Z á p i s n i c a

 

z Valného zhromaždenia  PSU v Batizovciach, konaného dňa 3.5.2015

 

2. Schôdzu otvoril predseda PSU Michal Pastrnák a vykonal voľbu predsedu  VZ, ktorým bol jednomyseľne zvolený ing. Ján Hudák.

3. Schôdzu viedol ing. Ján Hudák a predniesol návrh programu VZ, ktorý bol jednomyseľne schválený:

·Prezentácia účastníkov VZ od 13.00 do13.30 hod.

·Otvorenie VZ

·Voľba predsedu VZ

·Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

·Voľba mandátovej komisie

·Voľba návrhovej komisie

·Správa o činnosti PSU za rok 2014

·Správa o lesníckej činnosti PSU za rok 2014

·Informácia o výsledkoch hospodárenia Štrkopieskov, s.r.o. Batizovce za rok 2014

·Správa DR o hospodárení PSU a revíznej činnosti za rok 2014

·Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia

·Diskúsia

·Návrh na uznesenie

·Záver

 

4. Za zapisovateľa bol schválený Milan Pajerchin, tajomník PSU, za overovateľov zápisnice boli schválení Anna Durányová č. 229 a Jaroslav Pitoňák.

5. Do mandátovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Samuel Štefko, predseda

                                                                                       Ing. Miroslav Šerfel, člen

                                                                                       Pavol Šoltýs 173, člen

6. Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: Ing. Bohuslav Pisár, predseda

                                                                                     Ing. Jozef Hudák, Csc.

                                                                                     Ing. Rudolf Hric

7. Správu o činnosti PSU v Batizovciach za rok 2014 predniesol predseda Michal Pastrnák

8. Správu o lesníckej činnosti PSU v Batizovciach za rok 2014 predniesol lesný hospodár pán Jozef Ivan

9. Informáciu o výsledkoch hospodárenia Štrkopieskov s.r.o. Batizovce za rok 2014 predniesol konateľ spoločnosti Michal Pastrnák

10. Správu Dozornej rady o hospodárení PSU v Batizovciach a revíznej činnosti za rok 2014 predniesol predseda DR ing. Rastislav Fáber

11. Správu mandátovej komisie predniesol Samuel Štefko a uviedol, že z celkového počtu 2088 hlasov je na VZ prítomných 1545 hlasov, čo je 73,99 % takže VZ je uznášania schopné.

V rámci tohto bodu sa uskutočnilo hlasovanie za uzávierku urbáru, ktorá bola schválená s tým, že 102 hlasov bolo proti. Uskutočnilo sa aj hlasovanie za výplatu dividend, čo bolo schválené s tým, že proti bolo 72 hlasov a zdržalo sa 17 hlasov.

12. Diskusia:

Michal Pastrnák – hovoril o výplate dividend, zatiaľ sa nevie presný dátum, bude oznámené v rozhlase, malo by to byť najneskoršie do konca mesiaca júna; neodpracované brigádnické hodiny – mali sa členovia vyjadriť, ale sa nevyjadrili, dal návrh na platbu poštovou poukážkou vo výške 0,286 € za jeden podiel; ľudia mali resp. ešte môžu dať mailové adresy, z dôvodu ponuky predaja podielov v urbáre, je ponuka od p. Varačkovej, ktorá chce predať svoj podiel;

ing. Ján Hudák – navrhol prepočet na m2 – poplatky za neodpracované brigády, dal hlasovať za tento návrh a bol schválený s tým, že proti bolo 12 hlasov a 5 sa zdržalo;

 

ing. Lizák – zástupca rímsko-katolíckej cirkvi, zaujíma ho hospodárenie na Štrkopieskoch, ako je to so zmluvou, či musia všetci spoločníci súhlasiť pri schvaľovaní väčšej akcie alebo sumy; nezdá sa mu prípadná likvidácia Štrkopieskov, jednal s ing. Pekarčíkovou o rekultivácii, plán ťažby je vraj veľmi vysoký – treba myslieť aj na potomkov; prečo má ťažiť  Agrostav, čo budú mať z toho ľudia v Batizovciach a aj členovia urbáru; ako je to s percentami v spoločnosti, urbár by sa mal týmto viac zaoberať; ako sa vymáhajú pôžičky; apeluje na ľudí, aby si rozmysleli hlasovanie, keď nemajú dostatočné informácie; prečo boli prepustení ľudia  zo Štrkopieskov a najmä z Batizoviec; vyzýva všetkých podielnikov, aby viac kontrolovali činnosť vo firme a hlavne prísnejšie;

ing. Ján Hudák – podľa platnej spoločenskej zmluvy sa nedá hlasovať tak, ako by sme chceli alebo bolo potrebné a aj keby sme boli proti; rekultivácia – vyťaženie dobývacieho priestoru to sa rovná likvidácii dobývacieho priestoru, nie firmy; rekultivácia sa musí robiť a my sme to stále vyžadovali a aj vyžadujeme; výbor nedal súhlas na ťažbu štrku na urbárskych pozemkoch, ostatné sú súkromné; čo sa týka výšky percent, výbor sa rozhodol zvolať všetkých spoločníkov a riešiť túto situáciu;

Michal Pastrnák – máme rozhodnutie o likvidácii lomu po ťažbe

Vladimír Čižmár – v podstate súhlasí s ing. Lizákom, je mu to čudné, že urbár dáva pôžičku firme, ktorá je v krachu, treba to razantnejšie riešiť a hlavne kontrolovať; či sa má schváliť územný plán z dôvodu ťažby štrku; či by sa nemali inak rozdeliť percentá v s.r.o. Štrkopiesky aj za cenu navýšenia percent;

ing. Ján Hudák – odpovedal v tom zmysle ako ing. Lizákovi, už bol návrh na vytvorenie novej firmy na ťažbu štrku, ale zatiaľ to neprešlo; pôžička je určité riziko, ale je dobre poistená, aj zábezpeky sú vysoké, bola požičaná len časť, druhá zatiaľ nebude a možno vôbec;

Zuzana Rakytová – ako je to s jednotlivským, či je navýšené na pozvánkach

Michal Pastrnák – treba prísť na urbár a tam sa to lepšie vysvetlí a podrobnejšie

ing. Ján Hudák – treba sa zísť jednotlivcom, ktorí nedali pri sceľovaní svoje pozemky do užívania urbáru, urbár pri tom rád pomôže;

Ján Horevaj – niektoré veci sú na dlhú debatu, hlavne kde idú peniaze zo Štrkopieskov – pôžičky – Vaščura, chata v  Chorvátsku – sú vysoké náklady na opravy, kto bol z urbarnikov v Chorvátsku, vraj bola urobená rekultivácia za 200 mil. Sk a čo sa vlastne zrekultivovalo; Agrostav vraj fakturuje za tieto práce vysoké sumy ako aj za autobus pri doprave zamestnancov Štrkopieskov do roboty – 96 tis. € a tieto peniaze, alebo ich časť mohli ísť aj urbáru; je nejasný súpis prác a dodávok, na ktoré je faktúra za 100 tis. € od Agrostavu; cesta z Popradu do Batizoviec je 12 km na faktúre je až 150 km; ako je to s predajom dreva po kalamite – nie je všetko vymožené – prečo ? Čudné sú dodávky nafty pre Štrkopiesky, ktorú dodáva firma Agrotatry cez Agrostav a táto si učtuje zvláštne ceny v porovnaní so Slovnaftom;

Ing. Ján Hudák – urbár sa o tieto veci zaujímal odvtedy, keď začal chodiť na VZ Štrkopieskov, dovtedy o tom rozhodovali vtedajší konatelia, my máme konateľa len od roku 2015; autobus  - bola dohoda alebo zmluva medzi Štrkopieskami a Agrostavom, ktorú sme nemali možnosť ovplyvniť; navrhujeme zvolať mimoriadne zhromaždenie urbáru za účasti spoločníkov a konateľov Štrkopieskov s.r.o. Batizovce;

Ing. Bojňanský – na Štrkopieskoch sa robí tunelovanie firmy za účasti urbáru, on vie o určitých veciach aj rekultiváciach, obvinil urbár, že sa spolčil s Ing. Pekarčíkovou a tvrdí, že pozná skupinu vo výbore, ktorá s ňou paktuje a chce podať na nich trestné oznámenie;

Michal Pastrnák – vieme o tom, že na s.r.o. sa robili podvody už od dávna, vieme kto urobil chyby a prečo sa všetko zvaľuje na urbár; Ing. Bojňanský o tom vedel, bol ekonómom firmy a nič s tým neurobil;

Milota Fáberová – prečo urbár nenapadol neplatné zmluvy

Ing. Ján Hudák – urbár zmluvy napadol, ale nie k všetkým zmluvám mal prístup, pretože niektoré sa nenachádzajú vo firme a ani nám niektoré nechceli dať; boli sme vo firme len nahliadnuť do dokladov – ja a Milan Pajerchin – ale nerobili sme žiadnu kontrolu; spoločenská zmluva je zabetonovaná, treba to riešiť na mimoriadnom VZ urbáru, ktoré on nechce viesť;

Ing. Lizák – obvinil urbár, že spolupracuje s Agrostavom, prečo urbár dovolil, aby sa ťažilo na nevysporiadaných pozemkoch, treba to už konečne dať do poriadku; prečo nefunguje dozorná rada vo firme, poďme zrobiť niečo, čo donesie efekt a prečo sme tvrdili, že sú v ekonomike chyby a auditor dal na uzávierku okrúhlu pečiatku;

Ing. Ján Hudák – komasáciu robil štát a jednal so súkromnými vlastníkmi.

13. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Bohuslav Pisár, toto uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin – tajomník PSU

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Anna Durániová 229                     …....................................................

 

 

 

Jaroslav Pitoňák 59                        …....................................................