Zmluva o starostlivosti

uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 61d zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Názov: Slovenská republika

v zastúpení Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica Zastúpená: Mgr. Daniel Baláž, generálny riaditeľ IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188 Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK35 8180 0000 00700 0039 0899

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zriadená zriaďovacou listinou ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 75/2007 – 1.8 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ŠOP SR“). ŠOP SR je poskytovateľom štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení Dodatku č. 1 zverejnenej v Obchodnom vestníku.

a

Názov: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce

Sídlo: Štúrová 61/27, 059 35 Batizovce

v zastúpení: Ing. Jozef Hudák, CSc.– predseda

Výpis z registra pozemkových spol.: OÚ Poprad, vložka č.: R - 025/706

IČO: 42087279

IČ DPH : SK2022803398

DIČ: 2022803398

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK81 0200 0000 025 8783 0255

ako osoba v zmysle tejto zmluvy poverená na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej len „SVHZ“) v oblasti ochrany biodiverzity (ďalej aj ako „vlastník“), zároveň ako príjemca pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“).

Uzatvárajú podľa ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 61d zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) túto Zmluvu o starostlivosti (ďalej len „zmluva“).

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1. Zmluva je poverením podľa čl. 4 Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme

2

udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu.

1.2. Zmluvné strany sú si vedomé, že táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. Štátnou pomocou, podľa tejto zmluvy, je poskytnutie pomoci, vo forme náhrady zvýšených nákladov súvisiacich so zmenou obhospodarovania územia v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000, vlastníkovi.

1.3. Súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy ako jej neoddeliteľné súčasti:

Príloha č. 1: Vymedzenie územia (parciel) a harmonogram realizácie jednotlivých opatrení

Príloha č. 2: Sumarizácia výšky pomoci

Článok II. Vymedzenie územia

2.1. Nehnuteľnosti, na ktorých dochádza v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny ustanovených zákonom o ochrane prírody a krajiny alebo na jeho základe k obmedzeniu bežného obhospodarovania, sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako „nehnuteľnosť“ alebo „predmet starostlivosti“).

Článok III. Predmet a ciele starostlivosti

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je povinný zabezpečiť starostlivosť o predmet starostlivosti v súlade s podmienkami určenými v tejto zmluve a ŠOP SR je povinná za poskytnutú starostlivosť o predmet starostlivosti zaplatiť vlastníkovi odplatu za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy.

3.2. Vlastník je povinný kontinuálne zabezpečiť starostlivosť o predmet starostlivosti aj v prípade, ak nehnuteľnosť sám neobhospodaruje, resp. ak nehnuteľnosť príp. jej časť, prestane z akýchkoľvek dôvodov sám obhospodarovať kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy. Na zabezpečenie účelu tejto zmluvy je ŠOP SR povinná v prípade potreby poskytnúť primeranú súčinnosť.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je povinný zabezpečovať starostlivosť o predmet starostlivosti vykonaním opatrení / zabezpečením vykonania opatrení, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj ako „starostlivosť“).

3.4. Vlastník sa zaväzuje užívať nehnuteľnosť tak, že bude zabezpečovať na nehnuteľnosti starostlivosť v zmysle tejto zmluvy, vykonávanie práv a povinností pri ochrane prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok IV.

Doba starostlivosti

4.1. Vlastník je povinný vykonávať starostlivosť o predmet starostlivosti riadne a včas počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy v zmysle Prílohy č. 1.

3

Článok V. Výška odplaty a platobné podmienky

5.1. Vlastníkovi patrí odplata za zmluvnú starostlivosť predstavujúca sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vznikli vlastníkovi pri plnení záväzkov služieb v SVHZ.

5.2. Výška odplaty pre vlastníka za zmluvnú starostlivosť o predmet starostlivosti predstavuje sumu vo výške 44 717,50 EUR (slovom: štyridsaťštyri tisíc sedemstosedemnásť eur a päťnásť centov) za celkovú výmeru 230,83 hektára pri dodržaní podmienok vyplývajúcich z opatrení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Odplata pre jednotlivé roky realizácie starostlivosti je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

5.3. Odplata bude zaplatená vlastníkovi bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že:

• odplatu za realizáciu starostlivosti v roku 2020 zaplatí ŠOP SR vlastníkovi po jej zrealizovaní a zúčtovaní, t. j. bude využitý spôsob refundácie,

• odplatu za realizáciu starostlivosti v ostatných rokoch (2021, 2022, 2023) zaplatí ŠOP SR vlastníkovi vopred - pred začatím realizácie starostlivosti, t. j. bude využitý spôsob preddavku.

5.5. Vlastník je povinný vrátiť tú časť preddavku na odplatu, ktorá by predstavovala, tzv. nadmernú náhradu, teda náhradu prevyšujúcu výšku potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s SVHZ alebo náhradu za starostlivosť o nehnuteľnosť, ktorú nevykonal v súlade s obsahom Prílohy č. 1. Výška časti preddavku predstavujúcej tzv. nadmernú náhradu bude uvedená v správe o vykonaní kontroly vypracovanej zo strany ŠOP SR. Zmluvné strany sa dohodli, že:

• v prípade zistenia tzv. nadmernej náhrady pri realizovaných opatreniach starostlivosti v rokoch 2021 a/alebo 2022 bude uplatnená zrážka z preddavku nadchádzajúceho roka (t. j. 2022 a/alebo 2023),

• v prípade zistenia tzv. nadmernej náhrady pri realizovaných opatreniach starostlivosti v roku 2023 je vlastník povinný vrátiť na bankový účet ŠOP SR uvedený v záhlaví tejto zmluvy finančné prostriedky vo výške tzv. nadmernej náhrady vyčíslenej v správe o vykonaní kontroly, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia správy o vykonaní kontroly subjektu povinnému vrátiť tzv. nadmernú náhradu a to bez potreby zasielania osobitnej výzvy na jej vrátenie.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pravdivo informovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa nehnuteľnosti a poskytovanej zmluvnej starostlivosti a poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri realizácii starostlivosti.

6.2. Vlastník je povinný deň vopred telefonicky oznámiť poverenému zamestnancovi ŠOP SR: Ing. Slavomír Celer, PhD., Tel.: 0903 298 270, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., na ktorej nehnuteľnosti (parcele) a v akom čase začne s výkonom manažmentového opatrenia a bude dodržiavať jeho odborné usmernenia. Vlastník je povinný pri realizácii starostlivosti, t. j. manažmentových opatrení, rešpektovať odborné usmernenia tohto zamestnanca.

6.3. Vlastník je povinný strpieť kontrolu povereného zamestnanca ŠOP SR kedykoľvek v priebehu trvania tejto zmluvy, ktorý bude kontrolovať praktickú realizáciu starostlivosti na nehnuteľnostiach, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva.

6.4. Vlastník je povinný každý kalendárny rok počas účinnosti tejto zmluvy zdokumentovať zrealizovanú starostlivosť na nehnuteľnostiach, na ktoré sa viaže táto zmluva a to prostredníctvom minimálne piatich

4

fotografií (s dátumom vytvorenia fotografií) nehnuteľnosti pred, počas vykonávania starostlivosti a po vykonaní starostlivosti a zašle ich poverenému zamestnancovi ŠOP SR uvedenému v bode 6.2.

6.5. Vlastník je povinný oznámiť poverenému zamestnancovi ŠOP SR ukončenie starostlivosti na všetkých nehnuteľnostiach a spolu s oznámením písomne doručiť fotokópie všetkých dokladov preukazujúcich výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou starostlivosti v zmysle Prílohy č. 1, a to, najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia realizácie starostlivosti.

6.6. Ak príjemca vykonáva činnosti patriace do rozsahu i mimo rozsahu SVHZ, v interných účtoch sa samostatne vykazujú príjmy a výdavky spojené so SVHZ a tie príjmy a výdavky, ktoré súvisia s ostatnými službami, ako aj parametre na prideľovanie nákladov a výnosov. Uvedeným je zabezpečený súlad s čl. 5 ods. 9 Rozhodnutia o SVHZ.

6.7. Vlastník je povinný pre potreby kontroly a auditu uchovať v stave umožňujúcom zmyslové vnímanie a to počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dokumentáciu vytvorenú podľa ods. 6.4., ods. 6.6. tohto článku a ostatnú dokumentáciu potrebnú na zistenie toho, či boli splnené všetky podmienky pre vznik nároku na odplatu za zmluvnú starostlivosť.

6.8. Vlastník je povinný v prípade prevodu vlastníckeho práva k predmetu starostlivosti počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy zabezpečiť s dostatočným predstihom informovanie nového vlastníka o existencii a obsahu tejto zmluvy a súčasne zákonným spôsobom zabezpečiť v zmluvnou vzťahu založenom touto zmluvou vstúpenie nového vlastníka predmetu starostlivosti do pozície vlastníka v zmysle tejto zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa použije analogicky aj v prípade zmeny nájomcu predmetu starostlivosti počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok VII.

Kontrola a audit

7.1. ŠOP SR kontroluje dodržanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla (najmä v súvislosti so zabránením poskytnutia tzv. nadmernej náhrady), ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej pomoci v zmysle schémy. Za týmto účelom je ŠOP SR oprávnená kedykoľvek vykonať kontrolu (najmä, ale nielen administratívnu a finančnú kontrolu) priamo u vlastníka.

7.2. Po vykonaní starostlivosti a doručení ŠOP SR vykoná kontrolu zrealizovaných opatrení a vynaložených výdavkov na opatrenia v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 a vytvorí záznam/správu o vykonaní kontroly.

7.3. Vlastník je povinný vytvoriť osobám vykonávajúcim kontrolu a audit primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a auditu a poskytuje im potrebnú súčinnosť.

7.4. ŠOP SR si v súvislosti s výkonom kontroly a auditu vo vzťahu k vlastníkovi vyhradzuje všetky práva vyplývajúce zo schémy.

7.5. Vlastník prijme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených v správe o vykonaní kontroly alebo auditu v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly alebo auditu. Vlastník zašle osobám oprávneným na výkon kontroly alebo auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

7.6. Vlastník je povinný strpieť výkon kontroly a auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Vykonávanie finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu kontrolnými orgánmi EÚ (ďalej aj „kontrola a audit“) poskytnutej pomoci vychádza z legislatívy EÚ (všeobecné nariadenie;

5

vykonávacie nariadenie a nariadenie Rady ES č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi) a z legislatívy SR (zákon o finančnej kontrole a audite). Subjektmi zapojenými do kontroly a auditu sú:

- poverení zamestnanci ŠOP SR a MŽP SR;

- Ministerstvo financií SR;

- Úrad vládneho auditu;

- Najvyšší kontrolný úrad SR;

- kontrolné orgány EÚ;

- Slovenská agentúra životného prostredia.

Článok VIII. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy

8.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 30.06.2028. Po uplynutí dohodnutej doby sa zmluva predlžuje za rovnakých podmienok o rovnakú dobu. To neplatí, ak v poslednom roku trvania zmluvy došlo k písomnému oznámeniu o úmysle zmluvnej strany nepredĺžiť alebo zmeniť túto zmluvu, a k jeho doručeniu druhej zmluvnej strane.

8.2. Túto zmluvu možno ukončiť:

a) Vzájomnou dohodou zmluvných strán, pričom dohoda musí byť písomná a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná. Zmluva v tomto prípade končí ku dňu uvedenému v dohode.

b) Odstúpením od zmluvy zo strany ŠOP SR v prípade, ak vlastník poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, najmä ak vlastník nezabezpečí ktorékoľvek z opatrení starostlivosti o nehnuteľnosť v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

c) Jednostrannou písomnou výpoveďou zo strany ŠOP SR bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Počas plynutia výpovednej lehoty sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plnenie tejto zmluvy.

Článok IX.

Doručovanie

9.1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa doručujú:

a) poštou, b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, c) osobne.

9.2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa doručujú doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla, resp. miesta podnikania, podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny.

9.3. Ak niektorá zo zmluvných strán neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

6

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

10.2. Vlastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ŠOP SR v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za účelom vypracovania tejto zmluvy a na štatistické spracovanie.

10.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

10.4. Na právne vzťahy založené touto zmluvou v častiach, ktoré nie sú vyslovene upravené ustanoveniami tejto zmluvy platia primerane príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o ochrane prírody a krajiny a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.5. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné, alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení zmluvy a na vyplnenie medzier zmluvy sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto skutočnosť brali do úvahy.

10.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre ŠOP SR a dva rovnopisy pre vlastníka.

10.7. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej uzavretia, t. j. podpísaním zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že ŠOP SR je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa preto zároveň dohodli, že účinnosť zmluva nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov neskôr po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a to až momentom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

a) schválenie tejto zmluvy ako právneho úkonu ministrom životného prostredia SR v zmysle Príkazu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23. marca 2020 č. 2/2020-1.1 v znení Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. marca 2020 č. 10/2020-1.1, a

b) nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenej v rámci OP KŽP k predmetnému projektu.

Vlastník týmto vyhlasuje, že si je vedomý obsahu vyššie uvedenej odkladacej podmienky dohodnutej v tomto ustanovení zmluvy s tým, že v prípade ak táto zmluva nenadobudne účinnosť v súlade s týmto ustanovením zmluvy, nevznikne vlastníkovi nárok na odplatu za realizáciu ktorejkoľvek časti starostlivosti vykonanej/zabezpečenej vlastníkom v súvislosti s touto zmluvou a nebude si voči ŠOP SR

7

uplatňovať žiadny nárok na náhradu ktorejkoľvek časti starostlivosti vykonanej/zabezpečenej vlastníkom v súvislosti s rokovaním o uzavretí tejto zmluvy.

10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je aj:

Príloha č. 1: Vymedzenie územia (parciel) a harmonogram realizácie jednotlivých opatrení

Príloha č. 2: Sumarizácia výšky pomoci

Banská Bystrica, 28.5.2020

Za vlastníka : Za ŠOP SR:

......................................                                                                     ....................................................

Ing. Jozef Hudák, CSc.                                                                          Mgr. Daniel Baláž Predseda generálny riaditeľ