Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 25.5.2020 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Došlá pošta

  4. Lesnícky projekt

  5. VZ za rok 2019 a schválenie účtovnej závierky

  6. Brigády podielnikov

  7. Kúpa osobného automobilu

  8. Dotácie na Mraznicu

  9. Informácia Dozornej rady

10. Práce v lese

11. Rôzne

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Uznesenie prijaté na poslednej výborovej schôdzi je v plnení; vybratý bol živnostník p. Tropp z Kežmarku – z dvoch uchádzačov; rieši sa vyvložkovanie komína.

3. Došlá pošta:

                 Poľovnícke združenie zaslalo žiadosť o poskytnutie materiálu – dreva – na stavbu a rekonštrukciu posedov v našom lese

 

Uznesenie č. 1: Výbor súhlasí s poskytnutím drevného materiálu na výstavbu resp. opravu posedov

                          v našom lese v zmysle žiadosti poľovníckeho združenie v Batizovciach.

 

                 Okresný úrad Prešov – oznámenie o území európskeho významu

                 výpis z registra Pozemkových spoločenstiev

                 oznámenie o zmenách reprodukčného materiálu do Zvolena

                 prípis od hasičov – riziko lesných požiarov

 

4. Projekt – operačný program kvality životného prostredia Natura 2000 – môžeme dostať 42 655,-€

a to na 3 roky na nasledovné práce: rok 2020 - prečistky

                                                         rok 2021 – sadenie stromkov a výstavba oplotkov,                                                                                           nahradzovanie chemickej ochrany

                                      

                                                          rok 2022 – výstavba opltokov, prečistky a výchova mladých

                                                                             porastov, nahradzovanie chemickej ochrany

 

5. VZ – vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa výbor rozhodol, že VZ sa zatiaľ neuskutoční, možno koncom roka; čo sa týka schválenia uzávierky, predseda je v jednaní s právnikom, či túto môže schváliť aj výbor.

 

6. Brigády – je potrebné zaslať výzvy členom na zaplatenie za neodrobené brigády za roky 2018-19; M. Pajerchin navrhol, aby sa odpracovanie brigád v roku 2020 zrušilo a po vyriešení koronavírusu sa na VZ rozhodne ako ďalej s brigádami

 

Uznesenie č. 2: Výbor rozhodol, že odpracovanie brigád za rok 2020 a ich platba sa ruší a už

                          odpracované brigády v roku 2020 sa presúvajú do roku 2021.

 

7. Kúpa automobilu – je problém s kúpou novej Nivy – nespĺňa technické podmienky; je možnosť zakúpiť staršiu Nivu

 

Uznesenie č. 3: Výbor odsúhlasil zakúpenie jazdeného automobilu Niva, rok výroby 2019, s tým, že predseda preverí podmienky kúpy a oboznámi s nimi členov výboru.

 

8. Dotácia na Mraznicu bude poskytnutá na základe predloženej žiadosti na PPA tak ako v minulých

rokoch.

9. Predsedníčka DR oboznámila výbor s obsahom listu, ktorý jej bol doručený od p. Lazorčáka, v ktorom sa uvádza, že mu nebolo dostatočne odpovedané na jeho prvý list a žiada podrobnejšiu a relevantnejšiu odpoveď. Členovia DR sa týmto budú zaoberať a predsedníčka zašle členom výboru mailovú správu. 

10. Práce v lese – vysadilo sa 1 950 ks stromčekov pod priamym dozorom lesného hospodára a cez jeho živnosť; uhadzovala sa aj haluzina za Humbjargom; je problém s Rómami pri chystaní palivového dreva, zneužívajú vydané lístky a chystajú na jeden aj viacerí – tratí sa drevo na Velši aj

na Lazine; treba stanoviť dva konkrétne vývozne dni a lístky prestať vystavovať do 15.6.2020;

 

Uznesenie č. 4: Výbor stanovuje vývozné dni na palivové drevo na stredu a štvrtok a zastavuje

                          ťažbu tohto dreva do 15.6.2020.

                          Termín: ako v texte                         Zodpovední: predseda a lesný hospodár

 

                 robí sa čistenie odrážok a oprava oplotenia lesnej škôlky

 

11. Rôzne

                 bola zistená čierna skládka na urbárskom pozemku v Barnejgu – jednalo sa o stavebný odpad a už je to vyriešené, v splolupráci  so starostom obce.

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník