Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 13.6.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Došlá pošta

4. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie z poslednej výborovej schôdze bolo splnené.

 

3. Došlá pošta:

 

                 bola porada na Oc Ú v Batizovciach ohľadom rekonštrukcie železnice a skládky odpadu a   

            využívania zeminy, na OÚ Prešov bol zaslaný prípis ohľadom povrchovej úpravy

                 prišla zmluva od železníc, treba ju podpísať – výbor ju podrobne prejednal a doplnil podľa           

            požiadaviek urbáru

                 bolo vyhlásené zvýšené požiarne nebezpečie – od 10.6.2019 od 12.00 hod.

                 11.6.2019 sa konalo VZ Štrkopieskov

                 prišla ponuka na vypracovanie projektu na lesnícku činnosť

                 Lipt.-tatranské združenie žiada údaje o predsedovi, ale tieto zabezpečíme až po voľbách

                 Ing. Marek Mlynský – prišiel od neho list, že prečo sme ho nezaradili do kandidátky za

            člena DR – odpoveď mu bola zaslaná

                 pani Krullová (rod. Zbellová) zaslala mail ohľadom diskusného príspevku p. Lazorčáka

                 PPA – dotácie – správa o kontrole – KNM t.j. Kontrola na mieste – prišiel list, že bola

            letecká kontrola a závady neboli zistené, dotácie budú vyplatené aj za roky 2017 a 2018

                 daňový úrad – elektronická pošta je už vybavená

 

4. Rôzne:

 

                 A. Durányová – otázka, čo je s urbárskymi mobilmi, kto má aké číslo

                 odpovedal predseda, že máme len dva telefóny, jeden má on a jeden lesný hospodár

                 MVZ je pripravené na požadovanej úrovni

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU