Odpoveď na diskusný príspevok pána Lazorčáka z VZ, konaného dňa 24.3.2019

 

 

Diskusný príspevok sa týkal hlavne

    

-   internetovej stránky nášho PSU a kritiky činnosti výboru PSU.

 

-        zverejňovania zápisov zo zasadnutia výboru

 

Odpoveď:- Zápisy boli zverejňované priebežne a po uplynutí určitej doby boli odstraňované pred

                  zverejnením nového zápisu, preto je možné, že nie všetky zápisy pán Lazorčák

                  zaregistroval;

                 - nie všetky údaje zo zasadnutia výboru boli zahrnuté do zverejnenej zápisnice z dôvodu

                  ochrany osobných údajov podielnikov, resp. dôverných údajov o činnosti PSU ( majet-

                  kové pomery členov PSU a pod.)

                - nie je pravda, že celý výbor je v anonymite a robí si čo chce, ako to myslel p. Lazorčák?;

                 - PSU nie je verejná inštitúcia, ale súkromná inštitúcia s právnou subjektivitou a výbor

                  nie je povinný podľa žiadneho zákona zverejňovať všetky informácie na internetovej

                  stránke. Všetky tieto informácie sú dostupné v kancelárii PSU.

 

Ďalšie pripomienky - požiadavky typu:

 

    -  podpisovanie zápisníc

     - hlasovanie vo výbore

     - nedôvera s obsahom zápisnice

 

Odpoveď:

 

-pripomienky p.Lazorčáka sú inšpirované poriadkom, ktorý platí pre obecné zastupiteľstvá, opakujem, PSU nie je verejná inštitúcia a informácie sú určené len členom PSU.

 

Ďalšie pripomienky

 

Odpovede:

 

Naša internetová stránka bola vytvorená v minulosti, kedy spĺňala požiadavky na ňu kladené. Samozrejme, že je možné vytvoriť novú, lepšiu stránku, čo však stojí nemalé finančné prostriedky, pričom výbor je toho názoru, že obsah stránky je na postačujúcej úrovni.

 

Brigády – na posledných VZ sme žiadali členov PSU o vyjadrenie názoru na brigády. Keďže sme nedostali žiadne nové návrhy, táto problematika zostáva nezmenená a brigády neboli zrušené.

 

Zverejňovanie správ – štandardný postup je, že príslušná správa  - podľa spoločenskej zmluvy – sa uvedie na VZ (podľa programu VZ). V správach sú uvedené mnohé informácie, ktoré sú určené iba členom PSU a ich zverejnením na internetovej stránke sa tieto dostávajú aj nečlenom a stávajú sa verejnými, čo je veľmi ľahko zneužiteľné. Každý člen PSU má možnosť nahliadnuť do správ v kancelárii urbáru, kde mu budú poskytnuté všetky požadované informácie.

Je poľutovaniahodné, že pán Lazorčák sa v závere svojho diskusného príspevku vyjadril:

 

 Je mi z toho zle!

Toto vyjadrenie je pre zodpovedne pracujúci výbor neakceptovateľné a naopak, pán Lazorčák by sa  mal výboru ospravedlniť za tento výrok a následne  poďakovať za jeho nie ľahkú prácu, ktorá je vykonávaná na prospech celého PSU.

 

V závere diskusného príspevku sú p. Lazorčákom navrhnuté doporučenia, ktoré komentujeme nasledovne:

 

-  pre zápisnice z výborových schôdzí sa nevzťahuje „infozákon“ tak ako pre verejné inštitúcie

-  na internetovej stránke budú po riadnych voľbách  - 16.06.2019 - zverejnené zvolené orgány PSU  menovite členovia výboru a dozornej rady, až po ich riadnom zvolení.

- doterajší výbor bol VZ poverený spravovať veci PSU, nie je  to riadne zvolený výbor ani riadne zvolená  DR.

                 o zrušení brigád môže rozhodnúť iba riadne VZ a nie výbor ani DR

-        ponuku na predaj podielov, výbor zverejňuje vo svojej správe o činnosti za príslušné obdobie

-        predaj dreva je riadne evidovaný lesným hospodárom a kontrolovaný výborom PSU, následne je vystavená faktúra.

S pozdravom

 

                                                           Výbor PSU v Batizovciach