Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 25.5.2023 v kancelárii urbáru

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Vyhodnotenie VZ

  5. Podanie žiadosti na PPA za rok 2023 – Mraznica

  6. Práce v lese

  7. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Uznesenie s poslednej výborovej schôdze bolo splnené.

3. Došlá pošta: 

        p.Roubalová – riešil sa jej sťažnosť ohľadom pozvánky na VZ, ktorá nebola doručená na jej adresu v Nemecku, ale na adresu jej matky v Batizovciach, predseda jej odpísal, kde bolo uvedené, že odteraz sa bude jej pošta posielaná na jej adresu v Nemecku

-          žiadosť na životné prostredie na odstránenie náletových drevín na parcele, parcelné číslo 9341, kataster Batizovce,  LV 1745, následne bola vypracovaná a odoslaná dendrologická správa ako príloha ku žiadosti

          rekultivácia vyťažených priestoru v lokalite Batizovce 1 výkopovým materiálom z rekonštrukcie železnice –  bolo začaté konanie pre pokračovanie rekultivačných prác na životnom prostredí OÚ Poprad

        z OÚ Poprad životné prostredie žiadajú doplniť odborný posudok ku žiadosti na preplatenie   škôd spôsobených bobrami, posudok musí vypracovať odborný odhadca škôd

        SPF žiada zaslať ročné hlásenie o podiele na zisku za roky 2018 až 2021

        na OÚ Poprad, lesný a pozemkový odbor, bolo zaslané oznámenie o konaní VZ

        Gustáv Gábor zaslal žiadosť na odkúpenie urbárskeho pozemku, má na ňom postavený rodinný dom a užíva ho už 30 rokov

 

Uznesenie č. 1: Pre riešenie žiadosti od G. Gábora je potrebné  predloženie podkladov

                          ohľadom pozemku – identifikáciu pozemku, vrátane rozlohy, čo chce kúpiť,

                          zameranie pozemku, snímok z katastrálnej mapy a doklady ohľadom vlastníctva

                          domu. Následne bude výbor uvedenú žiadosť riešiť v zmysle stanov.

4. Vyhodnotenie VZ:

        predseda oboznámil výbor so všetkými diskusnými príspevkami na VZ a konštatoval, že na všetky príspevky bolo odpovedané priamo na VZ

        predseda tiež oboznámil výbor s prijatým uznesením na VZ a toto bude uverejnené na internete

 

5. Podanie žiadosti na PPA za rok 2023:

        predseda oboznámil výbor s podaním žiadosti o dotáciu na PPA Bratislava – na Mraznicu ako 5. stupeň ochrany – bola podaná elektronicky

 

6. Práce v lese:

        boli urobené prerezávky na 18 ha lesa

         bolo vysadené 7 450 ks sadeníc (jedľa, smrekovec, jelša, buk, borovica). Sadenie sa uskutočnilo na základe objednávky od Slovenský plynárenský priemysel – SPP.

        vyčistili sa odrážky na cestách

        bola vyspravená cesta od rampy po Barnejgovú lúku

 

7. Rôzne:

        p. Šoltýs informoval členov výboru o príprave novej  zmluvy na poľovný revír – zatiaľ sa nič nemení, bude sa pripravovať návrh novej zmluvy a jednať s jednotlivými vlastníkmi; Projekt vypracovaný NLC Zvolen (štruktúra vlastníckych vzťahov) – faktúra bola zaplatená , následne je potrebné pripraviť podklad pre účtovníčku na refakturáciu pre jednotlivých vlastníkov plôch v poľovnom revíre.

 

Uznesenie č. 2: Výbor ukladá predsedovi PSU v spolupráci s p. Šoltýsom pripraviť podklady pre

                            refakturácie  za projekt z NLC Zvolen jednotlivým vlastníkom poľovných plôch.

 

        predseda informoval výbor o stále pretrvávajúcich problémoch pri vychystávaní dreva rómskymi občanmi

        Ing. Ján Hudák – informoval výbor o aktuálnom stave pri prácach na pokračujúcej rekultivácii navážaním výkopovej zeminy v lokalite Batizovce 1 ( bývalé štrkovisko )

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník