Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky: Projekt obnovy lesa a ozdravných opatrení pre Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach
Postup verejného obstarávania: postup podľa § 100 a § 102
Predpokl.hodnota zákazky [eur]: 42 704

 

Názov informácie (dokumentu)Dátum zverejneniaOdkaz
Výzva na predkladanie ponúk (nepovinne) 30.10.2013 http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/221071
Súťažné podklady (nepovinne) 30.10.2013  
Informácia o otváraní častí ponúk „Ostatné“ - § 41 ods. 1 30.10.2013 18.11.2013 o 10:00 hod.
Informácia o otváraní častí ponúk „Kritériá“ - § 41 ods. 1 02.12.2013 12.12.2013 o 10:00 hod.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 12.12.2013 2013_0013VP.pdf
Informácia o uzavretí zmluvy § 102 ods. 1 (nepovinne) 17.01.2014 PM09N.pdf
Správa podľa § 21 ods. 3 § 21 os. 2, 3 17.01.2014 2013_0013nzo.pdf
Iné dokumenty (nepovinne)