Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 27.8.2020 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Došlá pošta

  4. VZ za rok 2019

  5. Odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2019

  6. Kúpa nového resp. repasovaného počítača

  7. Predaj auta Niva

  8. Navážanie výkopovej zeminy - Štrkopiesky

  9. Práce v lese

10. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák.

 

2.  Na poslednej výborovej schôdzi neboli prijaté žiadne uznesenia.

 

3. Došlá pošta:

 

 Bola vykonaná analýza vody od studničky a nad chatou – výsledky sú nasledovné -  voda zo studničky pod Humbiargom je bez závad, ale voda zo studničky  nad chatou má vyšší obsah mikrobiologických organizmov, čo môže spôsobiť menšie problémy pri trávení u citlivejších ľudí,  ale inak je po tepelnej úprave nezávadná.

 

ŠL Tanap-u – vyčistenie brodov na Vabe a vo Velickom potoku – žiadali sme ich o pomoc, ale prišiel list, že je to naša záležitosťa zanesené brody si musíme vyčistiť sami vo vlastnej réžii.

 

Rímsko-katolícka cirkev – prišiel list, že majú výhrady voči zmluve – bude to riešiť náš právnik

 

 

4. VZ za rok 2019

 

Termín konania je stanovený na 4. október 2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu s pandémiou COVIT-19, členovia výboru prijali nasledujúce uznesenie:

 

Uznesenie č. 1: Výbor odsúhlasil zrušenie VZ za rok 2019, ktoré sa malo konať v roku 2020, a

                          presunul jeho konanie na rok 2021.

 

5. Uzávierka za rok 2019

 

Výbor sa zaoberal účtovnou závierkou za rok 2019 a následne prijal uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 2: Výbor rozhodol, že dňa 14.9.2020 o 18.00 hod. sa uskutoční mimoriadna                                       výborová schôdza k účtovnej závierke za rok 2019.

 

 

6. Kúpa počítača –výbor sa zaoberal problematikou zastaralého počítača  a na doporučenie servisného technika prijal uznesenie:

 

Uznesenie č. 3: Výbor schválil zakúpenie nového počítača pre potreby urbáru. Za hlasovali všetci

                          členovia výboru.

 

7. Predaj auta NIVA -  auto bolo dočasne vyradené do októbra 2021, pretože už po technickej stránke bolo opotrebované a podľa vyjadrenia viacerých automechanikov by náklady na vykonanie opráv potrebných pre vykonanie STK a emisnej kontroly, boli vysoké.

Ponuka bola uverejnená na internete – auto bolo predané za 600 €.

záujemcovi.

 

Uznesenie č. 4: Výbor schvaľuje predaj auta Niva za cenu 600,- €.

 

8. Navážanie výkopovej zeminy na Štrkopiesky – výkopová zemina sa naváža z rekonštruovanej trate ozubnicovej železnice Tatr. Štrba – Štrbské Pleso na základe zmluvy so ŽSD za dohodnutú odplatu a ukladá sa do vyťažených dobývacích priestorov bývalého štrkoviska pod označením BATIZOVCE I. Fakturácia za mesiac júl už bola vykonaná a za august sa pripraví začiatkom mesiaca september. Navážanie bude pokračovať aj rekonštrukcie železničnej trate Lučivná – Poprad.

 

9. Práce v lese:

 

                 vykonáva sa čistenie odrážok po dažďoch, ako aj prerezávky ciest a vyžínanie v škôlke

                 čo sa týka čistenia brodov, bolo jednané s pracovníkmi, ktorí budujú novú cestu na    Jurkovičovej ulici a sľúbili pomoc so svojimi bagrami, bolo by to formou objednávky.

 

10. Rôzne:

 

                 v urbáre sú ubytovaní ďalší piati robotníci zo železníc na dlhšie obdobie a to štyri dni v týždni na obdobie 2 – 3 mesiace.

                 elektronická schránka pre styk PSU so štátnymi orgánmi bola zrealizovaná

                 skauti pri studničke boli od 8.8. do 16.8.2020 – všetko bolo v poriadku

                 bolo vyhlásené požiarne nebezpečenstvo

                 Ing. Ján Hudák referoval o stretnutí s ministrom Mičovským – ide o zonáciu národných parkov na Slovensku

                 A. Durányová sa pýtala na to  ako to je s chystaním palivového dreva

                 predseda – palivové drevo sa povoľuje len v obmedzenom množstve – je ho málo

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník