Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 4.6.2019 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1.                Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia

3. Došlá pošta

4. Návrh kandidátky do výboru PSU a DR

5. Príprava MVZ

6. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie č. 1 je splnené a č. 2 je v plnení.

 

3. Došlá pošta:

 

                 5.6.2019 o 10.00 hod. je stretnutie na OcÚ v Batizovciach so životným prostredím ohľadom uloženia zeminy so železníc na Štrkopieskoch

                 poradenstvo – školenie ohľadom banského režimu – ponuka od J.F., s.r.o. Detva

                 IVTZ, s.r.o. - ponuka služieb v banskej činnosti

 

4. Návrh kandidátky do nového výboru PSU a DR:

 

Do výboru sú navrhnutí: Michal Kic 89

                                        Ing. Patrik Františka

                                        Ján Lazorčák

                                        Ing. Samuel Čičmanec

                                        Karol Pavlík

                                        Miroslav Riša 305

                                        Milan Pajerchin

                                        Samuel Štefko

                                        Ing. Jozef Hudák, CSc.

                                        Pavol Šoltýs

                                        Ing. Ján Hudák

 

Do Dozornej rady sú navrhnutí:

                                        Ing. Patrik Františka

                                        Ing. František Lizák

                                        Ing. Miroslav Šerfel

                                        Ing. Rudolf Hric

                                        Anna Durányová

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 1:  Výbor odsúhlasil oznámiť Ing. Samuelovi Čičmancovi  nesplnenie si povinnosti

                           ohľadom vlastníckeho práva v zmysle spoločenskej zmluvy, čl. III., odst. 1 a 5.

 

5. Príprava MVZ:

 

                 termín konania je stanovený na 16.6.2019 o 13.30 hod. v sále KD v Batizovciach

                 otvorenie: Ing. Ján Hudák plus voľba predsedu MVZ – návrh je Ing. Jozef Hudák, CSc.

                 výbor doporučuje nasledovné komisie:

Mandátová komisia: Samuel Štefko – predseda, Ing. Rudolf Hric – člen, Ing. Miroslav

Šerfel – člen,

Návrhová komisia: Ing. Bohuslav Pisár – predseda, MUDr. Miroslav Hudák – člen, Ladislav

Bučko – člen

Volebná komisia: Michal Šerfel – predseda, Ján Horevaj – člen, Jaroslav Kuzmík – člen, Anna Orolínová – člen, Janka Durániová – člen, Stanislav Handzuš – člen, Anna Mudráková – člen, Mária Kovalčíková – člen, Ján Hudák 107 – člen,

                 Zapisovateľ: Milan Pajerchin

                 Overovatelia zápisnice: Ján Handzuš

                                              Mgr. Michal Riša, Košice

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU