príslušné faktúry. Všetky doklady sú riadne očíslované, podpísané predsedom spoločenstva a zhodujú sa so záznamom v účtovnom denníku. 

Účtovný stav súhlasí so skutočnosťou a o celej finančnej situácií je vedený účtovný denník.

 

Na mimoriadnom zasadnutí dňa 15.1.2020 DR preskúmala podnet p. Lazorčáka a p. Krulovej a po konzultácii s nezávislým právnikom JUDr. Lukáčom, v spolupráci s ktorým bola vypracovaná spoločenská zmluva PSU Batizovce, prijala nasledovné stanovisko:
 -Spoločenská zmluva je v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách
-Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PS je oprávnený určovať odmeny členov výboru a DR.
-Výšku odmeny pre členov výboru a DR určuje a schvaľuje VZ, je to uvedené aj v Spoločenskej

 zmluve čl.VII/10  a čl.VIII/14.
-Predseda výboru PSU neodsúhlasuje výšku odmeny členom DR, ale len počet odpracovaných

 hodín. Nakoľko VZ nie je praktický schopné počet hodín kontrolovať a odsúhlasovať.
-Váš názor o podriadenosti DR predsedovi výboru PSU je nesprávny a s právneho hľadiska

 neprijateľný. Jednoznačne platí , že DR je v zmysle zákona ako aj Spoločenskej zmluvy

 nezávislá a podriadená iba VZ.
-VZ prijalo uznesenie ,podľa ktorého, po vzdaní sa členov výboru a DR, poverila doterajších

 členov výboru a DR výkonmi ich funkcie do doby ukončenia najbližších platných volieb- do 16.6.2019

-Výbor PSU v období od skončenie svojho mandátu do zvolenia nového výboru t.z. od 24.3.2019 do 16.6.2019 vykonával len úkony podľa ustanovenia § 16 ods. 7 Zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

 

Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení prijatých na výborových schôdzach a pri kontrole bolo konštatované, že v roku 2019 bolo prijatých 10 uznesení, z ktorých 9 bolo splnených a jedno uznesenie sa priebežne zabezpečuje.

Na zasadnutí VZ dňa 23.3.2019 boli prijaté 3 uznesenia, z ktorých dva boli splnené a jedno sa trvalé zabezpečuje.

 

DR na svojom zasadnutí dňa 24.6.2020 preskúmala ročnú účtovnú závierku za rok 2019. Na základe výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku PSU Batizovce za rok 2019.   

Dozorná rada sa pri svojej činnosti zaoberala aj:

- výškou nákladov, ktoré sme uhradili externým firmám za realizáciu prác v lese (výsadba stromčekov, vyžínanie, prerezávanie porastov,..) a konštatuje, že náklady za rok 2019 predstavovali spolu 3 661,- eur.

Na základe uvedeného DR doporučuje výboru preveriť možnosti, zníženia uvedených finančných prostriedkov (príp. aspoň ich časť) aj tým, aby sme niektoré práce v lese zrealizovali svojpomocne v rámci brigádnickej činnosti našich členov.

- výškou nákladov za energie, ktoré za rok 2019 predstavovali spolu sumu 3 802,- eur, z toho plyn 2929,- eur, elektrina 680,- eur, voda 193,- eur, a preto je potrebné zaoberať sa možnosťami šetrenie energiami, a tým znížením ich spotreby a nákladov

- nájomnou zmluvou s Rímsko-katolickou cirkvou, ktorá doposiaľ nebola obnovená, ale výbor rokuje s vedením cirkvi o jej obnovení. Platba za nájom za rok 2019 však bola uhradená

- odvozom palivového dreva mimo vývozné dni, krádežami palivového dreva a navrhuje výboru zvolať pracovné stretnutie so starostom obce a požiadať ho o spoluprácu pri riešení tejto nepriaznivej situácie a zároveň preveriť možnosti náhodných kontrol v lese členmi výboru a DR.

 

K 31. 12. 2019 bola vykonaná inventarizácia krátkodobého a dlhodobého majetku, ktorý je označený resp. sú zavedené evidenčné karty. Celková hodnota krátkodobého a dlhodobého majetku spoločenstva

k 31. 12. 2019 je nasledovná:

- krátkodobý majetok            16 627,- €

- dlhodobý majetok             297 612,- €

 

 

 

 

                 Výsledok hospodárenia PSU Batizovce  za rok 2019

 

 

 Výnosy za rok 2019                       40 255,- €                    

 

Náklady za rok 2019                      60 750,- €              

 

Výsledok hospodárenia                 

z hospodárskej činnosti                - 20 495,- €

 

 

                 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019 v peňažnom ústave SLSP

 

 

Bežný účet                         131 763,84 €

 

Terminovaný vklad            105 583,56 €

 

Pokladňa                                  315,00 €

 

 

 

Návrh opatrení Dozornej rady:

 

  1. V rámci možnosti prijať opatrenie na zníženie nákladov za realizáciu prác v lese vykonávaných externými firmami a to zabezpečením vykonania týchto prác svojpomocne členmi PSU v rámci brigádnickej činnosti.

 

 

  1. Preveriť možnosti zníženia nákladov na energie v budovách PSU a na základe zistených skutočnosti prijať opatrenia na ich realizáciu.

 

  1. Prijať opatrenia na obnovenie nájomnej zmluvy s Rímsko-katolickou cirkvou.

 

 

  1. Zvolať pracovné stretnutie so starostom obce a požiadať ho o spoluprácu pri riešení problémov s odvozom palivového dreva mimo vývozné dni a krádežami palivového dreva a zároveň preveriť možnosti náhodných kontrol v lese členmi výboru a DR.

 

 

    

 

 

 

Batizovce, 10. 9. 2020                 Dozorná rada:          Anna Durányová ........................

    

                                                                                           Ing. Rudolf Hric        ........................

 

                                                                                           Ing. Miroslav Šerfel  ........................