Uznesenie z VZ PSU v Batizovciach, konaného dňa 3.5.2015

 

 

1        VZ volí za predsedu VZ Ing. Jána Hudáka

 

2        VZ schvaľuje:

 

a/  overovateľov zápisnice : Anna Durániová 229

                                                         Jaroslav Pitoňák

 

            b/ zapisovateľa : Milan Pajerchin

 

            c/ návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Bohuslav Pisár – predseda

                                                                Ing. Rudolf Hric – člen

                                                                Ing. Jozef Hudák, Csc. - člen

 

            d/ mandátovú komisiu v zložení: Samuel Štefko – predseda

                                                                  Ing. Miroslav Šerfel – člen

                                                                  Pavol Šoltýs 173 – člen

 

            e/ správu o činnosti PSU v Batizovciach za rok 2014

 

            f/ správu o lesníckej činnosti PSU v Batizovciach za rok 2014

 

            g/ správu Dozornej rady o hospodárení PSU v Batizovciach a revíznej činnosti za rok      

                2014

 

            h/ vyplatenie podielov zo zisku z hospodárenia z minulých rokov vo výške 20 000,- €

 

3.  VZ berie na vedomie:

      a/ správu mandátovej komisie

      b/ informáciu o výsledkoch hospodárenia Štrkopieskov s.r.o. Batizovce

 

4.  VZ PSU schvaľuje aby sa poplatok za neodpracované hodiny vyčíslil v €/m2 podľa   

     veľkosti podielu ktorý spoločník vlastní. Následne zaslať spoločníkovi poštovú poukážku 

     k úhrade poplatku za neodpracované brigádnické hodiny.

 

5.  VZ ukladá výboru Pozemkového spoločenstva urbarialistov zvolať MVZ k problematike   

     obchodnej spoločnosti Štrkopiesky Batizovce s.r.o. v termíne do 30.06.2015             

 

 

 

Návrhová komisia: Ing. Bohuslav Pisár – predseda      .................................................

 

 

                                Ing. Rudolf Hric – člen                   .................................................

 

 

 

                                Ing. Jozef Hudák, Csc. – člen         .................................................