Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.

 

Spoločnou nehnuteľnosťou Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach so sídlom v Batizovciach,Štúrova 61/27, PSČ 05935 sú i nehnuteľnosti

 

Ø  v katastrálnom území Batizovce zapísané v liste vlastníctva č.990, 991, 1745, 2695 a 2697;

Ø  v katastrálnom území Spišská Teplica zapísané v liste vlastníctva č.1794;

Ø  v katastrálnom území Svit zapísané v liste vlastníctva č.2403.

Ø  v katastrálnom území St. Smokovec zapísané v liste vlastníctva č.924.

 

 

Podľa §8 ods.1 zákona NR SR č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení so zmluvou o pozemkovom spoločenstve sú podiely tejto spoločnej nehnuteľnosti

len spoločne prevoditeľné a spôsobom v tejto zmluve uvedeným.