Dodatok č. 1

ZMLUVA o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v Batizovciach

 

Zmena v Zmluve sa týka čl. VII. – výbor – bod 10. , 11. 

Nové znenie bodu 10 - v zmysle  § 16 ods. 6 zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  je nasledovné:

Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

Nové znenie bodu  11 -   Odmena predsedu – predseda bude odmeňovaný podľa návrhu výboru , s povinnosťou oboznámenia valného zhromaždenia.

 

Nový bod 12 -   dopĺňa sa v zmysle § 16 ods. 7 , zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov   nasledovne:

Výbor, ktorému uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa čl. VII. bod 4a zmluvy a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru, môže vykonávať len

a/ úkony smerujúce k zvolaniu zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru

b/ náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa

c/ úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti

d/ úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenie života, zdravia alebo škody na majetku.

 

Zmena v Zmluve sa týka čl. VIII. – dozorná rada – bod 14.

Nové znenie bodu 14 - v zmysle  § 17 ods. 4 zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  je nasledovné:

Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

V Batizovciach 15 . 05 . 2022

 

Za výbor spoločenstva:           predseda spoločenstva                  podpredseda spoločenstva

 

Za dozornú radu spoločenstva :             predseda dozornej rady