NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

 

 

 

Prenajímateľom:                      Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce

sídlo:                                       Štúrova 61/27, 059 35 Batizovce

IČO:                                        42 087 279

číslo účtu v tvare IBAN:             SK81 0200 0000 0025 8783 0255

zapísané:                                  v registri  pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Poprad, pozemkový a lesný odbor, vložka číslo: R-025/706

zastúpené:                               Ing. Jozef Hudák, CSc., predsedom výboru

Milan Pajerchin, tajomníkom výboru a

Ing. Ján Hudák, podpredseda výboru

 

 (ďalej len “prenajímateľ“)

 

a

 

Nájomcom:                              Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit

                                               občianske združenie

sídlo:                                       Jilemnického 948, 059 21 Svit

IČO:                                        00178209710

zastúpený:                               JUDr. Marián Bezák, predseda

                                               Stanislav Holbus, tajomník

                                              

                         (ďalej len “nájomca“)

                                                                           Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

            1. Členovia prenajímateľa sú podielovými spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti podľa ustanovení zákona NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení, a to pozemku parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. KN 9340 o výmere 265670 m2, ostatná plocha, zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor, pre Okres Poprad, Obec Batizovce, katastrálne územie Batizovce na liste vlastníctva č. 1745 (ďalej len „Pozemok“).

2. Na Pozemku špecifikovanom v predchádzajúcom bode tohto článku sa nachádzajú vodné plochy o výmere 0,143 km2, ktoré vodné plochy tvoria plochu predmetu nájmu podľa tejto zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“). Z dôvodu bližšej špecifikácie predmetu nájmu, je teda predmetom nájmu podľa tejto zmluvy vodná plocha nachádzajúca sa na Pozemku.     

3. Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať predmet nájmu špecifikovaný v bode 1. a 2. tohto článku zmluvy nájomcovi na dohovorený účel a nájomca predmet nájmu prijíma a zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné. 

           

                                                                                   Čl. II

Predmet zmluvy

            1. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu do užívania nájomcovi v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy, t. j. ako stojí a leží, aby ho v plnej miere užíval na dohodnutý účel a nájomca sa zaväzuje za to platiť prenajímateľovi dohodnutú odplatu, ktorou je nájomné.

                                                                              Čl. III

Účel nájmu

            1. Účelom užívania predmetu nájmu je užívanie predmetu nájmu na výkon rybárskeho práva nájomcu, ktorý je podľa ust. § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v platnom znení užívateľom, oprávnenou osobou, ktorej príslušné ministerstvo Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Predmetom nájmu sú Štrkovisko Batizovce č. 1, číslo revíru 4 – 2600 – 1 – 1 a Štrkovisko Batizovce č. 2, číslo revíru 4 – 2610 – 1 – 1.

           

                                                                             Čl. IV

Doba nájmu a skončenie nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú na 5 rokov, a to počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy (doba nájmu) sa automaticky predlžuje vždy o päť rokov v prípade, ak jedna zo zmluvných strán najneskôr v lehote jedného roka pred ukončením doby nájmu, resp. predĺženej dobe nájmu, nedoručí druhej zmluvnej strane oznámenie, že si želá ukončiť nájomný vzťah.

3. Túto zmluvu môžu zmluvné stra­ny predčasne ukončiť iba písom­nou doho­dou alebo odstúpením od zmluvy.

4. Prenajímateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len z nasledujúcich dôvodov:

a)      ak sa nájomca dostal do omeškania s platením nájomného, pričom nájomca je v omeškaní, ak nájomné podľa tejto zmluvy neuhradí v lehote do 15 dní odo dňa splatnosti jednotlivej faktúry prenajímateľa podľa bodu 2. článku V. tejto zmluvy;

b)      ak nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom nájmu (článok III tejto zmluvy).

5. Nájomca môže od tejto zmluvy odstúpiť ak predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie podľa dohodnutého účelu nájmu.

6. Odstúpenie od zmluvy podľa bodov 4. a 5. tohto článku zmluvy musí byť písomné s presne špecifikovaným dôvodom odstúpenia zmluvnej strany.

           

                                                                                    Čl. V

Výška nájomného a spôsob jeho platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za celý predmet nájmu je vo výške 1.000,- € ročne. 

2. Nájomné je na základe dohody zmluvných strán splatné vždy k 31. januáru príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa nájom uhrádza, a to na základe prenajímateľom vystavenej a doručenej faktúry nájomcovi.

3. Nájomné je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť, a to každý kalendárny rok úmerne k potvrdeniu o miere inflácie v SR vydávanej každoročne Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Za základ pre výpočet zvýšenej paušálnej úhrady pre nasledujúci kalendárny rok sa vždy berie výška paušálnej úhrady v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

                                                                                   Čl. VI

Vyhlásenia Prenajímateľa

            1. Prenajímateľ vyhlasuje, že nehnuteľnosť, ktorá je predmetom nájmu podľa tejto zmluvy nemá žiadne právne, či faktické obmedzenia, ktoré by bránili jej užívaniu.

     

                                                                                 Čl. VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

            1. Zmluvné strany sa dohodli, že podpisom tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami sa považuje predmet nájmu za odovzdaný nájomcovi na užívanie a nájomca ho môže užívať za účelom podľa čl. III tejto zmluvy.

            2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu tvoriacu nehnuteľnosť ná­jomcovi v stave spôsobilom na užívanie  a v tomto stave predmet nájmu udržiavať po celú dobu trvania nájmu.

            3. Nájomca je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu.

            4. Nájomca sa zaväzuje najmä udržiavať a starať sa o predmet nájmu na vlastné náklady.

            5. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, či nájomca užíva predmet nájmu riadnym spôsobom, pričom túto kontrolu je oprávnený vykonávať primeraným spôsobom tak, aby nedošlo k obmedzeniu riadneho užívania predmetu nájmu nájomcom, ani k ohrozeniu alebo poškodeniu jeho záujmov.

                 6. Prenajímateľ i nájomca sa zaväzujú v dobrej viere spolupracovať v súvislosti s plnením všetkých záväzkov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy.

            7. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca nie je bez súhlasu prenajímateľa oprávnený umiestniť, resp. postaviť na predmete nájmu žiadne nehnuteľnosti.

            8. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca nie je oprávnený bez písomného súhlasu prenajímateľa vykonávať žiadne zemné úpravy predmetu nájmu.

            9. Nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestňovať tabule v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v platnom znení najmä, nie však výlučne za účelom označenia revírov, za účelom obmedzenia, resp. zákazu kúpania, člnkovania sa v predmete nájmu, za účelom a z dôvodu ochrany životného prostredia (ochrana vzácnych druhov živočíchov).

            10. Nájomca sa zaväzuje, že bude pravidelne kosiť a udržiavať okolité brehy vodnej plochy tvoriacej predmet nájmu a taktiež sa zaväzuje udržiavať čistotu okolitých brehov vodnej plochy, keď za týmto účelom v súvislosti s výkonom rybárskeho práva je prenajímateľ oprávnený užívať okolité brehy v rozsahu 5 metrov od hranice predmetu nájmu, konkrétne od hranice vodnej plochy s pevninou.

            11. Nájomca sa zaväzuje, že vhodným a možným spôsobom poučí svojich členov miestnej organizácie SRZ Svit o obmedzeniach súvisiacich s využívaním predmetu nájmu vyplývajúcich z nájomného vzťahu a účelu nájmu (napr. o dodržiavaní čistoty pri výkone rybárskeho práva).

           

Čl. VIII

Iné dojednania

            1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné prejavy budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy osobne a/alebo prostredníctvom pošty ako doporučenú listovú zásielku a/alebo prostredníctvom kuriérskej služby; tým nie je vylúčené osobné prevzatie písomnosti podľa tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Pre prípad, že zásielku nie je možné doručiť na uvedenú adresu, pre účely tejto zmluvy sa považuje písomnosť za riadne doručenú na tretí deň po vrátení nedoručenej zásielky. Ak si adresát známy na uvedenej adrese nevyzdvihne zásielku uloženú na pošte v lehote 18 dní, považuje sa zásielka za doručenú dňom uloženia na pošte.

 

                                                                                   Čl. X

Záverečné ustanovenia

  1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy všetkými jej účastníkmi a účinnosť dňom schválenia tejto zmluvy príslušným orgánom prenajímateľa (zhromaždenie) a nájomcu (výbor MO SRZ Svit), pričom za rozhodujúci deň nadobudnutia účinnosti sa považuje deň, ktorým bola táto zmluvy schválená príslušným orgánom tej zmluvnej strany, ktorá prijme toto rozhodnutie o schválení tejto zmluvy neskôr, keď výpisy uznesení, ktorými zhromaždenie prenajímateľa a výbor MO SRZ Svit schváli túto zmluvu bude priložený k zmluve ako príloha č. 1.

            2. Zmena tejto zmluvy je možná len vzájomnou písomnou doho­dou obidvoch zmluvných strán.

            3. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa prime­rane použijú usta­novenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (upravujúce nájomnú zmluvu), a subsidiárne ustanovenia Obchodného zákonníka (na ktorého aplikácii sa prenajímateľ i nájomca dohodli), ako aj iných právnych predpisov Slovenskej republiky. Prípadné spory z tejto zmluvy je príslušný rozhodnúť slovenský súd.

            4. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mali stať celkom alebo sčasti neúčinnými alebo neuskutočniteľnými, nie je tým dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Na mieste neúčinného alebo neuskutočniteľného platí ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

            5. V prípade porušenia povinností uvedených v tejto zmluve, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo na náhradu škody voči tej zmluvnej strane, ktorá jej svojím konaním túto škodu spôsobila.

            6. Táto zmluva zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán pokiaľ sa nedohodnú inak.

            7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každý z nich má silu originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

            8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutoč­nej a slobodnej vôli, ju podpísali.

 

V Batizovciach dňa 01.01.2020

 

Prenajímateľ:                                                                           Nájomca:

 

 

 

 

Ing. Jozef Hudák, CSc.

predseda výboru

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce

 

 

 

JUDr. Marián Bezák,

predseda

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit

 

 

 

 

Milan Pajerchin

tajomník výboru

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce

 

 

 

________________________________

Stanislav Holbus,

tajomník

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Svit

 

 

____________________________

                        Ing. Ján Hudák

      podpredseda výboru

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Batizovce