Program Valného zhromaždenia 2020

 

 

1.      Prezentácia účastníkov – 1300- 1330

2.      Otvorenie VZ

3.      Voľba predsedu VZ

4.      Voľba zapisovateľa, mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

5.      Plnenie uznesení z predchádzajúceho VZ, z roku 2019

6.      Správa o činnosti výboru PSU za rok 2019

7.      Správa mandátovej komisie

8.      Správa o hospodárení za rok 2019, schválenie účtovnej závierky za rok 2019

9.      Správa o činnosti DR za rok 2019

10.   Správa  OLH o lesníckej činnosti za rok 2019

11.   Diskusia

12.   Uznesenie z VZ

13.   Záver