S P R Á V A

 

o činnosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2019

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení členovia urbáru,

 

dnes sa po roku opäť stretávame pri hodnotení našej činnosti, preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil tak s prácou výboru ako aj celého spoločenstva za obdobie od posledného VZ, ktoré

sa konalo dňa 24.3.2019.

 

 Plnenie uznesení z posledného VZ:

 

Na VZ, ktoré sa konalo 24.03.2019 bolo poverenému výboru PSU uložené:

 

- zverejňovať zápisy z každého zasadnutia výboru PSU na internetovej stránke PSU – toto uznesenie sa plní a všetky zápisnice zo zasadnutia výboru PSU sa zverejňujú.

 

- vzhľadom k tomu, že vo voľbách do nového výboru a DR nebol nikto zvolený VZ poverilo doterajších členov výboru a DR spravovaním PSU do termínu konania MVZ, kedy sa budú opakovať voľby do orgánov PSU – toto uznesenie bolo splnené a v mesiacoch apríl až jún 2019 poverení členovia výboru a DR, t.j. „starí“ členovia, spravovali PSU v zmysle zákona 97 a 110 o pozemkových spoločenstvách, podľa § 16 odsek 2 doplnený odsekom 7 v riadku 42

 

- VZ ukladá poverenému výboru zvolať MVZ v termíne najneskôr do konca júna 2019 – uznesenie bolo splnené MVZ sa konalo dňa 16.06.2019

 

            Činnosť Pozemkového spoločenstva v sledovanom období riadil najskôr poverený deväťčlenný výbor, potom riadne zvolený 6-členný,  ktorý sa na svojich zasadnutiach schádzal pravidelne jedenkrát za mesiac a v prípade potreby bolo zvolané aj mimoriadne zasadnutie výboru.

 

 Výbor na týchto zasadnutiach prejednával najmä úlohy, vyplývajúce z prijatých uznesení výboru, či už na úseku lesníckom, majetkovom a finančnom. Zasadnutí výboru sa zúčastňovala aj predsedníčka dozornej rady, ktorá oboznamovala členov výboru s jej kontrolnou a revíznou činnosťou v priebehu celého obdobia, pričom táto bola zameraná najmä na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov,  na starostlivosť o majetok urbáru, plnenie prijatých uznesení na výborových schôdzach i na VZ, ako aj na  prácu v lese, ktorú vykonával OLH. Ostatní členovi dozornej rady boli prizývaní na výbor podľa potreby.

 S vykonávanými prácami v lese ako aj návrhmi na riešenie problémov spojených s týmito prácami oboznamoval členov výboru odborný lesný hospodár pán Jozef Ivan.

            Tak ako aj minulý rok, aj v roku 2019 boli vytvorené protipožiarne asistenčné hliadky urbáru a to len pre prípad vyhlásenia zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a to s členov výboru a lesného hospodára. Zvolávanie týchto dvojčlenných hliadok, v prípade potreby, zabezpečoval  predseda PSU.

            Prvé zasadnutie výboru po valnom zhromaždení sa konalo dňa 5.4.2019 v smútočnej atmosfére, nakoľko na druhý deň po Valnom zhromaždení náhle zomrel dlhoročný predseda PSU pán Michal Pastrnák. Členovia výboru si uctili jeho pamiatku minútou ticha. Vzhľadom na túto nepredvídanú situáciu a v zmysle príslušných predpisov bolo potrebné, aby výbor   zvolil nového

-2-

 

predsedu PSU. Na základe dohody členov bol za predsedu PSU navrhnutý Ing. Jozef Hudák, CSc., a následným hlasovaním bol aj zvolený. Následne  výbor  schválil zvolenému predsedovi mesačnú paušálnu odmenu vo výške pôvodnej paušálnej odmeny zosnulého predsedu, navýšenú o 10 %. Podobne bola schválená odmena ostatným členom výboru a DR v tom zmysle, ako je to zakotvené v spoločenskej zmluve , pričom táto bola navýšená o 10 %  za každú odpracovanú hodinu, s platnosťou od 1.4.2019. Podobne bola navýšená odmena aj našej účtovníčke o 10%.

 

Výbor ďalej prejednal organizačné zabezpečenie činnosti povereného výboru PSU, nakoľko voľby nového výboru a DR boli neúspešné a dohodol sa na rozdelení jednotlivých pracovných činností na prechodné obdobie nasledovne:

 

Ing. Ján Hudák – ekonomika

Milan Pajerchin –tajomník a zapisovateľ

Samuel Štefko – pokladňa

Ing. Miroslav Šerfel a Ing. Rudolf Hric – evidencia brigád, zoznamy neodpracovaných brigád

 Ing.Jozef Hudák - práca s programom  Profi-evidencia.  

 Podpisové vzory v banke majú, pokladník, tajomník Milan Pajerchin a podpredseda Ing. Ján Hudák 

 

            Dňa 26.4.2019 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie výboru na počesť zosnulého predsedu PSU Michala Pastrnáka, kde si výbor minútou ticha uctil jeho pamiatku a vysoko ohodnotil prácu, ktorú Michal pre urbár vykonal.

Zasadnutia sa zúčastnila aj Dozorná rada a lesný  hospodár. Výbor sa zaoberal prípravou inventarizácie majetku urbáru, ktorú uskutoční Dozorná rada. Ing. Miroslav Šerfel a Ing. Rudolf Hric oboznámili výbor s vypracovaním zoznamu členov pre odpracovanie brigád v lese pre rok 2019.

            Na svojom zasadnutí dňa 16.5.2019 sa výbor zaoberal kontrolou plnenia uznesení a konštatoval, že tieto sú splnené alebo sa  plnia priebežne. Ďalej prejednal výpis z registra pozemkových spoločenstiev, ako aj prípis zo štatistického úradu, týkajúci sa účtovníckych záležitostí. Členovia výboru boli informovaní,  že bola podaná žiadosť o dotáciu na PPA v Poprade na Mraznicu za rok 2019.

Výbor prejednal žiadosť Ing. Mareka Mlynského za kandidáta do výboru PSU a konštatoval, že táto nemôže byť prijatá, nakoľko menovaný nie je podielnikom PSU.

 Predseda informoval výbor, že sa uskutočnia kontroly z lesníckeho centra a termín bude včas oznámený, ďalej oboznámil výbor , že z PPA sme doposiaľ nedostali platby za Mraznicu – jednalo sa o roky 2017 a 2018.

Výbor tiež prejednal žiadosť skautov zo Svitu o vytvorenie tábora v našom lese za Humbjargom v čase od 19.7. do 28.7.2019 a túto schválil.

 V mesiaci máji pracovníci Okresného hasičského zboru v Poprade vykonali protipožiarnu kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že sme nemali uskutočnenú termínovanú revíziu hasiacich prístrojov, ale táto bola následne zabezpečená a kontrolnej skupine bol doložený doklad o vykonanej revízii.

Výbor riešil sťažnosti viacerých našich členov na nepovolené dlhodobé kempovanie člena rybárskeho spolku zo Svitu pri jazerách v štrkopiesky, tento rybár bol na to upozornený a tiež sme vyzvali predsedu MO rybárov zo Svitu na zjednanie nápravy.

. V rôznom predseda urbáru informoval členov výboru, že urbár má novú mailovú adresu a to: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  a táto bude zverejnená na našej webovej stránke

 

            Zasadnutie výboru dňa 4.6.2019 sa nieslo v duchu príprav na mimoriadne valné zhromaždenie,  s jedným bodom programu -  voľby do výboru PSU a DR. Výbor stanovil termín jeho konania na 16.6.2019 o 13.30 hod. v sále KD v Batizovciach. Otvorením schôdze a voľbou predsedu MVZ poveril Ing. Jána Hudáka, za predsedu MVZ výbor navrhol Ing. Jozefa Hudáka.

- 3 -

Výbor tiež navrhol zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, ako aj zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Členovia výboru sa oboznámili s  návrhom kandidátky  nového výboru a Dozornej rady.

V tejto súvislosti výbor  upozornil  Ing. Samuela Čičmanca na nesplnenie si povinnosti

ohľadom vlastníckeho práva v zmysle spoločenskej zmluvy, čl. III, odst. 1 a 5 a toto oznámenie mu bolo zaslané dňa 10.6.2019.

