Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 3.8.2023 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Právna analýza k možnosti odpredaja pozemkov vo vlastníctve PSU – pre obec

  5. Aktualizácia skutočnej výmery poľovného revíru Gerlachov

  6.Žiadosť o odsúhlasenie vecného bremena pre firmu ELRIKA – p. Spusta

  7.Práce v lese

  8.Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Uznesenie s poslednej výborovej schôdze je v plnení.

3. Došlá pošta: 

        okresná prokuratúra – upovedomenie o žalobe na p. Pušku za krádež dreva

        riešenie žiadosti p. Spustu o odsúhlasenie vecného bremena

        žiadosť o vstup na naše pozemky na cyklistickú súťaž Horal – súhlas

        výmena vodomeru

        riešenie bobrov pod Štôlou – lokalita Brezajf – predseda jednal so znalcom drevín, ktorého sme požiadali o vypracovanie posudok, kde bude určená  výška škody – parcela č. 8944 – je to v riešení

        rozhodnutie zo životného prostredia – rozšírenie skládky na výkopovú zeminu zo železníc – v septembri  sa môže robiť výrub náletových  drevín

        vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo požiarov

        životné prostredie v Prešove – žiadosť o skladovanie výkopovej zeminy aj z iných stavieb ako od železníc

        nájomná zmluva na garsonku pre p. Bezáka zo Štrby – podnikateľ – 300,- € za mesiac.

        list ohľadom predaja našich pozemkov štátu – nesúhlasíme

 

Uznesenie č. 1: Výbor PSU podporuje nesúhlasné stanovisko LTZVL, týkajúce sa predaja urbárskeho majetku štátu. Stanovisko je založené v zložke „ POŠTA“ 2023.

 

4.Na výbor bol prizvaný Ing. Lizák, ktorý oboznámil výbor s možnosťou odpredaja urbárskeho pozemku obci – oboznámil členov výboru s právnou analýzou  – jedná sa o LV 663 – nie je to spoločná nehnuteľnosť, ale  spoločne obhospodárovaná nehnuteľnosť, z čoho vyplýva, že je možný odpredaj parciel KN C č. 10109/1 výmera 113 m2, KN C č. 10109/2 výmera 95m2, KN C č. 10109/3 výmera 171m2, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Batizovce (lokalita rómska osada), pre obecný úrad Batizovce.

 

Uznesenie č.2:  Výbor PSU súhlasí s predajom parciel zapísaných na LV č 663 pod B1, vlastníkom       ktorých je výlučne PSU ako právnická osoba a to parcely KN C č.10109/1výmera 113 m2, KN C č. 10109/2 výmera 95m2, KN C č. 10109/3 výmera 171m2, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Batizovce (lokalita rómska osada), pre obecný úrad Batizovce. O predaji môže, v zmysle právnej analýzy, rozhodnúť výbor PSU. Zmluvu pripraví obec Batizovce. Cena sa určí po vzájomnej dohode.

 

5. Poľovný revír Gerlachov – výboru PSU bol osobne p. Jánom Mlynárom, predsedom urbáru Gerlachov, doručený písomný materiál- Žiadosť o zjednanie nápravy, týkajúca sa aktualizácie skutočnej výmery Poľovného revíru Gerlachov, tento list bol zaslaný urbárom Gerlachov, ešte 30.06.2023, OÚ Poprad  Ing. Škovierovi. Predseda urbáru z Gerlachova  požiadal náš výbor o stanovisko . S horeuvedeným  materiálom sa členovia výboru PSU v Batizovciach oboznámili a zobrali ho na vedomie. K uvedenej problematike bude zaujaté stanovisko, zo strany PSU, až po tom, keď bude známe rozhodnutie  z OÚ Poprad , Ing. Škovieru. K rozdeleniu poľovného revíru sa zatiaľ nebudeme vyjadrovať.

 

6. Firma ELRIKA – p. Spusta – požiadal o odsúhlasenie vecného bremena, v rámci MVE, t.j. pripojenie na sieť, je potrebné, aby sám vysvetlil o čo sa presne jedná, ako aj určil trasu prípojky. Pán Spusta bude pozvaný na najbližšie zasadnutie výboru.

 

Uznesenie č. 3: Výbor PSU sa oboznámil so žiadosťou p. Spustu a bude to riešiť na najbližšej 

                           výborovej schôdzi za účasti p. Spustu.

7. Práce v lese

- bolo ukončené prvé vyžínanie na ploche 5,63 ha – pri letisku a budú sa tam sadiť aj jelše
- prebieha vyžínanie v škôlke – celkovo treba vyžínanie urobiť 3x
- pravidelne sa čistia odrážky na lesných cestách, hlavne po prudkých dažďoch

8. R ô z n e:

- je potrebné zrekonštruovať kúpeľne v ubytovni
- fakturácia k poľovnému revíru – zatiaľ nezaplatili všetci, iba jeden, treba obvolať telefonicky
- v mesiaci júl bolo navozené na skládku Štrkopieskov 4 400 ton zeminy

- Agrostav nám dlhuje cca 20 000,- €, treba k tomu zaujať stanovisko – zaslať Ing. Pekarčíkovej písomnú žiadosť o úhradu so stanovením termínu.

- obecný úrad Batizovce požiadal o vecný dar do tomboly pri príležitosti osláv – Dni obce Batizovce


Uznesenie č. 4: V termíne do 31.12.2023 zabezpečiť rekonštrukciu kúpelní v urbárskej ubytovni.
                                                                                               Zodpovedný: predseda

Uznesenie č. 5: Ing. Pekarčíkovú požiadať o úhradu dlžnej sumy od firmy Agrostav
                          vo výške 20 000,- € so stanovením termínu  úhrady.

                                                                                               Zodpovedný: predseda

Uznesenie č. 6: Výbor PSU súhlasí so zakúpením vhodného daru do tomboly, v hodnote 50€, pri príležitosti osláv – Dni obce Batizovce

                                                                                              Zodpovedný: predseda

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník