Z Á P I S N I C A

 

z riadneho valného zhromaždenia PSU v Batizovciach, konaného dňa 24.3.2019

 

Miesto konania: Sála Kultúrneho domu v Batizovciach

Čas konania: 13.30 hod.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:        1. Prezentácia účastníkov od 13.00do 13.30 hod.

                        2. Otvorenie VZ

                        3. Voľba predsedu VZ

                        4. Voľba zapisovateľa, mandátovej, návrhovej, volebnej komisie a overovateľov                              zápisnice

                        5. Plnenie uznesení z predošlého VZ v roku 2018

                        6. Správa mandátovej komisie

                        7. Návrh novej spoločenskej zmluvy a jej schválenie

                        8. Voľby do výboru PSU a DR

                        9. Správa o činnosti výboru PSU za rok 2018

                      10. Správa o hospodárení PSU za rok 2018, schválenie účtovnej závierky

                      11. Správa o lesníckej činnosti za rok 2018

                      12. Správa o činnosti DR za rok 2018

                      13. Diskusia

                      14. Uznesenie

                      15. Vyhodnotenie volieb do  výboru PSU a DR

                      16. Záver

 

2.-3. Schôdzu otvoril Pavol Šoltýs, ktorý zároveň vykonal voľbu predsedu VZ, za ktorého bol

navrhnutý ing. Jozef Hudák, CSc. a tento bol zvolený jednomyseľne.

Ing. Jozef Hudák, CSc. predniesol návrh programu na dnešné VZ a tento bol jednomyseľne schválený.

4. Za zapisovateľa bol navrhnutý Milan Pajerchin a schválený jednomyseľne.

Mandátová komisia: Samuel Štefko – predseda, Ing. Rudolf Hric – člen, Ing. Miroslav Šerfel – člen bola schválená jednomyseľne;

Návrhová komisia: Ing. Bohuslav Pisár – predseda, MUDr. Miroslav Hudák – člen, Ladislav Bučko – člen bola schválená jednomyseľne;

Volebná komisia: Michal Šerfel – predseda, Stanislav Handzuš – člen, Ján Horevaj – člen, Ján Lazorčák – člen, Mária Kovalčíková – člen, Jaroslav Kuzmík – člen, Anna Mudráková – člen, Janka

Durániová – člen, Anna Orolínová – člen bola schválená jednomyseľne

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Zuzana Voščeková a Ján Handzuš a schválení jednomyseľne.

Následne požiadal o slovo starosta obce Batizovce, JUDr. Gabriel Bodnár, ktorý pozdravil rokovanie a vyzdvihol spoluprácu obce a urbáru napr. pri výstavbe pódia v parku pri Guli, rôzne športové aktivity, brody cez potoky, pri povodni v lete 2018 na lesných pozemkoch a niektoré kultúrno-spoločenské akcie;

V ďalšom bode Ing. Jozef Hudák, CSc. predniesol návrh programu na dnešné VZ a tento bol jednomyseľne schválený.

 

 

 

 

                                                                       - 2 -

 

 

5. Uznesenie prijaté na poslednom VZ bolo splnené.

 

6. Správu mandátovej komisie predniesol Samuel Štefko s tým, že z celkového počtu hlasov 2 187 je prítomných 1 164 hlasov, čo predstavuje 53,22 %, takže VZ je uznášania schopné.

 

7. S návrhom novej spoločenskej zmluvy oboznámil VZ Ing. Jozef Hudák, CSc. a uviedol, že táto bola prerokovaná s právnikom a uverejnená na našej webovej stránke a zo strany členov neboli doposiaľ vznesené pripomienky;

Pavol Šerfel – či  boli veľké zmeny oproti predchádzajúcej zmluve

Ing. Jozef Hudák CSc. -  neboli veľké zmeny ani po prejednaní s právnikom – bolo to podľa zákona

p. Čičmanec – či musí byť 9 členov výboru

p. Činčuráková – v Mengusovciach prečítali zmeny v zmluve, či by to nemalo byť aj u nás

Ing. Jozef Hudák, CSc. - vysvetlil niektoré zmeny a hlavná je v tom, že do urbárskeho majetku je začlenené aj tzv. jednotlivské – zmena na LV a následne dal hlasovať za prijatie tejto zmluvy:

Zmluva bola schválená s tým, že z počtu prítomných hlasov 1 164 bolo 1 158 za, 4 hlasy sa zdržali a 2 hlasy boli proti.

 

8. S postupom pri voľbách a s kandidátkou do výboru PSU a DR oboznámil VZ Ing. Jozef Hudák, CSc. O slovo sa prihlásil p. Čičmanec, ktorý upozornil členov PSU, že sa môžu prihlásiť do kandidátky aj na dnešnom VZ;

Ing. Jozef Hudák, CSc. uviedol, že sa jedná konkrétne o p. Čičmanca, lebo keď sa prihlásil na kandidátku ešte nebol členom, ale dnes doniesol potvrdenie o zapísaných podieloch na jeho meno;

 

9. Správu o činnosti výboru a PSU za rok 2018 predniesol Michal Pastrnák.

 

10. Správu o hospodárení PSU za rok 2018 a účtovnú závierku za rok 2018 predniesla Anna Durányová. Účtovná závierka bola schválená s tým, že proti bolo 11 hlasov.

 

11. Správu o lesníckej činnosti za rok 2018 predniesol lesný hospodár Jozef Ivan

 

12. Správu o činnosti DR za rok 2018 predniesla Anna Durányová.

 

13. Diskusia:

 

p. Doležalová – aký je stav so Štrkopieskami, čo sa deje – treba informovať

 

Ing. Jozef Hudák, CSc. - odpovedal, že sa uskutočnila reštrukturalizácia a predaj firmy, ale táto ešte existuje bez majetku, chcú sa predať pozemky vo V. Tatrách

 

p. Čičmanec – v minulom roku dal otázky, ale zatiaľ na ne nedostal odpoveď; čo sa týka Štrkopieskov, zaujímajú ho pozemky v St. Smokovci, treba dať prešetriť, prečo majú z týchto pozemkov na svojich menách Ing. Pekarčíková a Ing. Bojňanský; čo sa robí s rekultiváciou -bola na banskom úrade s fotkami – nie je možná skrivka 1,9 m – žiada prešetriť túto činnosť, aj ako je to s podielom 20 % a prečo urbár z toho nemá nič, treba tiež prešetriť a urobiť audit;

 

Ing. Jozef Hudák, CSc. - výbor si myslí, že nemá celkom pravdu, hlavne čo sa týka skryvky; výbor sa jeho otázkami v minulosti zaoberal, ale neboli až také, aby bolo potrebné na ne odpovedať

 

 

- 3 -

 

 

podrobnejšie, čo sa týka auditu, poradíme sa s ekonómami; ako boli rozdelené pozemky medzi

Štrkopiesky, Ing. Bojňanského a Ing. Pekarčíkovu to nevieme ani my;

 

M. Pastrnák – v roku 2012 bol vyhotovený audit Štrkopieskov za cenu 2 000,- € a aj pri reštrukturalizácii bol robený audit; hovoril o neodrobených brigádach za roky 2014-2015 a povedal, kto konkrétne neodrobil a nezaplatil;

 

Ing. Lizák – v rámci reštrukturalizácie boli Štrkopiesky predané a či boli všetky dlhy vyrovnané a či urbár nedostane nič; ako je s kúpou pozemkov v Tatrách, prečo niekto kúpil za takú cenu a niekto za inú; treba dať trestné oznámenie na túto činnosť

 

Ing. Jozef Hudák, CSc. - treba prísť do kancelárie, kde sú materiály k reštrukturalizácii, cena majetku Štrkopieskov bola stanovená na 550 tisíc €, ale zaplatené bolo 650 tisíc €

 

p. Doležalová – ako je to s predajom urbárskych pozemkov, ako sa stal Ing. Bojňanský vlastníkom podielov v urbáre;

 

p. Čičmanec – hovoril zasa o audite, treba nájsť nezávislého auditora

 

Ing. Hric – každý auditor je zodpovedný za to, čo urobí a je jedno, či je z tade alebo inokade

 

Anna Durányová – pýta sa ľudí, čo ďalej s brigádami, či ideme ďalej odrábať alebo čo s tým, nech sa ľudia vyjadria

 

p. Čičmanec – veľa ľudí sú dôchodcovia, ale ich deti nevedia, či majú robiť alebo nie, navrhuje urobiť projekty cez VPP za spolupráce starostu obce;

 

p. Lihanová – treba uzakoniť, aby každý musel odrobiť a keď nemôže nájde si náhradu

 

Ing. Jozef Hudák, CSc. - toto je už dávno schválené, ale sa neplní

 

p. Činčuráková – sú aj spoločenstvá, ktoré brigády neodrábajú, treba sa informovať aj inde

 

Ing. Jozef Hudák, CSc. - je to pravda, ale dajú sa robiť roboty aj ľahšie; náklady na práce vykonávané dodávateľsky sú vysoké, brigády môžu byť každý deň nielen v sobotu, treba sa dohodnúť s lesníkom; čo sa týka skládky materiálu na Štrkopieskoch, stále to nie je so železnicami dohodnuté;

 

Po ukončení diskusie vystúpil p. Lazorčák a predniesol niekoľkominútový príspevok, ktorý predložil aj písomne a výbor sa týmto bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí a p. Lazorčákovi písomne odpovie.

 

14. S výsledkami volieb oboznámil VZ predseda volebnej komisie Michal Šerfel; Ing. Jozef Hudák

na základe týchto výsledkov konštatoval, že nebol zvolený ani jeden kandidát do výboru ani do DR,

takže voľby sa budú opakovať v termíne do dvoch mesiacov, kde sa bude hlasovať počtom

 

 

 

 

- 4 -

 

 

prítomných a nie celkových hlasov.

 

15. Návrh na uznesenie z dnešného VZ predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Bohuslav Pisár,

a toto bolo doplnené o návrh novelizovanej spoločenskej zmluvy, o poverenie doterajšieho výboru

spravovaním urbáru do mimoriadneho VZ a nových volieb a VZ uložilo výboru zvolať mimoriadne

VZ v termíne do konca mája 2019.

Uznesenie bolo schválené s tým, že 2 hlasy boli proti a 73 hlasov sa zdržalo hlasovania.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU             …..............................................

 

 

Ing. Jozef Hudák. CSc., predseda zhromaždenia ….............................................

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

 

 

Zuzana Voščeková   …............................................

 

 

 

Ján Handzuš             …...........................................