Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 20.9.2023 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve PSU

  5. Prerokovanie a odsúhlasenie vecného bremena pre firmu ELRIKA

  6. Práce v lese

  7. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Uznesenie č. 4 a 5 je v plnení; č. 5: predseda rokoval s Ing. Pekarčíkovou, sú problémy s platením, 50 %  z došlých platieb posiela urbáru; ostatné uznesenia sú splnené.

3. Došlá pošta: 

        plánovaná ťažba sa hlási do Zvolena  na NLC a potom na TANAP, ktorý dá súhlas – parcela č. 715, celkom je plánované vyťažiť 34 m3 drevnej hmoty

        rozhodnutie z OÚ Prešov – súhlas na spätný zásyp na štrkopieskoch – lokalita Batizovce 1, je možný aj zeminou z iných stavieb ako od železnice – súhlas na spatný zásyp 44 000 m3

        poľovníci – p. Liška zaslal list z poľovnej spoločnosti v Gerlachove o návrhu na rozdelenie terajšieho poľovného revíru, resp. presunutie na novú poľovnú spoločnosť; náš urbár sa k tomu zatiaľ nebude vyjadrovať, kým si rozhádané strany -poľovné spoločnosti z Batizoviec a Gerlachova -  nevyriešia problémy ohľadom rozdelenia poľovného revíru

        notárka Čabrová – dedičské konanie po nebohom Jozefovi Diabelkovi – zaslaná karta

      podielnika

        bobry –  súdny znalec p. Považan,bol na obhliadke predmetnej parcely ale nebude nám môcť vypracovať znalecký posudok, z dôvodu, že nedochádza k masívnemu odumieraniu lesného; iný znalec, p. Dula, sa tiež nevyjadril  o tejto záležitosti, že tu vznikla škoda na lesnom poraste;na základe uvedného, rozhodli sme sa drevo vyťažiť a predať, lesník vyznačil poškodené dreviny a následne takto plánovanú ťažbu nahlásiť do Zvolena – NLC. 

 

4. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve urbáru obci:

Predseda s podpredsedom PSU jednali so starostom obce Batizovce o predaji urbárskych pozemkov v rómskej osade pre obecné účely a bola navrhnutá cena 20,- € za m2, starosta to prejedná na zastupiteľstve obce.

 

Uznesenie č. 1: Výbor súhlasí s odpredajom pozemkov vo vlastníctve PSU Batizovce,                                     nachádzajúcich sa v rómskej osade v cene 20 € za m2. Jedná sa o parcely:

                           KNC č. 10109/1 o výmere 113 m2, KNC č. 10109/2 o výmere 95 m2 a KNC č.

                           10109/3 o výmere 171 m2.

 

5. Vecné bremeno – firma ELRIKA :

Zasadnutia výboru sa zúčastnil zástupcovia firmy p. Spusta a Ing. Šoltýsová, ktorý informovali o situácii ohľadom pripojenia MVE, ktorú kúpili od p. Tyča – jedná sa o novú prípojku podľa vypracovaného projektu a táto bude viesť cez urbárske pozemky okolo diaľnice a plota, nebudú sa klčovať žiadne stromy, jedná sa cca o 700 metrov.

 

Uznesenie č. 2: Výbor PSU súhlasí so zriadením vecného bremena pre firmu ELRIKA na

                           umiestnenie inžinierskej siete cez urbárske pozemky, p.č. 9471, 9465 a 9462,

                           k.ú. Batizovce, LV 1745 a to od jestvujúcej malej vodnej elektrárne, ktorá je

                           majetkom firmy, ku trafostanici v zmysle priloženého projektu – výkop ryhy

                           pre uloženie inžinierskej siete o dĺžke cca 700 m. Bolo dohodnuté, že vecné

                           bremeno sa  zriaďuje odplatne za jednorazovú náhradu vo výške 700 € bez

                           DPH, platba sa vykoná na základe vystavenej faktúry do 30 dní od vkladu do

                           katastra.

                           Vypracovanie zmluvy a návrh vkladu do katastra zabezpečí fa ELRIKA na

                           vlastné náklady.

                           

6. Práce v lese:

 

         vyžínanie v škôlke vykonali predseda s lesníkom,  ostatné plochy bude vyžínať firma

        urobila sa úprava ciest a odrážok po silných dažďoch

        plánovanú výsadbu jelší v lokalite pri letisku uskutoční dohodnutá firma

 

7. Rôzne:

        spätný zásyp výkopovou zeminou  zo železnice na Štrkopieskoch sa naďalej uskutočňuje

        predseda navrhol vytvoriť dvojčlenné hliadky na kontrolu proti krádežiam dreva z nášho lesa – jedná sa o rómov, hliadky by chodili nepravidelne v lokalite medzi rómskou osadou a lesom- Malé pole, Predrari, Ditrich a pod. Členovia výboru majú do konca týždňa podať návrhy na riešenie situácie, resp. na zloženie hliadok predsedovi urbáru ( do 23.09.23 ).

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník