Uznesenia z VZ PSU v Batizovciach,

konaného dňa 19.3. 2017

 

 

  1. VZ volí za predsedu VZ Ing. Jozefa  Hudáka CSc.

 

  1. VZ schvaľuje:

a)       overovateľov zápisnice:              Ľubomír Šoltís

Zuzana Levocká

 

b)      Zapisovateľa zápisnice:              Milan Pajerchin

 

c)      návrhovú komisiu v zložení:        Ing. Bohuslav Pisár – predseda

                                                                       Bučko Ladislav – člen

                                                                       MUDr. Hudák Miroslav- člen

 

d)      mandátovú komisiu v zložení:    Samuel Štefko – predseda

                                                                       Ing. Hric Rudolf – člen

                                                                       Pavol Šoltýs 173 – člen

 

e)       správu o činnosti PSU v Batizovciach za rok 2016

 

f)        správu o lesníckej činnosti PSU v Batizovciach za rok 2016

 

g)       správu o hospodárení a účtovnej závierke PSU v Batizovciach za rok 2016

 

h)      účtovnú závierku PSU v Batizovciach za rok 2016 s dosiahnutým výsledkom 24 492,67 € strata. Tento výsledok zaúčtovať prevodom na účet 429 neuhradená strata.

 

i)         správu DR o revíznej a kontrolnej činnosti za rok 2016

 

j)       VZ v nadväznosti na uznesenie z VZ konaného dňa 29.5.2016 schvaľuje predlženie platnosti (účinnosti) tohto uznesenia až do termínu uskutočnenia riadnych platných volieb. (Po uplynutí termínu súčasného volebného obdobia)

 

k)     zaslanie upomienky členom za neodpracované brigádnické hodiny za rok 2016 prepočítané na m2.

 

 

3.      Ukladá:

a)      doplniť do Zmluvy PSU čl.5 – Zhromaždenie - bod 15 a upraviť znenie tohto bodu v tom zmysle, že ak dva VZ zvolané po sebe nebudú uznášaniaschopné, na nasledujúcom treťom zvolanom, VZ zúčastnení členovia PSU môžu rozhodovať nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných účastníkov VZ. Tento doplnok schváliť na najbližšom uznášaniaschopnom VZ. 

b)     navrhnúť možnosti úpravy Zmluvy čl. VII – bod 4, v zmysle zmeny počtu členov výboru. Návrh zmeny Zmluvy predložiť na schválenie na najbližšom uznášania schopnom VZ.

c)      upraviť Zmluvu čl. IV – bod 2 a čl. VIII bod 4 v tom zmysle, že DR môže mať aj jedného nečlena PSU (odborníka - právnik, ekonóm a pod.) pričom musí byť zvolený tak ako ostatní členovia DR na VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov účastníkov VZ. Tento návrh schváliť na najbližšom uznášaniaschopnom VZ.    

d)     VZ PSU ukladá výboru PSU dôsledne sledovať priebeh reštrukturalizácie spoločnosti Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce a v prípade potreby okamžite prijímať opatrenia, ktoré by eliminovali možné negatívne vplyvy pre PSU Batizovce.

 

  1. VZ berie na vedomie:

 

a)       správu mandátovej komisie

b)       informáciu o výsledkoch hospodárenia Štrkopieskov s.r.o., Batizovce

 

 

 

 

Návrhová komisia:     Ing. Bohuslav Pisár – predseda:        .............................................

 

Bučko Ladislav – člen:                      .............................................

 

MUDr. Hudák Miroslav - člen          .............................................