P O Z V Á N K A

 

Vážená pani, pán, 

 

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach, ktoré sa uskutoční dňa 

24.03.2019 (nedeľa) o 13:30 hodine

v  sále Kultúrneho domu obce Batizovce. 

Program:

     

        1.  Prezentácia účastníkov od 13,00 do 13,30 hod

   2.     Otvorenie VZ

   3.     Voľba predsedu VZ

   4.     Voľba zapisovateľa,mandátovej,návrhovej,volebnej komisie a overovateľov zápisnice

   5.    Plnenie uznesení z predošlého VZ roku 2018

   6.  Správa mandátovej komisie    

   7.  Návrh novej spoločenskej zmluvy a jej schválenie

   8.  Voľby do výboru PSU a DR

   9.  Správa o činnosti výboru PSU za rok 2018

  10. Správa o hospodárení PSU za rok 2018,schválenie účtovnej závierky 

  11. Správa o lesníckej činnosti za rok 2018

  12. Správa o činnosti DR za rok 2018  

  13. Diskusia

  14. Uznesenie

  15. Vyhodnotenie volieb do výboru a DR

  16. Záver                                                                                                  

     poverený výbor PSU Batizovce