Výsledok hospodárenia Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2019

 

Vážené spoločníčky –spoločníci .

Výbor PSU v Batizovcioach Vám po prejednaní predkladá správu o výsledku hospodárenia PSU za rok 2019.

PSU hospodarilo v roku 2019 s majetkom ktorého stav na konci obdobia bol:

       399 550,- €      oproti minulému obdobiu kedy bol      416 072,- €    

Z toho: 

-neobežný majetok a v ňom:

dlhodobý hmotný majetok  --           163 158,- €                   172 333,- €                     dlhodobý finančný majetok --              3 319,- €                       3 319,- €

-obežný majetok vo výške:            232 183,- €                   239 687,- €                

Pohľadávky:

Dlhodobé pohľadávky :                       neevidujeme

Krátkodobé pohľadávky :                    4 385,- €                        2 103,-€ 

Pohľadávky z obchodného styku:       1 061,- €                        1 717,- €    

Ostatné pohľadávky voči spol .....     3 324,- €                             386,- €

-        Finančné účty: ...........................227 798,- €                    237 584,- €                  ...............................................................................................................

-        Banky: spolu:   .......................... 227 483,- €                    237348 ,- €                    

-         Banka  BÚ :      .........................  131 763,84                     97 278,02

-          Slovenská sporiteľňa  TU.......... 105 583,56                   105 575,00

-        Pokladňa :  ................................         315,- €                           236,- €

 

 

 

Vlastné imanie spolu:                            339 550,- €                     416 072,- €

V tom zákonný rezervný fond:                33 322,- €                       33 322,- €  

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pričom boli dosiahnuté výnosy               40 255,- €                       54 408,- €                                        z hospodárskej činnosti

 V tom :

Tržby z predaja tovaru : ..................       22 222 ,- €                      45 070,-€               Tržby z predaja služieb: .................        10 657,- €                        8 508,-€             Zásoby ............................................           ----                                                       Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti... 7 376,- €                        1 330,- €

 

Náklady na hospodársku činnosť: ...    60 750,-€                      83 020,-€

    - Spotreba materiálu a energii  ...........  6 555,-€                          8 147,-€         

    - služby  ...........................................   22 216,-€                        39 201,-€

    - osobné náklady ................................21 715,-€                        25 086,-€

        Z toho soc. Poistenie ......................  3 151,-€                         3 879,- €

    -  Dane a poplatky ..............................  1 002,-€                         1 109,- €   

   - Odpisy a opravné položky ...............    9 175,-€                        9 175,-€

   - Ostatné náklady na hosp. činnosť ....       87,-€                            302,-€

       Z toho rezerva na pestovnú činnosť pre r.

 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  - 20 495,-€          - 28 612,-

-        Pridaná hodnota ................................ 4 108,- €                    5 730,-€

-        Výnosy z finančnej činnosti ............        3,- €                        - 18,- €

-        Ostatné náklady na fin. činnosť ......      401,- €                         434,- €

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti    - 398,- €               - 416,-€              

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením               + 20 893,-€          -  29 028,-€

Výsledok hospodárenia po zdanení                      - 20 895,- €         - 29 030,-€

=======================================================