Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 23.10.2023 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Cenová ponuka na rekonštrukciu kúpelní

  5. Informácia o aktuálnom stave poľovného revíru

  6. Správa zo zasadnutia Dozornej rady

  7. Práce v lese

  8. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia prijaté na septembrovom výbore sú v plnení.

 

3. Došlá pošta

        na urbár bolo doručené uznesenie z Ministerstva vnútra, odbor kriminality v Žiline, ohľadom čiernej skládky asfaltu(nahlásené ešte v auguste 2022) na urbárskych pozemkoch – šetrenie bolo zrušené, nezistil sa vinník

 

4. Rekonštrukcia kúpelní – sprchovacích setov-  v ubytovni urbáru

        je potrebné opraviť sprchovacie kúty a vodovodné batérie – cenová ponuka od firmy TOMI interiér zo Svitu  -  1 289,60 € za jeden sprchovací kút.

 

Uznesenie č. 1: Výbor odsúhlasil rekonštrukciu- výmenu sprchovacích kútov v ubytovni     urbáru v zmysle predloženej cenovej ponuky od firmy TOMI interiér.

 

5. Poľovný revír Gerlachov – Batizovce

        predseda oznámil, že dohodnutú sumu ( zaplatili sme my) za projekt, týkajúci sa analýzy vlastníckych vzťahov jednotlivých vlastníkov pozemkov poľovného revíru, ktorý spracoval NLC Zvolen, uhradili všetci účastníci, na základe dopredu odsúhlasenej dohody, okrem pozemkového spoločenstva Gerlachov. Výbor doporučil predsedovi a účtovníčke urgovať platbu.

        p. Šoltýs informoval o situácii, čo sa týka delenia revíru a s tým spojených problémov a doporučil výboru na list z Gerlachova nereagovať, s čím výbor súhlasil. List od spoločnosti Podtatranský ochranársky a poľovnícky spolok so sídlom v Gerlachove je založený v našej poštovej dokumentácii.

 

6. Správa zo zasadnutia DR .

 

 Dňa 11.10.2023 sa uskutočnilo zasadnutie Dozornej rady za účasti predsedu a účtovníčky.

 – boli prekontrolované príslušné doklady.

DR sa ďalej venovala problematike a nedostatkom, ktoré boli zistené na chate:

  -je potrebné vymeniť posteľné vankúše a paplóny -  Ing. Ján Hudák – správca chaty sa vyjadril, že s tým počíta,

 - je potrebné opraviť rošt na kachlovej peci v kuchynskej časti, tento bol už  vymenený, ale je potrebná komplexná údržba obidvoch pecí, pričom bolo konštatované, že práce budú realizované podľa možnosti, svojpomocne ( koordinátor  p. Šoltýs )

- bolo konštatované tiež, že ľudia, ktorým bola chata poskytnutá, sú pri užívaní chaty nezodpovední, na základe čoho sa výbor rozhodol, že  sa prevádzka chaty obmedzí hlavne zimnom období, pre potencionálneho záujemcu v uvedenom období je potrebné súhlasné stanovisko výboru.

Dozorná rada podala návrh na zvýšenie mesačných odmien  predsedovi a účtovníčke, ale toto je v kompetencii len VZ.

 V tejto súvislosti a z uvedeného dôvodu, bol daný následne návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny predsedovi, lesnému hospodárovi a účtovníčke za práce naviac, ako je vybavovanie a spracovanie nových projektov, dotácii, riešenie iných neplánovaných úloh a aktuálnych problémov, čo si často  vyžaduje ich urýchlené riešenie aj mimo pracovnej doby.

 Ing. M. Šerfel mal otázku, ako sa riešia dlžné splátky od Agrostavu a predseda odpovedal, že jednal s Ing. Pekarčíkovou, riaditeľkou Agrostavu, pričom bolo koštatovné ,že došlo k zlepšeniu a dlžné čiastky splátok  sú uhrádzané priebežne.

- je potrebné urgovať na PPA v Poprade úhradu dotácie z roku 2022 za Mraznicu (5.stupeň ochrany)

 

Uznesenie č. 2: Výbor odsúhlasil mimoriadnu odmenu predsedovi PSU vo výške 500,- €,

                           účtovníčke vo výške 300,- € a lesnému hospodárovi vo výške 200,- €. Odmenu

                           realizovať vo výplate za mesiac 10.2023.

 

7. Práce v lese

        uskutočnil sa výrub náletových drevín na Štrkopieskoch – 3,08 ha  v cene 700,- € za hektár, (jedná sa o lokalitu pre zavážanie výkopovej zeminy z rekonštrukcie  železničnej trate), drevina sa zoštiepkuje, štiepka sa ponúkne na odpredaj

        pri letisku, v Háji, sa dokončilo vyžínanie a jesenná výsadba sadeníc jelše

        stále dochádza ku problémom s bobrami vo viacerých lokalitách na Velickom potoku, pričom dochádza aj ku zaplavenniu  lesnej komunikácie  smerom na chatu v Barnejgu,

        bola kontrola z Banského úradu Košice na Štrkopieskoch, o ktorej informoval Ing. Ján Hudák, pričom neboli zistené problémy, ktoré je potrebné riešiť.

        priebežne sa robia nátery stromčekov, ochrana pred ohryzom  jeleňou zverou

 

8. Rôzne

        p. Šoltýs vysvetlil výboru, prečo má poľovné združenie sídlo a adresu  na urbár a informoval sa, či by sa nedala zriadiť oficiálna poštová schránka na urbárskej budove – výbor nemal k tejto veci námietky, pričom bolo konštatované, že zriadenie schránky je v kompetencii poľovného združenia a pošty.

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU