Výsledok hospodárenia Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2022

 

 Vážené spoločníčky –spoločníci .

Výbor PSU v Batizovciach Vám po prejednaní predkladá správu o výsledku hospodárenia PSU za rok 2022.

 

PSU hospodárilo v roku 2022 s majetkom ktorého stav na  konci obdobia bol :

 

  Rok

2022

2021

 

Majetok celkom

520 691,-

522 059,- €

 

- Z toho neobežný majetok a v ňom :

189 302,-

153 964,- €

 

  dlhodobý hmotný majetok

138 972,-

150 645,-€

 

   dlhodobý finančný  majetok

50 330,-

   3 319,-€

 

- obežný majetok vo výške:

330 462,-

367 524,-€

 

 

 

 

 

Pohľadávky:

 

 

 

Dlhodobé pohľadávky

Neevidujeme

neevidujeme

 

Krátkodobé pohľadávky : 

3 114,-

16 570,-€                      

 

-          Pohľadávky z obchodného styku:

1 709,-

2 573,-€                      

 

-          Ostatné pohľadávky voči spoločníkom .

1 320,-

1 320,-€                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné účty spolu:

372 229,63

350 954,-€                    

 

-              Banky spolu:

273 056,08

349 164,-€

 

-          VUB - BU

271 963,-

243 554,73                    

 

-          SLSP- Terminovaný  účet

1 092,-

105 583,56                  

 

 

 

-          SLSP Fond: dlhové CP so splatnosťou 1 roka -  Erste realitná renta

52 162,79

             -----

 

-          SLSP Fond zodpovedného         investovania (dlhodobý maj.)

47 010,76

            -----

 

 Pokladňa 

2 129,-

1790,20

 

Bankové úvery:

Nemáme-

 

 

 

 

 

 

Vlastné imanie a záväzky

520 691,-

522 059,-

 

Vlastné imanie:

478 596,-

483 351,-€

 

V tom zákonný rezervný fond

33 322,-

33 322,- €                     

 

Ostatné fondy zo zisku (neodprac. Brig. Hodiny, prepadnuté dividendy)

55 548,-

55 548,- €

 

Výsledok hospodárenia minulých rokov

391 482,-

326 077,- €

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (po zdanení)

4 036,-

68 404,-€

 

Záväzky

2 883,-

11 923,- €

 

Z Toho:

 

 

 

-          Dlhodobé záväzky zo soc. fondu

18

18

 

-          Krátkodobé záväzky

2 863,-

5 770,-

 

v tom:        - záväzky z obch. styku

                    - záväzky zo soc. poistenia

-                              - daňové záväzky

808,-            

                1 125,-  

862,- 

             2 588,-3 108,-

---------

 

 

Ostatné -

68,-

74,-

 

- Časové rozlíšenie:

39 212,-

26 785,-

 

-          Výdavky budúcich období

39 212,-

26 785,-

----???

 

1 519,-

---------

 

-            Výnosy budúcich období

37 693,-

26 785,-

 

 

 

 

 

Dosiahnuté výnosy z hospodárskej činnosti

120 524,-

105 066,-€            

 

 

 

 

 

V tom: -Tržby z predaja tovaru

33 496,-

2 102,-€                    

 

             -Tržby z predaja služieb

38 321,-

77 813,-€                  

 

Zásoby

-----------------

 

 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

48 332,-

25 151,-€                     

 

V tom: -Dotácia zo ŠR – PPA

-          Náhrada za obmedzenie hosp. Náhrada za škody

Štátna pomoc ŠOP

3 034,71

1 300,-

30,-

35 033,-

3 033,-€

1 300,-€

30,-€

20 787,-€

 

Tržby z predaja majetku

----------------

    ------------

 

-          Náklady na hospodársku činnosť

115 216,-

76 227,-€

 

V tom: - spotreba materiálu a   energii 

19 230,-

13 074,-€                         

 

             - služby 

56 886,-

37 397,-€                       

 

             - osobné náklady

31 346,-

28 637,-€                        

 

                    -Z toho soc. poistenie

5 545,-

5 000,-€                          

 

            -dane a poplatky

3 806,-

3 796,-€                          

 

      Mzdové náklady

25 804,-

--------------

 

 

 

 

 

            -odpisy a opravné položky

11 673,-€                        

11 673,-€                        

 

     - Ostatné náklady na hosp. činnosť

7 728,-

18 350,-€                            

 

     - rezerva na pestovateľskú činnosť 

28 839,-

18 350,-

 

          -Z toho rezerva na pestovateľskú                             činnosť pre r. 2023

7 770,-

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

5 308,-

28 839,-€

 

 

 

 

 

 Výnosy z finančnej činnosti

1 354,-

40 000-€

 

        Výnosy z dlhodobého fin. majetku

716,-

 

 

        Výnosy z krátkodobého fin. majetku

638,-

 

 

 

 

 

 

-Náklady na fin. činnosť spolu: ......

2 626,-

446,-€                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením    

4 036,-

68 404,-€

 

Daň z príjmu :

----------------

2 999,- €

 

Výsledok hospodárenia po zdanení

4 036,-

65 405,-€

 

Výsledok hospodárenia za rok 2021 :

4 036,-

65 405,- €

 

Daňová povinnosť

----------------

2 999,-€

 

 

Rok 2022 výbor hodnotí ak úspešný a hospodárenie vytvára predpoklady pre prosperovanie nášho PSU aj v období 2023