Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 31.7.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Došlá pošta

4. Aktuálne informácie

5. Rôzne

6. Záver

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia sú v plnení

 

3. Došlá pošta: 

 

2.7.2019 prišiel list z lesného úradu v Prešove od Mgr. Mazanca, v ktorom žiadal nejaké údaje a informácie ohľadom urbáru – bola mu zaslaná odpoveď

 

4. Aktuálne informácie:

 

                 nájomná zmluva s katolíckou cirkvou, treba doplniť nami požadované údaje a počkať na vyjadrenie cirkvi

                 pracovná zdravotná služba – zmluva o dielo – JUDr. A.Žoldošová, Matejovce PZS, s.r.o.

                 snem Lipt.-tatr. združenia vlastníkov lesa – bol predseda PSU – sú nové podmienky v príspevkoch podľa veľkosti lesov resp. majetku

                 platby PPA – vybavené platby za roky 2017 a 2018, cca 3 200,- € ročne

                 eurofondy pre lesníctvo – mechanizmy – 50 % fondy a 50 % urbár – nás sa to netýka

                 oslavy hasičov – 130. výročie založenia – dostali sme brožúru – zúčastnil sa predseda

                 10.7.2019 – operatívna porada ohľadom hospodárskeho výsledku za 1. polrok 2019,

                 aktualizácia platieb za neodpracované brigády za rok 2018 – p. Štefko

                 brigáda študentov v lese – nedoporučujeme

 

5. Rôzne:

 

                 železnice – predsedníčka DR sa informovala o stave v pripravovanej spolupráci pri rekoštrukcii trate  a tiež čo je so svitovskými  rybármi, kedy sa bude s nimi jednať o zmluve.

                 Ing. Ján Hudák odpovedal – železnice hľadajú priestory na kancelárie –  v areáli štrkopiesky.  Asi to nebude tak rýchlo – rekonštrukcia sa mala začať v 08/2019, ale bližšie info nemáme.

                 S rybármi budeme rokovať prostredníctvom právnika,

                 Práce v lese za mesiac júl 2019 – vyžínanie – p. Šimko cca 6 ha

                                                                

 

 

 

 

 

                 urobila sa lávka v Barnejgu cez Velický potok a stôl s lavičkami na posedenie pri tejto lávke

                 prebieha údržba a oprava studničky

                 boli vyčistené priepusty na cestách v lese

                 boli uložené dva lapače kôrovca – nad chatou a v Mraznici

                 vychystávanie dreva Rómami sa kontroluje, ale sú s tým problémy

                 výbor navrhuje vytvoriť pre členov výboru preukazy, ktoré budú slúžiť pri kontrole občanov chystajúcich drevo, alebo návštevníkov lesa – kladenie ohňa , autá a pod.

                 výbor sa dohodol, že výjazdové zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 6.9.2019 so zrazom o 8.00 hod. v kancelárii urbáru a pozvať treba aj starých členov výboru a DR – na urbárskej chate sa uskutoční brigáda

                 Ing. Ján Hudák – informoval, že na chate je namontovaný solárny panel, pec v kuchyni potrebuje nový rošt, bola urobená výmena zámkov, pochválil činnosť ohľadom studničky,

                  Balážovci – dedičia po Milanovi Kysackom chcú predať podiely – vysvetlil im potrebný postup

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU