S P R Á V A 

o činnosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2015

Po roku sa dnes opäť stretávame pri hodnotení našej činnosti a preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil tak s prácou výboru ako aj s prácou celého spoločenstva za obdobie od posledného VZ, ktoré od posledných volieb konaných v roku 2014 riadil prácu deväťčlenný výbor.

Výbor sa na svojich zasadnutiach schádzal pravidelne jedenkrát za mesiac a v  prípade potreby bolo zvolané aj mimoriadne zasadnutie výboru, kde sa riešili aktuálne problémy vyplývajúce z práce urbáru, či už na lesníckom, majetkovom alebo finančnom úseku. Najviac času  však bolo  venované problematike firmy Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce.

Zasadnutí výboru sa zúčastňoval aj predseda dozornej rady, ktorý oboznamoval členov výboru s jej kontrolnou a  revíznou činnosťou v priebehu celého obdobia. Táto bola zameraná najmä na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, na starostlivosť o majetok urbáru, plnenie prijatých uznesení na výborových schôdzach i na VZ, ako aj na celkovú prácu v lese. Ostatní členovia dozornej rady  boli prizývaní na výbor podľa potreby.

S vykonávanými prácami v lese ako aj návrhmi na riešenie problémov spojených s týmito prácami oboznamoval členov výboru lesný hospodár pán Jozef Ivan.  V zmysle zákona o požiarnej ochrane a zabezpečenia dodržiavania jeho ustanovení, bolo  aj v roku 2015 uskutočnené školenie požiarnych hliadok nášho urbáru.

 Pre tieto hliadky bol  vypracovaný rozpis služieb na dni pracovného pokoja a sviatky, na základe ktorého vykonávali svoju činnosť pravidelnými pochôdzkami po lese, kontrolovali povolené ohniská a dodržiavanie zákazu kladenia ohňa mimo povolených priestorov a taktiež upozorňovali návštevníkov lesa na obmedzený vjazd motorových vozidiel do lesa ako aj na udržiavanie poriadku v lese.

Na základe uznesenia VZ 3.5.2015 bolo zvolané MVZ- PSU, ktoré sa aj konalo dňa 28.6.2015. Na tomto zhromaždení bola podrobne prerokovaná činnosť firmy Štrkopiesky s.r.o. za bohatej diskusie prítomných účastníkov. Aj napriek tomuto rokovaniu sa problematika Štrkopieskov nevyriešila a nezhody medzi spoločníkmi pretrvávajú. Nepomohlo ani to, že konateľom spoločnosti sa stal predseda urbáru. Najväčším problémom zostáva stále platná spoločenská zmluva, nakoľko spoločníci sa nevedia dohodnúť na jej zmene.

V mesiaci máji sa výbor zaoberal aj činnosťou v lese s tým, že bolo vysadených 13.250 ks stromkov, z toho kúpených bolo 8.650 kusov.

Spoločenstvu bolo doručené rozhodnutie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení podpory vo výške 2.714,79 EUR za územie v 5. stupni ochrany prírody.

Na svojom zasadnutí v mesiaci júli výbor vyhodnotil priebeh MVZ a konštatoval, že toto rokovanie neprinieslo požadovaný výsledok, na schôdzi bolo veľa splnomocnení, prijaté uznesenia boli splnene a členovia urbáru po tejto schôdzi telefonovali predsedovi urbáru, aby riešil konkrétne problémy na Štrkopieskoch. Tieto však nie sú v kompetencii urbáru, ale vedenia firmy.

Na tomto zasadnutí bolo výboru predložené oznámenie pána Michala Pastrnáka o vzdaní sa funkcie predsedu a člena výboru, ku dňu 24.7.2015, ako aj oznámenie Ing. Jána Hudáka o vzdaní sa funkcie podpredsedu, ku dňu 24.7.2015 s tým, že členom výboru ostáva do najbližšej výborovej schôdze a následne sa vzdáva aj člena výboru. Ostatní členovia výboru požiadali pána Pastrnáka, aby zostal členom výboru, aj keď sa vzdá funkcie predsedu a to aj z dôvodu dokončenia vypracovania žiadosti o finančné prostriedky v rámci projektu na obnovu. Na túto možnosť bola vydaná výzva od PPA Bratislava a túto žiadosť bolo potrebné predložiť do 02.10.2015.

Dňa 30.07.2015 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie výboru, ktoré viedol Ing. Ján Hudák za účasti prizvaných náhradníkov,  pána Jaroslava Kuzmíka a pána Karola Pavlíka. Ing. Ján Hudák sa na tejto schôdzi vzdal funkcie člena výboru a doporučil, že nakoľko sa už vzdal tejto funkcie aj pán Michal Pastrnák, mali by zostávajúci členovia pracovať naďalej, aby nebol ohrozený chod urbáru. Prizvaní náhradníci vyjadrili súhlas s prácou vo výbore.

Tu je však potrebné vysvetliť to, že po prejednaní problému ohľadom doplnenia výboru s právnikom, bolo zistené, že členovia urbáru, ktorí vo voľbách získali menej ako 50 % hlasov, nemôžu pracovať vo výbore a byť považovaní za náhradníkov, nakoľko to neumožňuje zákon 97/2013. Člen výboru Milan Pajerchin požiadal, aby bol zvolaný výbor za účasti všetkých členov, aj tých, čo sa vzdali, kde by sa dohodlo, ako treba postupovať ďalej.

Výbor sa dohodol, že s platnosťou od 05.08.2015 preberá starostlivosť o ubytovanie Ing. Jozef  Hudák CSc. Ing. Pisár navrhol ponechať starostlivosť o urbársku chatu Ing. Jánovi Hudákovi, s čím výbor súhlasil.

V mesiaci august viedol zasadnutie výboru tajomník Milan Pajerchin, za účasti všetkých členov výboru, aj odstupujúcich. Pán Pajerchin uviedol v prípade, že by výbor od neho žiadal pracovať ako štatutár, bude uvažovať o vzdaní sa funkcie tajomníka a člena výboru. Člen výboru p. Šoltýs uviedol, že pravdepodobne bude potrebné, aby sa celý výbor vzdal svojich funkcií a vzniknutý problém riešiť novými voľbami. Jeho návrh podporili aj ostatní členovia výboru.

 Páni Pastrnák a Ing. Hudák vysvetlili, že svojich funkcií sa vzdávajú z dôvodu ohovárania a osočovania ich osoby niektorými členmi urbáru, cítia nedôveru členov spoločenstva a p. Pastrnák ešte doplnil aj zdravotné dôvody.

Výbor skonštatoval, že problémy vo výbore i v celom PSU sú dôsledkom nepriaznivej situácie vo firme Štrkopiesky tiež nátlakom na výbor aby riešil problémy týkajúce sa pozemkov v súkromnom  vlastníctve čo nie je v kompetencii výboru. V ďalšom bode sa výbor zaoberal finančnou pôžičkou pre Štrkopiesky a odsúhlasil predĺženie jej splátky v termíne do 30.9.2015. Táto pôžička bola už splatená.

Výbor taktiež odsúhlasil zakúpenie nového počítača, nakoľko oprava starého by bola dosť nákladná. Ďalej sa výbor dohodol, že rozpošle list členom urbáru s tým, aby členovia sami navrhli kandidátku na členov výboru a na základe toho by sa zvolalo VZ.

V mesiaci septembri na svojom zasadnutí výbor skonštatoval, že od členov PSU prišlo minimum návrhov na kandidátku do nových volieb výboru, na základe čoho nie je možné túto kandidátku navrhnúť a pripraviť nové voľby výboru. Výbor doporučil pánovi Michalovi Pastrnákovi a Ing. Jánovi Hudákovi, aby stiahli svoje oznámenia o vzdaní sa svojich funkcií a pracovali vo výbore do najbližšieho VZ. Výbor uložil tajomníkovi, aby v spolupráci s pánom Pastrnákom prejednali s právnikom možnosť stiahnutia oznámenia o vzdaní sa funkcií členov výboru, predsedu a podpredsedu urbáru.

 Po tomto jednaní a doporučení právnika, výbor odsúhlasil udelenie splnomocnenia pre pána Pastrnáka a Ing. Hudáka, aby naďalej pracovali a vykonávali činnosti súvisiace s funkciou predsedu a podpredsedu PSU, zúčastňovali sa zasadnutí výboru a zastupovali PSU ako registrovaní štatutári navonok, až do vyriešenia situácie novými voľbami.

Na tomto zasadnutí bola prejednaná žiadosť Gustáva Gábora o odkúpenie urbárskeho pozemku, na ktorom stojí jeho dom a v ktorom vraj býva už 20 rokov. Výbor prijal uznesenie, že urbár pozemky nepredáva. Boli vyplatené dividendy p. Rothovej a p. Gabonovi.

V priebehu roka sa vypracovával projekt obnovy lesa z programu rozvoja vidieka z Fondu EU ale po žiadosti z lesného úradu sme dostali negatívne stanovisko,že sa týka len území čo zasiahla veterná smršť Žofia, čiže projekt bol zamietnutý.

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v rámci ťažby štrkov na urbárskych pozemkoch Ing. Fáber navrhol, aby výbor požiadal geodeta p. Olekšáka o predbežné zameranie pozemkov urbáru, na ktorých ťažili Štrkopiesky.

Na ďalšom zasadnutí výboru v mesiaci novembri, pán Pastrnák informoval výbor, že mapy od p. Olekšáka, na ktorých sa prekrývajú parcely C s E má spoločenstvo k dispozícii, ale vyhľadanie potrebných informácií z nich je veľmi zložité.

 Následne bolo zrealizované stretnutie p. Pavlíka a Ing. Jozefa Hudáka, CSc.  s pánom Olekšákom. Bolo požiadané o zameranie parciel, ktoré sa ťažili v mesiacoch máj až august 2015. Pán Olekšák nás požiadal upresniť parcely na ktorých bola vykonaná ťažba. Na doporučenie p. Pavlíka sme oslovili p. Soľavu s požiadavkou aby určil – vymedzil parcely na ktorých sa uskutočnila problematická ťažba. Na osobnom stretnutí na tvari miesta v ťažobnej jame sa pán Soľava vyjadril, že nie je možné presne určiť kde sa problematická ťažba uskutočnila. Na základe uvedeného bola zrušená objednávka pre p. Olekšáka, ktorý sa následne vyjadril, že predmetné parcely zameriaval už v minulosti.

 Vzhľadom na vzniknuté problémy s ťažbou p. Ing. Fáber uviedol, že urbársky konateľ by mal riešiť aj problémy súkromných osôb na VZ s.r.o. Štrkopieskov. Ing. Ján Hudák doplnil, že každá súkromná osoba by mala dať konkrétny písomný podnet na Štrkopiesky s.r.o., nie len konateľovi štrkopieskov za urbár.

Výbor sa ďalej zaoberal problematikou s využívaním urbárskej chaty a potvrdil, že urbárska chata je využívaná len na urbárske účely a lesnícku činnosť v zmysle legalizácie chaty cestou stavebného úradu. Výbor prejednal návrh Ing. Jána Hudáka, aby pán Michal Pastrnák poveril Ing. Jozefa Hudáka, CSc. jeho zastupovaním na VZ Štrkopieskov a vo veciach týkajúcich sa prejednávania a riešenia otázok týkajúcich sa PSU a Štrkopieskov čo bolo aj uskutočnené.

Koncom mesiaca novembra sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie výboru, na ktoré boli prizvaní p. Karol Pavlík a Ing. Bojňanský na ich vlastnú žiadosť. p.Pavlíkovi bolo vysvetlené zrušenie zamerania pozemkov z dôvodov ako som už uviedol.

Pán Pavlík sa pýtal na skutočnosť, že ako je možné, že na Štrkopieskoch sa uskutočnilo sceľovanie pozemkov, keď tam plánované nebolo, zaujímal sa o to, kto dal k tomu súhlas a že je potrebné riešiť to súdnou cestou a že, z akého dôvodu prešli niektoré súkromné pozemky na urbár. p. Pavlíkovi bolo vysvetlené že sceľovanie sa uskutočnilo v zmysle zákona. Pán Pavlík ďalej hovoril o problémoch v činnosti Štrkopieskov v medziach ktoré nespadajú do kompetencie výboru PSU. Následné bolo zistené že pri sceľovaní za s.r.o. Štrkopiesky na Obv. Úrade v Poprade sa zúčastnil Ing. Bojňansky a Ing. Janík, preto by to malo v prvom rade riešiť vedenie firmy Štrkopiesky a nie urbár.

Ing. Bojňanský vysvetlil situáciu na Štrkopieskoch zo svojho pohľadu, kritizoval prácu Ing. Pekarčíkovej i Dozornej rady vo firme a navrhol prijať na Štrkopiesky profesionálneho manažéra a konateľov zrušiť.

Výbor skonštatoval, že v prvom rade je potrebné riešiť spoločenskú zmluvu spoločnosti a až následne konateľov a manažéra lebo súčasná zmluva to znemožňuje.

Aj na decembrovej výborovej schôdzi pokračovalo jednanie ohľadom zamerania už spomínaných pozemkov a bolo zrušené uznesenie č. 1, prijaté na výborovej schôdzi dňa 04.11.2015, pretože je zbytočné zameriavať niečo, čo už zamerané bolo.

Predseda dozornej rady p. Ing. Fáber poukázal na to, že ako chcú Štrkopiesky odškodniť ľudí za nezákonnú ťažbu, keď sa nezameralo tak, ako sa malo a nezistilo sa koľko komu patrí, upozornil tiež na to, že sceľovanie nebolo uskutočnené v zmysle vlastníckych vzťahov a ani podľa zákona. Že je potrebné podať trestné oznámenie na Štrkopiesky, pretože sa nevie, či je zmluva na ťažbu a čo vlastne prešlo na urbár. Na základe toho výbor odsúhlasil vyvolať jednanie s Pozemkovým úradom v Poprade za účasti Obecného úradu v Batizovciach ohľadom podozrenia zo strany niektorých majiteľov pozemkov z neoprávneného sceľovania plôch, ktoré boli podľa nich pôvodne vyňaté zo sceľovania.

Následne sa uskutočnilo jednanie vo firme Štrkopiesky s.r.o. ohľadom náhrady za nezákonne vyťažený štrk s tým, že peniaze budú poukázané na účet urbáru a po zistení komu koľko patrí, budú tieto peniaze rozdelené pôvodným vlastníkom. Je však potrebné, aby si každý vlastník pozemku urbáru, koho sa to týka, zistil o akú výmeru jeho pozemku sa jedná a toto nahlásil na urbár. Vyplatenie je možné  zrealizovať iba na základe platného právneho stavu uvedeného v LV na príslušnom katastri.

V ďalšom bode výbor prejednal predaj pozemkov vo Vysokých Tatrách, ktorý schválilo VZ Štrkopieskov a doporučil tieto predať v cene 160,- EUR za meter štvorcový a to len v tom prípade, keď bude predaný celý pozemok. Zatiaľ sa to neuskutočnilo navyše podľa posledných informácii potenciálny záujemca od uvažovaného zámeru odstúpil.

Bol daný súhlas pre spoločnosť Profievidencia na ďalšiu spoluprácu.

Bola prejednaná žiadosť PD Batizovce ohľadom vysporiadania pozemkov na dvore družstva, ktoré sú vedené ako jednotlivské a v správe urbáru. Bolo zamietnuté.

Na výborovej schôdzi v mesiaci február oboznámil p. Pastrnák členov výboru s výsledkom jednania na Pozemkovom úrade ohľadom sceľovania a uviedol, že starosta obce Batizovce sa stretol s riaditeľom úradu, ktorý mu povedal, že treba konkrétne napísať o čo ide a ktorých parciel sa to týka.

Zasadnutia výboru konaného dňa 8. 2.2016 sa zúčastnil aj starosta obce JUDr. Bodnár, za ŠOP Ing. Celer, ktorý oboznámil členov výboru so situáciou v oblasti zonácie Tanapu, ktorá sa dotýka aj pozemkov nášho urbáru, konkrétne lokality Mraznica, v 5 stupni ochrany. Pán Celer požiadal výbor, aby s touto situáciou oboznámil VZ urbáru, bude potrebné schváliť uznesenie VZ pre výbor na jednanie so ŠOP ohľadom pripomienkovania a následné podpísania nájomnej zmluvy, ktorá by mala byť na dobu 30 rokov.

V rámci lesníckej činnosti sa výbor zaoberal vypracovaním plánu starostlivosti o lesy.Bola podaná žiadosť o vypracovanie plánu a poskytnutie finančnej pomoci, cestou národného lesníckeho centra vo Zvolene na roky 2016 až 2025 na LHC Spišská Teplica a LHC Vysoké Tatry na roky 2017 až 2026. Sú podpísane zmluvy na LHC Sp. Teplica a LHC Vysoké Tatry.

Výbor sa tiež uzniesol, že je potrebné zaslať žiadosť na pozemkový úrad o odborné stanovisko k otázke či bolo sceľovanie pozemkov nachádzajúcich sa v areáli Štrkopieskov, nezákonné.

     Predseda dozornej rady oboznámil výbor s výsledkami zo zasadnutia dozornej rady a požiadal výbor o vysvetlenie, ako je možné, že boli podpísané zmluvy so Štrkopieskami ohľadom náhrady za vyťažený štrk „načierno“ a tieto neboli prejednané a schválené na výborovej schôdzi, on sa to dozvedel až od účtovníčky, nakoľko je vykazovaný zisk za rok 2015 vo výške 45 tisíc EUR a kto tieto zmluvy podpísal a na základe čoho. Ing. Jozef Hudák, CSc. mu vysvetlil, že výška náhrady za vyťažený štrk bola zistená z ťažobnej evidencie Štrkopieskov a cena za 1m3 bola dohodnutá v takej výške aj pre súkromných vlastníkov, výbor sa touto situáciou priebežne zaoberal a doporučil vypracovať dohodu o finančnom vysporiadaní za vyťažený štrk, čo sa aj zrealizovalo, ale bez prijatia uznesenia. Na základe zistených skutočností výbor prijal nasledovné uznesenie: „Vzhľadom na to, že predseda dozornej rady pripomienkoval uzatvorenie a schválenie zmlúv na ťažbu štrku Štrkopieskami, s.r.o. Batizovce na pozemkoch vo vlastníctve PSU v Batizovciach, výbor konštatuje, že sa nejedná o zmluvy, ale o dohody o finančnej náhrade za využívanie pozemku, ktoré boli uzavreté v zmysle § 51 Obč. Zákonníka medzi firmou Štrkopiesky, s.r.o. Batizovce a PSU v Batizovciach.“

Potreba riešenia situácie, ktorá sa týkala možnosti vyplatenia náhrady za ťažbu bola prejednaná na výbore dňa 23.10.2015. Dohody boli uzavreté a podpísané dňa 27.10.2015.

Na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 19.02.2016 sa výbor opätovne zaoberal pripomienkami dozornej rady k uzatvoreniu a podpisu dohôd o vyrovnaní finančnej náhrady za vyťažený štrk a prijal uznesenie, v ktorom doporučil dozornej rade pri PSU preveriť predložené podklady a argumenty pre podpis dohôd o vyrovnaní finančnej náhrady a v prípade zistených nedostatkov alebo nezrovnalostí žiadať výbor PSU o nápravu. K čomu nedošlo.

V ďalšom bode výbor schválil vypracovaný list pre Pozemkový úrad v Poprade v ktorom žiada odborné stanovisko k podozreniu na neoprávnenú komasáciu predmetných pozemkov ohľadom neoprávnenej komasácie a tento bol aj zaslaný na príslušný úrad.

 Výbor sa tiež zaoberal účtovnou závierkou nášho urbáru za rok 2015 a požiadal účtovníčku, aby predložila členom výboru predbežné hospodárske výsledky za príslušný rok. Členovia výboru boli informovaní o tom, že na Obecnom úrade v Batizovciach sa uskutočnilo jednanie ohľadom zmeny územného plánu obce Batizovce, z dôvodu žiadosti Štrkopieskov o rozšírenie ťažby štrku. Z toho pre PSU nevyplývajú žiadne úlohy ani potreby, nakoľko sa jedná o súkromných vlastníkov a rozhodnutie je len na nich.

Výbor sa tiež zaoberal výberom kandidátov pre voľby do nového výboru a rozdelil členom výboru, kto má s kým komunikovať o prípadnej kandidatúre a to v termíne do najbližšej výborovej schôdze.

      Na marcovom zasadnutí výbor odsúhlasil nový termín konania VZ na deň 29.5.2016,nakoľko všetky nami navrhované termíny nevyhovovali z dôvodu obsadenia kinosály v Batizovciach.

Výbor sa tiež zaoberal riešením situácie vo výbore PSU, v rámci čoho p. Pastrnák oboznámil členov výboru s tým, že v tomto smere jednal na Lesnom úrade v Poprade, kde mu oznámili, že ak výbor nebude funkčný, nebude fungovať ani urbár, môže dôjsť k likvidácii PSU a bola by PSU uložená pokuta v zmysle príslušného zákona. Do vyriešenia situácie a zvolenia nového výboru zostávajú štatutármi tí ktorí sú registrovaní.

Ďalej výbor vymenoval hlasovaním za dočasného predsedu PSU Ing. Jozefa Hudáka, CSc. a za podpredsedu p. Pavla Šoltýsa s výkonom funkcie do najbližšieho VZ.

Výbor tiež prejednal žiadosť p. Ing. Michala Gašpera o povolenie – vydanie súhlasu na prechod cez urbársky pozemok pri mlyne na stranu ku lokalite Predráry a požiadal ho o doplnenie žiadosti o termín od kedy do kedy to požaduje a či je žiadosť v súlade s projektom.

Následne po predložení doplnenej pôvodnej žiadosti Ing. Michala Gašpera mu výbor odsúhlasil prechod cez urbársky pozemok a premostenie potoka s tým, že pozemok ako aj premostenie bude vrátené do pôvodného stavu.

Výbor taktiež odsúhlasil vypracovaný rozpis požiarnych hliadok urbáru pre rok 2016, ktorý predložil tajomník urbáru s tým, že školenie hliadok sa uskutoční dňa 30.03.2016.

V mesiaci marci sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie výboru, ktorého sa zúčastnila aj naša účtovníčka p. Nagyová, ktorá informovala výbor o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za rok 2015 a výbor k tomuto prijal uznesenie, v ktorom požiadal účtovníčku p. Nagyovú, aby odvod do rezervy na pestovnú činnosť bol stanovený vo výške, ktorá zodpovedá potrebnému objemu finančných prostriedkov na vyplatenie dividend členom urbáru vo výške 1,- EUR na jeden podiel.

V rámci prípravy VZ a nových volieb výboru PSU sa výbor zaoberal výberom kandidátov do výboru a konštatoval, že do úvahy zatiaľ prichádza desať záujemcov pre prácu vo výbore a DR. Ďalej výbor navrhol program na VZ a znenie pozvánky.

Výbor zobral na vedomie oznámenie predsedu dozornej rady Ing. Rastislava Fábera o vzdaní sa funkcie predsedu DR.

Výbor bol oboznámený s tým, že zastupiteľstvo Obecného úradu v Batizovciach neodsúhlasilo zmenu územného plánu obce, čo bude mať pravdepodobne negatívny dopad na ďalšiu existenciu firmy Štrkopiesky.

Na aprílovom zasadnutí sa výbor zaoberal najmä prípravou VZ, navrhol zloženie jednotlivých komisií, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.

 Ing. Jozef Hudák, CSc. Informoval členov výboru o výsledkoch zo zasadnutia VZ Štrkopieskov a uviedol, že uzávierka vo firme nebola schválená, ale návrh na rozdelenie zisku schválený bol. Vzhľadom na to, že dozorná rada vo firme ukončila svoju činnosť, boli uskutočnené nové voľby navrhovaných členov DR, ale títo neboli zvolení.

Dňa 14.04.2016 bola v našom urbáre uskutočnená hasičská kontrola, ktorá dopadla bez závad, je však potrebné dorobiť mapu ohľadom ciest na urbárskych pozemkoch

V závere mi dovoľte poďakovať sa za prácu členom výboru, členom dozornej rady, lesnému hospodárovi, ako aj všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na činnosti urbáru a pomohli tak splniť neľahké úlohy, ktoré sme si naplánovali splniť od posledného VZ.

Na záver chcem povedať – ale to už do správy nepatrí - že terajšiu situáciu vyvolávajú jednotlivci, ktorí sa neštítia osočovania , podozrievania z okrádania urbáru, falšovania údajov, ohovárania a obviňovania z ďalších nepravdivých údajov a nezmyslov mojej osoby a niektorých členov výboru a nevšímajú si poctivú prácu ktorá bola a je neustále odvádzaná.

 Ak ste presvedčení o pravdivosti Vašich tvrdení prečo nepodáte podnet orgánom činným v trestnom konaní nech sa už konečne objasní kde je pravda.                    Ďakujem za pozornosť