Z á p i s n i c a

 

 

z výjazdového zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 30.6.2023

 

Prítomní: Členovia výboru a Dozornej rady, lesný hospodár p. Ivan

            Dňa 30.6.2023 sa konalo výjazdové zasadnutie výboru PSU v Batizovciach na urbárskej chate.

            Na zasadnutí členovia výboru a DR sa oboznámili so situáciou v lese t.j. s prácami

spojenými s udržiavaním lesa (vyžínanie, prerezávky, ťažba úžitkového a palivového dreva), o ktorých informoval lesný hospodár  Jozef Ivan a predseda PSU. Bolo konštatované, že brigády v urbárskom lese boli zrušené, je potrebné doriešiť dlžníkov za neodrobené brigády a tých, ktorí už odrobili brigády v minulosti.

            V priebehu výjazdového zasadnutia členovia výboru, DR a lesný hospodár  upratali okolie chaty, pohrabali pokosenú trávu okolo chaty, vyčistili studničku pri „snehovej“ jame na uskladňovanie stromčekov, opravili  lavičky pri ohnisku, upravili okolie živého plota pri chate a upratali vnútrajšok chaty.

Členovia výboru a DR konštatovali, že chata je v dobrom stave, je však potrebné doplniť výbavu chaty a to najmä poháre, taniere, príbory, misky, hrnce a iný riad potrebný pre užívateľov chaty, ktorý doposiaľ nebol doplnený.

Taktiež je potrebné zabezpečiť väčšie nádoby na donášanie vody z potoka – napr. bandasky.

Predsedníčka Dozornej rady informovala výbor, že v septembri 2023 sa uskutoční revízia chaty a jej vybavenia.

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU