Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva

                                urbarialistov Batizovce za rok 2022.

 

                                                              Váženi podielníci

 

Dozorná rada Pozemkového spoločenstva urbarialistov sa v roku 2022 zišla tri krát na riadnych  zasadnutiach, na ktorých skontrolovala stav hospodárenia spoločenstva podľa príslušného časového obdobia.

Pri kontrolách hospodárenia spoločenstva boli prekontrolované všetky príjmové a výdavkové doklady,

v celkovom počte 199 ks, výpisy z peňažných ústavov ako aj príslušné faktúry.

Všetky doklady sú riadne očíslované a zhodujú sa so záznamom v účtovnom denníku. Účtovný stav súhlasí so skutočnosťou a o celej finančnej situácií je vedený účtovný denník.

Pri kontrole bolo zistené, že niektoré faktúry nie sú podpísané predsedom spoločenstva. Nedostatok

bol odstránený na mieste. Pri faktúre č. 20220027 nebola priložená objednávka na vykonanie prác

v  lese a súpis vykonaných prác podpísaný zodpovedným pracovníkom PSU.

Dozorná rada vykonala revíziu jázd a spotrebu PHM na osobnom automobile LADA-NIVA. Jazdy sú evidované a schvaľované zodpovedným pracovníkom. Spotreba je v rámci stanovených noriem.

Bola vykonaná kontrola plnenia uznesení prijatých na výborových schôdzach a pri kontrole bolo konštatované, že v roku 2022 bolo prijatých 19 uznesení, z ktorých jedno uznesenie nebolo splnené (nájomník zomrel), 15 uznesení bolo splnených a 3 uznesenia sú v plnení. 

.Na poslednom zasadnutí VZ dňa 15. 5. 2022 boli prijaté dve  uznesenia, z ktorých jedno bolo splnené a jedno sa trvalé zabezpečuje.

DR na svojom zasadnutí dňa 20.3.2023 preskúmala ročnú účtovnú závierku za rok 2022. Na základe výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu PSU Batizovce, v súlade s čl. VIII. bod 13 Zmluvy PSU schváliť ročnú účtovnú závierku PSU Batizovce za rok 2022.  

 

Dozorná rada sa pri svojej činnosti zaoberala aj opatreniami prijatými výborom na zabezpečenie a zlepšenie činnosti PSU:

- zapojenie PSU Batizovce do projektu ŠOP SR-Z131/2020 „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území“ a v roku 2022 boli

zrealizované práce v sume  19 795,-  €  

- zapojenie PSU Batizovce do výzvy PPA č.45/PRV/2020 „Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov“, bola podpísaná zmluva č. 86525-2021/710 na realizáciu prác  v celkovej sume  23 389,75 €  a v roku 2022 boli zrealizované práce v sume 23 389,75  € a v roku 2022  

bola podpísaná nová zmluva č. 112927-2022/710 na realizáciu prác v celkovej sume  37 692,81 €.      

- dotáciou PPA žiadosť č. 8330008005 - Podpora na lesné pozemky na územia európskeho významu v piatom stupni ochrany (Mraznica), prijatá platba v roku 2022 - 3 034,71 €.

- uskladnením odpadovej zeminy (kategória ostatný odpad) z rekonštrukcie železničnej trate ŽSR na pozemky PSU, kde bola ukončená ťažobná činnosť a je potrebná rekultivácia pozemkov. Príjem za uloženie odpadu predstavuje v roku 2022 sumu 18 810,- €

DR vyzdvihuje aktivitu výboru pri hľadaní možností získať finančné prostriedky pre naše PSU a tým zabezpečiť plnenie opatrení Lesného hospodárskeho plánu, ako aj  pre zamedzenie dosahovania záporného hospodárskeho výsledku. 

 

Celková hodnota  a dlhodobého majetku spoločenstva k 31. 12. 2022 je nasledovná:

 

- dlhodobý hmotný majetok  …......           138 972,€


 

 

 

 

                 Výsledok hospodárenia PSU Batizovce  za rok 2022

 

 Výnosy z hospodárkej činnosti  za rok 2022  …........... 120 524 €                                

 

Náklady na hospodarskú činnosť za rok 2022 …........... 115 216 €                                 

 

Výsledok  hospodárenia z hospodárskej činnosti za rok 2022..............5 308 €           

 

 

                 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2022

 

Finančné účty spolu …................372 229,63 

                          

Banky spolu  …...........................273 056,08 €                              

 

Pokladňa  ….................................2 129 € 

                                   

Výsledok hospodárenia za rok 2022............4 036 €

 

Návrh opatrení Dozornej rady:

 

1.  Zabezpečiť

     - vystavenie objednávky na prácu vykonanú pre PSU

     - podpisovanie prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom PSU (predseda, podpredseda, 

       lesný hospodár)

     - podpisovanie faktúr predsedom PSU

 

Termín: Trvalý                                                                          Zodp. predseda PSU

 

 

 

   

 

 

Batizovce,  19. 4. 2023                 Dozorná rada:          Anna Durányová ........................

    

                                                                                           Ing. Rudolf Hric        ........................

 

                                                                                           Ing. Miroslav Šerfel  .......................