 V rôznom predseda informoval výbor, že dňa 5.6.2019 o 10.00 hod. sa uskutoční stretnutie na OcÚ v Batizovciach s odborom životného prostredia Prešov, ohľadom uloženia zeminy z plánovanej rekonštrukcie  železničnej trate v úseku Lučivná – Poprad v areáli Štrkopieskov, čo bude využité v rámci rekultivačných prác. Bol na to spracovaný kompletný plán prác a bola tiež na to uzavretá Zmluva so ŽSD Slovakia s.r.o., Bratislava.

 

V mesiaci jún bolo vyhlásené zvýšené požiarne nebezpečie, boli určené hliadky, zložené z členov výboru a DR , pričom títo vykonávali kontrólne obchôdzky na určených trasách za účasti OLH.

             

PPA Poprad nám písomne oznámil, že bola vykonaná letecká kontrola lokality Mraznica, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. Na tomto základe  nám bolo oznámené, že dotácie za roky 2017 a 2018 budú vyplatené.          

Mimoriadne valné zhromaždenie nášho spoločenstva sa konalo dňa 16.6.2019, ktoré bolo zamerané na voľby do výboru PSU a DR. V zmysle spoločenskej zmluvy nášho urbáru sa voľby konali tak, že zvolený do výboru a DR bude ten člen PSU, ktorý dosiahne väčšinu hlasov prítomných členov na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení. Na základe správy mandátovej komisie sa na MVZ zúčastnilo 131 členov, čo predstavovalo 804 hlasov, čiže zvolený bol ten člen, ktorý dosiahol nad 403 hlasov. Do výboru boli zvolení nasledovní členovia:

 

Ing. Ján Hudák                                   484 hlasov

Ing. Jozef Hudák, CSc.                      635 hlasov

Milan Pajerchin                                 589 hlasov

Miroslav Riša                                    480 hlasov

Pavol Šoltýs                                       536 hlasov

Samuel Štefko                                               517 hlasov

 

Do Dozornej rady boli zvolení nasledovní členovia:

 

Ing. Miroslav Šerfel                          630 hlasov

Anna Durányová                                626 hlasov

Ing. Rudolf Hric                                421 hlasov

 

            Dňa 17.6.2019 sa na svojom zasadnutí zišiel novozvolený výbor a Dozorná rada, kde Ing. Jozef Hudák, CSc. oboznámil členov s výsledkami volieb do nového výboru a Dozornej rady. Následne sa uskutočnili voľby funkcionárov vo výbore a DR, na základe ktorých bol za predsedu PSU zvolený Ing. Jozef Hudák, CSc., za podpredsedu Ing. Ján Hudák, za tajomníka Milan Pajerchin

a za pokladníka Samuel Štefko, všetci boli zvolení jednomyseľne. Dozorná rada si za predsedníčku

zvolila Annu Durányovú. Výbor prijal uznesenie, aby vedenie evidencie odpracovaných brigád vykonával predseda urbáru a lesný hospodár a vedenie finančných náhrad za neodpracované brigády vykonával Samuel Štefko. Výbor uložil predsedovi PSU zabezpečiť oznámenie o konaní MVZ a zapísanie zmeny v registri na OU v Poprade – pozemkový a lesný odbor .

           

 

 

 

- 4 -

 

 

            Na júlovom zasadnutí, t.j. 31.7.2019, výbor prejednal plnenie uznesení z poslednej výborovej schôdze a konštatoval, že tieto sú v plnení.

 Na základe žiadosti Mgr. Mazanca z lesného úradu v Prešove, výbor  poskytol požadované údaje a informácie ohľadom urbárskej činnosti nášho spoločenstva.

Výbor ďalej konštatoval, že je potrebné obnoviť nájomnú zmluvu s katolíckou cirkvou. Tu musím konštatovať, že napriek viacerým výzvam a urgenciám sa zmluvu nepodarilo obnoviť a stále čakáme na ich stanovisko.

V rámci zmeny zákona o pracovnej zdravotnej službe sme uzatvorili zmluvu o dielo s JUDr. A. Žoldošovou, PZS Matejovce, s.r.o., ktorá nám túto zdravotnú službu bude zabezpečovať.

 

 Predseda urbáru sa zúčastnil snemu Liptovsko - tatranského združenia vlastníkov lesa, kde boli dohodnuté nové podmienky v príspevkoch podľa veľkosti lesov resp. majetku.

 Čo sa týka prác v lese, v mesiaci júl bolo dodávateľsky - p. Šimkom - uskutočnené vyžínanie na ploche cca 6 ha, svopomocne boli vyčistené priepusty na cestách v lese, nad chatou v Barnejgu a v Mraznici boli uložené dva lapače kôrovca, vychystávanie palivového dreva samovýrobou sa kontroluje. Výbor preto navrhol vydať pre členov výboru preukazy, ktoré budú slúžiť pri kontrole občanov chystajúcich drevo alebo návštevníkov lesa , vjazde áut do lesa a pod.

Vzhľadom na to, že pri povodni boli zničené niektoré objekty v lese, bola urobená nová lávka v Barnejgu cez Velický potok a stôl s lavičkami na posedenie pri tejto lávke a taktiež uskutočnila údržba a oprava studničky pod Humbjargom.

 Ing. Ján Hudák informoval, že na chate je namontovaný solárny panel, pec v kuchyni potrebuje nový rošt, bola urobená výmena zámkov.

Dňa 6.9.2019 konalo výjazdové zasadnutie výboru a DR, ktorého sa zúčastnil aj lesný hospodár p. Ivan, ktorý oboznámil výbor so situáciou v lese t.j. s prácami spojenými s udržiavaním lesa v zmysle LHP ako sú: vyžínanie, prerezávky, ťažba úžitkového a palivového dreva a brigádnické práce. V priebehu výjazdového zasadnutia sme zabezpečili narezanie palivového dreva ku chate, obnovil sa náter kovových častí na chate – mreže na dverách a petlice na okeniciach, bol upravený živý plot pri chate a  terén okolo chaty, bol obnovený náter suchého WC  a bol vyčistený a uprataný vnútrajšok chaty. . Boli tiež vykonané nátery nového posedenia – stôl a lavice pri Velickom potoku v Barnejgu a boli dokončené nátery rampy na ceste ku chate a rampy na ceste pod Humbjargom.

Členovia výboru konštatovali, že chata je v dobrom stave, je však potrebné doplniť výbavu a to najmä v kuchynke – poháre, taniere, misky a iný potrebný riad .

            Septembrové zasadnutie výboru sa konalo dňa 26.9.2019, na ktorom predseda urbáru informoval členov o nevyhovujúcom technickom stave vozidla LADA, ktoré už nemá platnú STK

ani emisnú kontrolu. Vzhľadom na uvedenú situáciu výbor navrhuje zakúpiť nové auto, alebo aj staršie, ale v dobrom technickom stave.

Výbor tiež riešil revíziu plynových kotlov. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že po poruche kotla v budove PSU a jej odstránení, servisný technik od fy Segas, ktorá nám servisuje naše kúrenie  doporučil výmenu zastaralého kotla, s čím sa bude potrebné čo najskôr vážne zaoberať.

 

Na tomto zasadnutí  sa  riešil problém nájomnej zmluvy na štrkoviskové  jazerá s rybárskym zväzom vo Svite, pričom výbor poveril predsedu PSU, Ing. Jána Hudáka a p. Šoltýsa, aby zúčastňovali na rokovaniach pri príprave textu nájomnej zmluvy a využili služby nášho právnika.

 

V rámci rôzneho, Ing. Ján Hudák upozornil na problém s bobrami, na ktorý ho upozornil aj predseda PD Batizovce, vylieva sa potok na pozemky v užívaní PD – tieto pozemky však nie sú vo vlastníctve PSU takže sa s tým výbor ani nezaoberal.

 

 

- 5 -

 

 

            Na svojom zasadnutí dňa 30.10.2019 sa výbor znovu zaoberal riešením spôsobu používania súkromného auta pre účely urbáru ako aj odhlásením nášho auta NIVA zo zákonného poistenia. Predseda informoval, že NIVA bola dočasne odhlásená z poistenia na 2 roky a poisťovňa ALIANZ

vráti nevyčerpané poistné za rok 2019.

JUDr. Bezák, predseda MO RZ Svit zaslal na urbár návrh nájomnej zmluvy  na využívanie vodnej plochy štrkoviskových jazier na rybárske účely – členovia výboru naniesli pripomienky k predloženému návrhu nájomnej zmluvy . Pripomienkovaný návrh zmluvy bol následne postúpený predsedovi MO RZ Svit.

Predseda urbáru oboznámil výbor s hospodárskymi výsledkami urbáru za 1. až 9. mesiac 2019, pričom na základe nepriaznivého ekonomického vývoja výsledku, výbor zastavil lesné práce vykonávaťdodávateľským spôsobom. Prerezávky, vyžínanie a náter stromkov proti ohryzu vykonávať v rámci brigádnickej činnosti členmi urbáru.

Naďalej sa uskutočňuje vychystávanie palivového dreva samovýrobou, na Kútoch sa vyskytli problémy s Rómami, na ktoré upozornil p. Čičmanec. Následne sa na druhý deň uskutočnila kontrola v poobedňajších hodinách, boli kontrolovaní dvaja Rómovia pri chystaní dreva v lokalite Lazina a Pod mašinou, títo mali potrebné povolenie na chystanie dreva, podozrenie na krádeže sa nepotvrdilo. Napriek uvedenému je potrebné častejšie vykonávať kontroly v lese členmi výboru, najlepšie vo dvojiciach, hlavne v popoludňajších hodinách a tiež cez soboty.

 Dozorná rada začala inventúru majetku , čo by malo byť ukončené do konca mesiaca 11. 2019.

            V mesiaci novembri, v rámci kontroly plnenia uznesenia, výbor konštatoval, že sa uskutočnilo stretnutie s rybárskym zväzom ku návrhu nájomnej zmluvy za prítomnosti ich právnika Mgr. Antala, hospodára p. Antala st. a predsedu rybárov JUDr. Bezáka – dohodlo sa, že po zapracovaní pripomienok do návrhu zmluvy sa ďalšie stretnutie uskutoční po 11.12.2019.

 

 Na základe našich volieb do orgánov PSU a ich príslušnej registrácie bol na urbár doručený aktuálny výpis z registra pozemkových spoločenstiev.

Bola prejednaná darovacia zmluva p. Zuzany Fáberovej na synov Michala Fábera a Miroslava Fábera a boli overené podklady pre túto zmluvu.

Rozhodnutím OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, bol udelený súhlas na uloženie výkopovej zeminy a kameniva v zmysle vyhlášky MŽP na našich pozemkoch v lokalite bývalého dobývacieho priestoru v oblasti štrkovísk Batizovce I – práce majú byť vykonané do 31.12.2021.

 

V mesiaci novembri bola vykonaná inšpekčná prehliadka z banského úradu zo Spišskej Novej Vsi na plnenie hlavných úloh v roku 2019, týkajúcich sa správy úhrad za dobývacie priestory. Kontroly sa zúčastnil aj ústredný banský inšpektor z Hlavného banského úradu Banská Štiavnica. Výbor uložil predsedovi urbáru požiadať Ing. Pekarčíkovú o podanie správy o aktuálnom stave na Štrkopieskoch z pohľadu kontroly z banského úradu a z toho vyplývajúcich úloh uvedených v zápisnici z inšpekcie.

 Predsedníčka DR informovala výbor, že kontrola majetku prebehla bez závad. Komplexná inventúra na urbárskej chate sa uskutoční v roku 2020.

 Čo sa týka platieb za neodpracované brigády, p. Štefko, pokladník PSU informoval, že  za rok 2018 bolo potrebné zaplatiť 3 955,87 €, zaplatené bolo 867,35 € a je potrebné doplatiť 3 088,52 € - výbor bude riešiť možnosť uverejniť zoznam neplatičov na internete. Aj v tomto mesiaci sa vyskytli upozornenia vychystávanie palivového dreva  Rómami,   ale pri kontrole neboli zistené nedostatky a nechýbajú ani žiadne vyrúbané stromy, takže to celkom nie je pravda. Napriek tomu bol daný zákaz na vydávanie nových lístkov na vychystávanie palivového dreva, kým sa neodvezie už nachystané drevo.

 

 

-6-

 

            Dňa 20.12.2019 sa uskutočnilo posledné zasadnutie výboru v tomto roku, na ktorom výbor vyhodnotil plnenie uznesenia z posledného zasadnutia a konštatoval, že Ing. Pekarčíková sa vyjadrila k likvidácii bývalého lomu – parcely boli vyťažené ešte za čias Východoslovenských kameňolomov a štrkopieskov Sp. Nová Ves; doporučuje sa zameranie vodnej plochy a na tomto základe preklasifikovať túto súčasnú ostatnú plochu na vodnú plochu. Ďalej do doby začatia likvidačných prác v zmysle schváleného plánu likvidácie lomu č. 067-0340/2019 z 5.3.2019 osadiť tabule s cieľom zamedzenia vstupu nepovolaných osôb do priestoru lomu.

 Lesný hospodár informoval, že na Biskupskom je vyťažených cca 202 m3 dreva a predaj sa uskutoční v mesiaci januári 2020.

 Pokračovalo sa v rokovaní  s rybárskym zväzom Svit ohľadom nájomnej zmluvy na vodnú plochu, ktorá sa nachádza na parcelách bývalého lomu štrkoviska, na mape bolo vyčlenené 14,3 ha plochy.

 Nájomné by malo byť vo výške cca 1 000 – 1 200,- € za rok, zmluva bola doplnená o naše návrhy a následne sa uskutoční rokovanie s MO SRZ Svit s cieľom čo najskoršieho podpísania zmluvy. Predsedníčka DR oznámila výboru, že dostala list od členov urbáru p. Lazorčáka a p. Krulovej ako podnet na podozrenie porušenia zákona týkajúce sa Spoločenskej zmluvy PSU v Batizovciach. DR k tomuto vypracovala svoje stanovisko .

 Právnická kancelária JUDr. Lukáča nám zaslala Výpis z registra partnerov verejného sektora, ktorý bude potrebný pri predpokladanej spolupráci so železnicami SR pri rekonštrukcii železničnej trate. Predpoklad začatia prác pri rekonštrukcie je apríl 2020.

 Na záver zasadnutia predseda urbáru poďakoval členom výboru a Dozornej rady za vykonanú prácu v uplynulom roku a poprial im všetko najlepšie v roku 2020.

            Na januárovom zasadnutí v roku 2020 predsedníčka DR informovala výbor, že Dozorná rada prejednala list členov urbáru p. Lazorčáka a p. Krulovej – sťažnosť na odmeňovanie členov výboru v čase, keď poverení členovia výboru vykonávali činnosť a spravovali PSU v mesiacoch  apríl, máj a jún 2019; DR konštatovala, že výbor PSU ako aj členovia DR boli valným zhromaždením poverení riadením urbáru, ale doporučila  uvedenú záležitosť prejednať s právnikom a pripraviť odpoveď sťažovateľom.

Pokračovalo sa v rokovaní o Nájomnej zmluve s rybárskym zväzom vo Svite, táto bola prejednaná za účasti poverených členov výboru PSU a zástupcov rybárov dňa 20.1.2020 a  bola schválená aj s našimi pripomienkami a dňa 6.3.2020 bola aj podpísaná štatutármi.

 Vzhľadom k tomu, že od roku 2020 došlo celoštátne k zvýšeniu cien plynu a elektriny, výbor sa rozhodol zvýšiť nájomné za ubytovanie v našom zariadení o 10 % a v cene zohľadniť aj zvýšenie poplatku za ubytovanie pre obec vo výške 0,50 €.

 Výbor sa rozhodol, že valné zhromaždenie PSU v Batizovciach sa uskutoční dňa 26.4.2020 v sále KD v Batizovciach so začiatkom o 13.30 hod.

 Vzhľadom na neustále problémy ohľadom odpracovania brigád v lese resp. úhradou za ich neodpracovanie členmi urbáru, výbor aj DR odporúčajú navrhnúť na najbližšom VZ ich zrušenie s tým, že členom sa oznámi o koľko finančných prostriedkov týmto urbár príde a nech je prijaté uznesenie ako sa členovia rozhodnú.           V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že sa v súčasnosti jedná už o práce odborného charakteru – ako je prerezávka porastov, ich výchova, odborné zásahy pri ochrane  stromčekov pred ohryzom zverou a podobne. Pri týchto prácach sa často vyžaduje práca s pílou, čo je spojené už aj bezpečnosťou pri práci a možným rizikom zranenia.

 

            Dňa 27.2.2020 výbor na svojom zasadnutí konštatoval, že uznesenie prijaté v januári ohľadom zvýšenia poplatkov za ubytovanie bolo splnené.

 Výbor sa tiež zaoberal ponukou od firmy Lesy, s.r.o., Sp. Bystré na vykonávanie lesných prác dodávateľským spôsobom.

 

 

 

 

 

 

-7-

 

Ďalej výbor zobral na vedomie požiadavku Ing. Samuela Čičmanca na vyjadrenie výboru PSU k jeho členstvu v Poľovníckom združení v Batizovciach, pričom bolo konštatované, že výbor sa nemôže vyjadrovať k členstvu v Poľovníckom združení, ale môže  dať vyjadrenie len v tom zmysle, či je alebo nie je Ing. Čičmanec členom PSU.

 Vo Svite sa uskutočnila porada, ktorú zvolala Správa Tanapu a to k biotopom v ekosystémoch – Ing. Celler, zástupca ochranárov z TANAP-u informoval, že je možnosť získať financie z MŽP SR  na základe spracovania projektu  na roky 2020 až 2023. Do projektu sa zapojil aj náš urbár. Jedná sa o výzvu: Zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných lesných ekosystémoch.

 Na zaklade uvedeného, boli pripravené a odovzdané podklady pre vypracovanie projektu Ing. Cellerovi.

 Dňa 25.2.2020 vydala PPA výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu: Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšovania životnosti lesov – aj na tejto výzve  budeme pracovať , pričom  termín podania je do konca mesiaca mája.

 Predsedníčka DR oboznámila výbor s tým, že bola ukončená inventarizácia majetku PSU. Ďalej

predsedníčka DR navrhla, či by nebolo dobré prehodnotiť termínované vklady urbáru v banke a skúsiť nájsť výhodnejšiu banku ako je teraz; Ing. Ján Hudák vysvetlil, že na toto je potrebný súhlas VZ PSU, nakoľko by sa jednalo o investovanie vyššej sumy do dlhopisových alebo akciových fondov čo je spojené s určitou mierou rizika.

 Predseda informoval, že bola odstránená porucha plynového kotla, ale je potrebná jeho výmena, bude treba vybrať dodávateľa z viacerých ponúk. Výbor schválil výmenu plynového kotla v budove urbáru s tým, že dodávateľ bude vybratý najmenej z dvoch ponúk.

 Na dotaz M. Rišu ako prebiehajú práce v lese, či sa upratuje haluzina, odpovedal lesný hospodár v tom zmysle, že ťažba sa nevykonáva a palivové drevo a haluzina sa poskytujú podľa možnosti, o čo majú záujem hlavne Rómovia.

 

 

            Vzhľadom na vzniknutú vážnu celoštátnu situáciu a to výskytu a rozširovania sa nového korona vírusu v našom štáte a v celom svete, sa výbor prípravou VZ PSU, ktoré sa malo konať  dňa 26.4.2020,  nezaoberal a toto sa pravdepodobne v uvedenom termíne ani neuskutoční. Výbor bude hľadať možnosti uskutočnenia VZ v inom termíne.

 

 

 

 

 

 

V Batizovciach                                                                marec 2020

 

Poznámka – obsah tejto správy v niektorých jej častiach -  do termínu konania VZ  - sa môže meniť, vzhľadom k tomu, že VZ, bolo z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku preložené na neurčito (najskôr v mesiacoch  júl – august 2020), o čom Vás budeme informovať zaslaním pozvánky.