Z á p i s n i c a

 

 

z výjazdového zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 3.7.2020

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

 

            Dňa 3.7.2020 sa konalo výjazdové zasadnutie výboru PSU v Batizovciach na chate v Barnejgu s nasledovným programom:

 

 

  1. Zraz členov výboru a Dozornej rady v kancelárii urbáru o 9.30 hod.
  2. Oboznámenie účastníkov zasadnutia s činnosťou spojenou s výjazdom
  3. Odchod členov výboru a DR na urbársku chatu
  4. Práce na chate a v jej okolí

 

 

            V rámci bodu č. 2 boli členovia výboru a DR oboznámení so situáciou v lese t.j. s prácami

spojenými s udržiavaním lesa (vyžínanie, prerezávky, vychystávanie palivového dreva, brigádnické práce podielnikov PSU), o ktorých informoval lesný hospodár  Jozef Ivan a predseda PSU.

 

            Bolo konštatované, že uznesením č.12 výboru PSU z 25.05.2020, boli  brigády v urbárskom lese  pre rok 2020 zrušené.

 

          Predseda PSU informoval, že vzhľadom na vysoké mesačné platby za služby Telekomu je potrebné prehodnotiť zmluvu.

 

            V priebehu výjazdového zasadnutia členovia výboru, DR a lesný hospodár zabezpečili narezanie palivového dreva ku chate pre užívateľov chaty, upratali okolie chaty, vyčistili a dali do užívacieho stavu studničku pri jame na uskladňovanie stromčekov, opravili a vyrobili lavičky k ohnisku pri chate, bol upravený živý plot v okolí chaty a upratali sme vnútrajšok chaty. Členovia výboru a DR konštatovali, že chata je v dobrom stave, je však potrebné doplniť výbavu chaty a to najmä poháre, taniere, misky a iný riad potrebný pre užívateľov chaty. Ďalej je potrebné obnoviť vonkajší náter chaty ako aj opraviť striešku prístrešku a tiež obnoviť jeho náter.

            Dozorná rada prijala rozhodnutie, že v najbližšom období vykoná inventúru zariadenia a výbavy chaty.

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU