Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 30.10.2019 v kancelárii urbáru

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Došlá pošta

4. Nájomná zmluva s Rybárskym zväzom Svit

5. Výsledovka za 1. - 9. mesiac 2O19

6. Rôzne

 

Priebeh zasadnutia výboru podľa jednotlivých bodov programu bol nasledovný:

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie z posledného zasadnutia výboru, týkajúce sa auta NIVA sa predlžuje do vyriešenia spôsobu používania auta. Auto bolo odhlásené dočasne na dobu 2 roky.

 

3.  Oznámenie o odhlásení auta NIVA zo zákonného poistenia –  poisťovňa  ALIANZ vráti  nevyčerpané poistné za rok 2019,

 

4.  JUDr. Bezák ( predseda MO RZ Svit) zaslal návrh nájomnej zmluvy na využívanie vodnej plochy štrkoviskových jazier na rybárske účely – členovia výboru naniesli pripomienky k predloženému  návrhu nájomnej zmluvy, treba riešiť výšku platby za  nájom, porovnať s podobnými nájmami.

Uznesenie č. 1: Výbor určil komisiu na  prejednanie nájomnej zmluvy s MO SRZ Svit.

 

                          Termín: do 30.11.2019                    Zodp.: Ing. Jozef Hudák, CSc., Ing. Ján Hudák,

                                                                                              Pavol Šoltýs

5. Predseda urbáru oboznámil výbor s hospodárskymi výsledkami urbáru za 1. až 9. mesiac 2019, kde vychádza strata 11 000,- €; Na základe uvedeného výsledku výbor zastavil lesné práce dodávateľským spôsobom. Prerezávky, vyžínanie a náter stromkov proti ohryzu vykonávať v rámci brigádnickej činnosti členmi urbáru;

 

Práce v lese – prebieha vychystávanie palivového dreva samovýrobou, na Kútoch sa vyskytli problémy s Rómami (upozornil p. Ing.Čičmanec, miestny člen poľovného združenia). Následne sa na druhý deň uskutočnila kontrola v poobedňajších hodinách, boli kontrolovaní dvaja Rómovia pri chystaní dreva v lokalite Lazina  a Pod mašinou, títo mali potrebné povolenie na chystanie dreva, podozrenie na krádeže sa nepotvrdilo. Napriek uvedenému je potrebné častejšie vykonávať kontroly v lese členmi výboru, najlepšie vo dvojiciach, hlavne v popoludňajších hodinách a cez soboty.

 

6. Rôzne:

                 zatiaľ sa nevrátila  zmluva od Rímsko-katolíckej cirkvi, týkajúca sa starostlivosti o cirkevný les parcela č. 575

                 Dozorná rada vykonala inventúru majetku urbáru a momentálne sa robí na spísaní a vyhodnotení, čo by malo byťukončené do konca mesiaca novembra 2019

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU