Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 17.6.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Oboznámenie sa s výsledkami volieb nového výboru PSU a novej DR PSU

3. Voľba predsedu výboru PSU, predsedu DR PSU a ostatných funkcionárov

4. Záver

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol Ing. Jozef Hudák, CSc.,

 

2. Oboznámil členov výboru a DR s výsledkami volieb nového výboru a DR. Do výboru boli zvolení nasledovní členovia: Ing. Jozef Hudák, CSc., Ing. Ján Hudák, Milan Pajerchin, Pavol Šoltýs, Samuel Štefko a Miroslav Riša. Do DR boli zvolení nasledovní členovia: Anna Durányová, Ing. Miroslav Šerfel a Ing. Rudolf Hric.

 

3. V tomto bode sa uskutočnili voľby funkcionárov  vo výbore a DR.

 

Uznesenie č. 1: Na základe volieb predsedu a ostatných funkcionárov výboru novými členmi

                          výboru bol za predsedu zvolený Ing. Jozef Hudák, CSc., za podpredsedu Ing. Ján

                          Hudák, za tajomníka Milan Pajerchin a za pokladníka Samuel Štefko, všetci boli

                          zvolení jednomyseľne.

                          Dozorná rada si zvolila za predsedu Annu Durányovú.

 

Uznesenie č. 2: Výbor uložil, aby vedenie evidencie odpracovaných brigád vykonával predseda        

                          urbáru a lesný hospodár a vedenie finančných náhrad za neodpracované brigády 

                          vykonával Samuel Štefko.

 

Uznesenie č. 3: Výbor ukladá predsedovi PSU zabezpečiť oznámenie o konaní MVZ a zapísanie zmeny v registri na OU v Poprade – pozemkový a lesný odbor, v zmysle uznesenia č.1 výboru a volieb do orgánov PSU, konaných dňa 16.06.2019.

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU