S P R Á V A

 

o činnosti Pozemkového spoločenstva urbarialistov v Batizovciach za rok 2022

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení členovia urbáru,

 

dnes  opäť hodnotíme našu činnosť za uplynulý rok, preto mi dovoľte, aby som Vás oboznámil tak s prácou výboru ako aj celého spoločenstva za obdobie od posledného VZ.

            Činnosť nášho Pozemkového spoločenstva v sledovanom období riadil šesťčlenný výbor, ktorý sa na svojich zasadnutiach schádzal už pravidelne – 1x mesačne, nakoľko koronavírus na Slovensku ustúpil a opatrenia prijaté vládou SR boli uvoľnené.

            V roku 2022 sa výbor zišiel prvý krát v mesiaci januári, na ktorom skontroloval plnenie uznesení z posledného výboru a konštatoval, že tieto boli splnené. V rámci došlej pošty členovia výboru prejednali priznanie úhrady vo výške 664 € za dobývací priestor Batizovce I  -  Štrkopiesky banskému úradu, toto je potrebné  platiť dovtedy, kým bude tento priestor vedený v „likvidácií“. V ďalšom bode sa výbor zaoberal plánom prác v lese na rok 2022, v rámci ktorého boli prijaté opatrenia cez projekt ŠOP a to výstavba oplotkov v dĺžke cca 360 metrov, sadenie cca 11 000 ks sadeníc,  prerezávky na výmere 42,92 ha, uskutočniť ochranu mladých porastov na výmere 2,75 ha. Tieto práce boli plánované vo výške 20 157,- €.

V rámci projektu z PPA – mimoprodukčné funkcia lesa na lokalite Biskupské a lokalite pri letisku bola plánovaná výsadba cca 5 000 ks  sadeníc rôznych druhov stromčekov.

 Po jednaní s predsedom PD Batizovce bola uzatvorená nová nájomná zmluva s družstvom, v ktorej bol dohodnutý nájom za 18,6 ha, v cene 30,- € za ha, čiže celkom nám družstvo uhradí ročne 560 €.

 Vzhľadom na to, že firma Slovak Energy skrachovala prišiel návrh zmluvy na odber plynu od SPP a zálohovú platbu vo výške 925,- € za mesiac, čo je značne vysoká suma – doteraz to bolo 220 €. V priebehu roku sa túto zálohovú platbu podarilo znížiť na 670 € čo je aj tak vsoká suma.

Nakoľko stále pretrvávajú problémy s Rómami, ktorí kradnú palivové drevo z nášho lesa, výbor doporučil vykonávať zvýšenú kontrólnu činnosťaj v súčinnosti s policajnou hliadkou. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že niekoľkokrát sme volali na číslo 158 polícia – hlásili sme krádeže dreva, následne predseda a lesný hospodár boli predvolaní na výsluch,  policajným šetrením sa však nepodarilo usvedčiť páchateľov a vyšetrovania sú veľmi zdĺhavé a tým aj neúčinné.

 

            Ďalšie zasadnutie výboru sa konalo dňa 9.3.2022, na ktorom sa výbor zaoberal problémom s predajom pozemku pod MVE ešte z roku 1997 v Podskalke, bola zaregistrovaná nová žiadosť na povolenie vkladu tohto pozemku do katastra od firmy Gravat – jednalo sa o 67 m2, výbor to prerokoval s tým, že po splnení všetkých potrebných podmienok zo strany súdu  bol firme Gravat daný súhlas na povolenie vkladu.

 Na základe potreby predĺženia platnosti povolenia na zasypávanie ťažobného priestoru v lokalite Batizovce I výkopovou zeminou z rekonštrukcie železnice do konca roku 2023 bolo zaslané vyjadrenie na Okresný úrad životného prostredia v Prešove.

V ďalšom bode podpredseda urbáru Ing. Ján Hudák oboznámil výbor s účtovnou závierkou a dosiahnutým hospodárskym výsledkom za rok 2021, kde konštatoval, že po prevedených

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

zákonných úpravách vyšiel zisk 65 405,- € a daňová povinnosť vo výške 2 996,98 €, čo bolo uhradené v stanovenom termíne do konca marca 2022.

 Pre realizáciu prác projektu ŠOP pre rok 2022 výbor odsúhlasil dodávateľa týchto prác firmou SIMLES.

 Garzónku nad garážou sme prenajali firme GERASO ako kancelársky priestor na dobu od 1.3.2022 do 31.12.2022.

Výbor tiež prejednal nový návštevný poriadok TANAPU ako aj deklaráciu – dohodu-  Liptovsko-tatranského združenia vlastníkov lesa (LTZVL).

 V stručnosti sa jedná o dohodu medzi súkromnými vlastníkmi lesa a ŠOP SR v zastúpení Ministerstvom životného prostredia SR. V Preambule dohody sa hovorí zónach v 5.stupni ochrany, ktorá má tvoriť najmenej 50% rozlohy určeného územia. Štát sa zaväzuje, že k tomuto kroku sa nepristúpi bez súhlasu súkromných vlastníkov, pričom súkromní vlastníci budú primerané odškodnení. Nakoľko pri napĺňaní vytýčených cieľov dochádza ku vážnemu obmedzaniu vlastníckych práv súkromných vlastníkov, má táto dohoda za cieľ zjednotiť záujmy súkromných vlastníkov lesov v chránených územiach a napĺňať starostlivosť o ochranu prírody v čo najväčšej miere. Doporučujeme, aby VZ prijalo k uvedenej preambule podporné stanovisko vo forme uznesenia a toto následne doručiť LTZVL.

Dňa 17.3.2022 sa konalo mimoriadne zasadnutie výboru,  na ktorom bol prerokovaný návrh na zrušenie termínovaného vkladu v SLSP a jeho preinvestovanie do podielových fondov. Predseda urbáru informoval členov výboru o možnosti zmeny termínovaného vkladu PSU v Slovenskej sporiteľni na iný vklad a po jednaní s finačným poradcom bol doporučený  dlhopisový alebo podielový fond, to znamenalo vykonať  preinvestovanie. Na základe uvedeného výbor prijal uznesenie, v ktorom schválil zrušenie termínovaného vkladu v SLSP a jeho následné preinvestovanie do podielových fondov v členení:

-         do fondu ERSTE Realitná Renta                                 50 %

-         do fondu zodpovedného investovania AM SLSP         50 %.

 

            Na svojom ďalšom mimoriadnom zasadnutí dňa 8.4.2022 výbor prejednal žiadosť p. Michaly Gáborovej o odpredaj resp. prenájom nášho pozemku na parcele č. 10109/2, LV č. 663, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej nehnuteľnosti PSU v Batizovciach a nachádza sa v lokalite rómskej osady. Výbor prijal uznesenie, v ktorom sa rozhodol túto žiadosť zamietnuť a to z nasledujúcich dôvodov:

-         predaj pozemkov vo vlastníctve PSU neumožňuje Zákon o pozemkových spoločenstvách ani Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov, nakoľko by došlo ku zmene vlastníckych podielov u všetkých spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti

-         prenájom horeuvedeného pozemku nie je možný, nakoľko podľa vypracovaného geometrického plánu č. 14281601-126/21 je cez túto parcelu plánovaná cestná komunikácia

-         výbor doporučil p. Gaborovej využiť na prenájom resp. kúpu pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce Batizovce.

 

            Riadne zasadnutie výboru v mesiaci apríli sa konalo dňa 21.4.2022, predseda oboznámil výbor s tým, že sme obdržali dotačnú platbu od PPA za 5. stupeň ochrany – Mraznicu - za rok 2021 vo výške 3034,71 € a do 15.5.2022 je potrebné pre rok 2022 vypracovať novú žiadosť na túto dotáciu čo sa aj uskutočnilo.

V rámci prípravy VZ výbor navrhol pracovné orgány na toto zhromaždenie.

  Pokračuje sa v prerezávkach mimo projektu ŠOP v lokalite Barnejg a tieto práce boli financované z dotácie PPA – program mimoprodukčné funkcie lesa.

V rámci projektu ŠOP sa pripravilo zalesňovanie v počte cca 10 000 ks stromčekov

 

- 3 -

 

 

 

 V rámci tohto programu prebiehala aj výstavba oplotkov v dĺžke cca 360 bežných metrov. Predseda  oboznámil členov výboru s možnosťou zapojiť sa do nového projektu v rámci ŠOP – ponechanie  stojacích stromov na dožitie – ich odpredaj ochranárom, ale nakoľko sa pre naše spoločenstvo jedná len o minimálny finančný prínos a komplikovanú technicko-administratívnu agendu, výbor nedoporučil zapojiť sa do tohto projektu.

Výbor prejednal žiadosť p. Jančušku  o predaj vyťaženého dreva a prijal uznesenie, že súhlasí s predajom úžitkového dreva p. Jančuškovi v množstve 51 m3 v cene 91,- € za m3.

 

 V rámci riešenia dedičstva po p. Lazorčákovi výbor prejednal príslušné dokumenty t.j. notársku zápisnicu a ohľadom ich členstva v urbáre bola dedičom zaslaná odpoveď v tom zmysle, že je potrebné podpísať pristúpenie k zmluve s PSU.

Predseda oboznámil výbor s prípravou nového projektu na mimoprodukčné funkcie lesa na LHC Vysoké Tatry, čo bolo podmienené vykonaním prerezávky a prebierky v uvedenom poraste a následným schválením Lesným úradom v Poprade, termín podania projektu bol 8.6.2022.

 Výbor sa ďalej zaoberal prípravou VZ a rozhodol, že na našu internetovú stránku je potrebné uverejniť oficiálne účtovné doklady za rok 2022.

 V ďalšom bode sa výbor zaoberal situáciou ohľadom cyklistického chodníka, ktorý prechádza  aj cez naše pozemky a predseda uviedol, že po diskusii so  starostom našej obce bolo konštatované, že sa jedná o záležitosť ešte z predchádzajúceho obdobia  minulých rokov. Dlho sa s tým nič nerobilo v mesiaci máj2022 začali práce s vyrovnávaním terénu na našej aj gerlachovskej strane smerom k našej chate. Po jednaní a dohode so starostom našej obce, p. Bodnárom, bolo prisľúbené, že všetky nedostatky, ktoré vznikli budú odstránené do termínu ukončenia prác na chodníku.

 

            Na svojom júnovom zasadnutí, ktoré bolo prvé po VZ, výbor zhodnotil konanie a priebeh VZ a konštatoval, že toto zhromaždenie bolo bezproblémové, na diskusné príspevky bolo odpovedané priamo na schôdzi a na príslušné orgány boli zaslané potrebné doklady z konania VZ.

Výbor sa tiež zaoberal pripomienkou člena DR, Ing. Miroslava Šerfela, ohľadom príspevku na VZ vo výške 5,- € a konštatoval, že tento nie je nárokovateľný a vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli so splnomocneniami pri poslednom VZ, výbor nedoporučil uvedený príspevok vyplácať.

 

 Pre pokračovanie v  banskej činnosti, kde patrí aj prebiehajúca rekultivácia vyťažených priestorov v lokalite Batizovce 1, boli  banskému úradu v Košiciach predložené nasledujúce doklady: zmena týkajúca sa vydaného povolenia na banskú činnosť, zmena štatutára PSU za zomrelého bývalého predsedu PSU a zmena zodpovedného vedúceho zamestnanca lomu Batizovce I .

 Na základe žiadosti o vstup na pozemky urbáru v lokalite Štrkopiesky od firmy Delta Telekom Servis, s.r.o  Košice v rámci výstavby optickej trasy pre telekomunikačné účely, výbor prerokoval jej opodstatnenie a uložil predsedovi, aby so zástupcami uvedenej firmy prejednal podrobnosti dôvodu a účelu stavby, vrátane náhrady za prekopanie a následne vzniknutú škodu na našich parcelách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

Čo sa týka prác v lese, predseda oboznámil výbor, že bola vykonaná prerezávka na 28 ha lesa, urobili sa oplotky v dĺžke 360 bežných metrov a začali sa práce na vyžínaní vysadených stromčekov.

 V rámci projektu ŠOP bola vyfakturovaná suma 20 157,- € za práce pri výsadbe sadeníc a vybudovanie oplotkov a financie boli poskytnuté formou preddavku.

Taktiež bola podaná žiadosť na dotáciu v rámci výzvy z PPA a to na mimoprodukčné funkcie lesa na LHC Vysoké Tatry.

 

            Na  výjazdovom zasadnutí  boli členovia výboru a DR oboznámení so situáciou v lese, t.j. s prácami spojenými s udržiavaním lesa ako je vyžínanie, prerezávky, ťažba úžitkového a palivového dreva, o ktorých informoval lesný hospodár p. Ivan. Bolo konštatované, že brigády v urbárskom lese boli pre rok 2022 zrušené a s ďalšou situáciou v tejto oblasti sa bude výbor na svojich zasadnutiach zaoberať. V priebehu tohto zasadnutia členovia výboru, DR a lesný hospodár v rámci hlavnej pracovnej činnosti upravili svahovitý terén ku WC , upratali okolie chaty, vyčistili studničku pri snehovej jame na uskladňovanie stromčekov, opravili lavičku pri ohnisku, okolie živého plota    a upratali vnútrajšok chaty. Členovia výboru a DR konštatovali, že chata je v dobrom stave, je však potrebné doplniť výbavu chaty a to najmä poháre, taniere, príbory, misky a iný riad potrebný pre užívateľov chaty.

 

Ďalšie zasadnutie výboru konalo  29.9.2022.

V rámci došlej pošty výbor prejednal žiadosť o poskytnutie e-služby pre účtovníčku, oboznámil sa s rozhodnutím Banského úradu na zmenu zodpovedného vedúceho pracovníka, kde bol odsúhlasený p. Vincek Jozef, zamestnanec Agrostavu, ktorý má na túto činnosť potrebné oprávnenie.

 Dostali sme potvrdenú  zmluvu z PPA na mimoproukčné funkcie lesa a na náš účet už bola zaslaná odsúhlasená dotácia vo výške 37 692 €.

 Predseda oboznámil výbor o vykonanej plánovanej prebierke porastov v 5. stupni ochrany t.j. na Mraznici, práce boli vykonané pracovníkmi TANAP-u.

 Bolo jednané s rímsko-katolíckou cirkvou ohľadom doterajšej zmluvy, je potrebné pripraviť nový návrh a taktiež je potrebné urobiť prerezávku v ich lese na 14,03 ha, na čo potrebujeme ich súhlas. Tieto plánované práce sa neuskutočnili. nakoľko sa nepodarilo odsúhlasiť návrh novej zmluvy s RK cirkvou.

 Na základe žiadosti Poľovníckej spoločnosti Gerlach Batizovce o súhlas na výkon poľovníckeho práva pre budúce obdobie 15 rokov sa výbor touto situáciou zaoberal a p. Šoltýs informoval členov, že je potrebné riešiť vznikajúce problémy  v  spoločnom poľovnom revíri, ktorý je evidovaný pod názvom Gerlachov a o prípravách na zhromaždenie vlastníkov poľovných plôch v súvislosti s uplynutím doby platnosti doterajšej zmluvy o užívaní revíru.

 

 Predseda urbáru informoval výbor, že v areáli Štrkopieskov bola vytvorená skládka nebezpečného odpadu – cestného asfaltu - a to neznámym páchateľom, ktorú rieši polícia vo Svite.

Nakoľko neustále pretrváva problém s bobrami, ktorí ničia náš majetok, podali sme žiadosť na Tanap aj na životné prostredie, pričom problém sa doteraz nepodarilo odstrániť. Zo životného prostredia sme dostali písomnú odpoveď, že môžeme požiadať o finančnú náhradu za škody spôsobené bobrami. Predseda, lesník a pokladník na obhliadke vzniknutých škôd, urobili fotodokumentáciu a následne bola zaslaná žiadosť na životné prostredie o náhradu týchto škôd. Je však potrebné doložiť  odhad škôd odborným odhadcom, čo sa nám doteraz nepodarilo zabezpečiť.  

 

V rámci prác v lese pokračujú práce na udržiavaní poľných a lesných komunikácii, čistia sa priepusty, vychystáva sa palivové drevo.

--5--

 

 Predpokladá sa pokračovanie rekonštrukcie železníc na trati Poprad-Vydrník v termíne 08.2023 a výkopová zemina by sa mala uskladňovať aj naďalej v rámci rekultivácie v lokalite Batizovce I.

 

Na výborovej schôdzi, konanej dňa 3.11.2022 , pán Pavol Šoltýs oboznámil členov výboru s problémami ohľadom užívania poľovného revíru a vzniknutých nezhôd v medziľudských vzťahoch v Poľovníckej spoločnosti Gerlach Batizovce čo vyústilo to do takého štádia, že vlastníci poľovných plôch v Gerlachove presadzujú alternatívu rozdelenia revíru na dva samostatné revíry. Celková plocha revíru to podľa doterajších údajov o ploche revíru umožňuje a presná plocha bude známa po spracovaní projektu vlastníckej štruktúry, ktorá sa  spracováva v NLC Zvolen. Keďže platnosť jestvujúcej zmluvy o nehmotnom nájme t.j. užívaní poľovného revíru končí rokom 2022, je to ideálny stav na uskutočnenie takejto zmeny hraníc revíru a vznik dvoch samostatných revírov. V súčasnosti prebiehajú rokovania s projektantom o detailoch a obsahu spomínaného projektu. Výbor PSU nemá k uvedenej zmene žiadne zásadné  výhrady a podporil spracovanie projektu vlastníckej štruktúry revíru.

Keďže je k dnešnému dňu situácia taká, že výkon poľovného práva sa vykonáva na základe rozhodnutia OÚ OPaLh Poprad  o Poverení , pretože nová zmluva ešte uzavretá nie je a  je to čas na upresnenie niektorých ustanovení zmluvy, ak dôjde k jej uzavretiu. Navrhujeme prenajať právo výkonu poľovného práva na našich pozemkoch v prospech Poľovníckej spoločnosti Batizovce, ktorej členmi sú výhradne vlastníci pozemkov v revíri, žijúci v Batizovciach a v okolitých obciach.

Pretože zákon o poľovníctve akceptuje len pojem „vlastník“ a naše spoločenstvo je právnickou osobou zastupujúcou všetkých vlastníkov spoločenstva, navrhujeme aj pre budúce obdobie splnomocniť štatutárov spoločenstva na naše zastupovanie v konaní o uzatváraní uvedenej zmluvy uznesením :

   Valné zhromaždenie poveruje štatutárneho zástupcu spoločenstva zastupovaním jednotlivých vlastníkov (podielnikov), v konaniach podľa zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a predpisov, v plnom rozsahu a  v pri uzatváraní zmluvy na nasledujúce obdobie v prospech Poľovníckej spoločnosti Batizovce.

 

Čo sa týka prác v lese, bolo konštatované, že ku koncu októbra boli ukončené práce na projekte ŠOP za rok 2022, bola ukončená jesenná výsadba sadeníc v lokalite Háj, pri letisku, ako aj ochrana sadeníc proti ohryzu zverou a nabité vyznačovacie kolíky k sadeniciam.

V lokalite Biskupské bolo vyťažené 300 m3 dreva, ktoré bolo napadnuté škodcami. Drevo bolo predané a  v cene 73,- € za m3 .

  V rámci rekultivačných prác v lokalite Batizovce 1 zo železníc bolo za rok 2022 umiestnené 65 028 t  a zmluva so železnicami zatiaľ platí do augusta 2023.

V ďalšom bode predsedníčka DR informovala výbor o vykonaní kontroly a doporučenými opatreniami na nápravu menších nedostatkov.

 

Na novembrovom zasadnutí predseda   informoval členov výboru o ukončení prác v roku 2022 vykonávaných cez projekt ŠOP, bola vykonaná administratívno-technická kontrola a následne  aj terénna kontrola, pričom neboli zistené zásadné nedostatky. Na základe uvedených kontrol výbor odsúhlasil vyplatenie finančnej odmeny účtovníčke p. Nagyovej a p. Ivanovi za práce na tomto projekte ŠOP.

  Na základe zhodnotenia rozsahu a kvality vykonaných prác , výbor schválil odmeny členom výboru a DR za rok 2022 v celkovej výške do 2 000,- €. Výbor tiež schválil zmenu v dohode pokladníka p. Samuela Štefku a to z 20 hodín na 25 hodín mesačne.

 

 Prerezávky v roku 2022 boli urobené na ploche 75 ha.

 

--6--

 

Pán Šoltýs oboznámil výbor s prácami na vypracovaní analýzy vlastníckych vzťahov pre potrebu delenia poľovného revíru. Vzhľadom na to, že doposiaľ nie je doriešené financovanie príslušného projektu, výbor sa dohodol, že túto problematiku bude riešiť po dodaní spracovanej analýzy.

 

            Na decembrovom zasadnutí dňa 20.12.2022 sa uskutočnilo malé koncoročné posedenie členov výboru a DR, kde predseda urbáru poďakoval členom výboru a Dozornej rady za vykonanú prácu v roku 2022 a poprial im najmä veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci pre rozvoj nášho PSU.

 

V roku 2023 zasadal výbor 3x, pričom pozornosť bola venovaná hlavne na:

 

-. vysporiadanie pozemkov v rómskej osade – OcÚ Batizovce – je požiadavka z obce  a jedná sa o ostatnú plochu a to parcela č. 10109/2 o výmere 95 m2 a parcela č.10109/3 o výmere 171 m2.

Výbor doporučil riešiť vysporiadanie zámenou pozemkov tak, aby nedošlo ku zmene obhospodarovanej plochy pozemkovým spolčenstvom.

 

- Zvýšenie stupňa ochrany na vybraných parcelách – predseda a OLH boli na poradách vo Svite a v Tatranskej Lomnici, TANAP v rámci svojich aktivít  plánuje zaradiť niektoré naše parcely do stupňa ochrany č. 4, ako územie európskeho významu. Životnému prostrediu, okr. Úradu Prešov, bolo zaslané naše stanovisko  -  Na zasadnutí výboru nášho urbariátu bolo konštatované, že predseda ani výbor nemajú mandát rozhodnúť v predmetnej veci.  Rozhodnutie v takto závažnej veci  môže urobiť iba Valné zhromaždenie podielnikov – vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 30.04.2023, tu sa príjme stanovisko vo forme uznesenia, ktorým sa bude riadiť výbor ako aj predseda urbariátu. Stanovisko je potrebné zaslať do konca  mája 2023.

Ing. Ján Hudák informoval výbor o výsledku hospodárenia PSU za rok 2022.

 Účtovná závierka za rok 2022 – hospodársky výsledok pred zdanením bol dosiahnutý vo výške

plus 4 036,- €, bol vykonaný presun dotácie z roku 2022 na rok 2023 podľa zákonných možností, čo bude použité na pestevné práce ako aj umorenie časti straty z minulých rokov.

 

-          Sociálna poisťovňa vykonala hĺbkovú kontrolu plnenia povinností za roky 2021 a 2022 a to 6.2.2023,pričom vo záverečnom protokole sa konštatuje, že kontrolou sa nezistili žiadne podstatné nedostatky

 

-          Životnému prostrediu do Popradu bola zaslaná žiadosť - povolenie na odstránenie náletových drevín a krov na ploche určenej na rekultiváciu lokalita  -  vyťažená plocha bývalého štrkoviska BATIZOVCE 1, parcelné číslo 9341, kataster Batizovce. Toto povolenie súvisí prípravou na pokračovanie spolupráce so železnicami SR, pri pokračovaní rekonštrukčných prác v roku 2023

 

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva, vypočuli ste si správu o činnosti výboru za uplynulé hodnotené  obdobie. Záverom je možné konštatovať, že sa nám podarilo úspešne realizovať viaceré činnosti, s ktorých môžem spomenúť –

-          Ukončenie projektu financovaného cez ŠOP v celkovej sume cca 42 tis. €.Projekt bol realizovaný v rokoch 2020 – 2022. Tu sme urobili prerezávky na celkovej ploche  120 ha, vybudovali sme 660 m oplotkov a zasadili sme viac ako  11 000 sadeníc

-          Podarilo sa nám zabezpečiť dotácie v rokoch 2021 a 2022 dotácie z PPA na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií lesa v celkovej výške cca 60 ti.€, čo sú prostriedky, ktoré môžeme čerpať na lesné práce aj v nasledujúcich rokoch

-          Dotácie na parcely zaradené do 5.stupňa ochrany jedná sa o Mraznicu – každoročne cca 2 500 €.

Z uvedeného je možné konštatovať, že na lesné práce spojené s obnovou našich lesných porastov sa podarilo v rokoch 2020 -2022 zo štátnych prostriedkov viac ako 100 ti €, čo považujeme za nesporný úspech.

Nie všade sa nám darilo. Máme problémy, ako som už spomenul v správe s vychystávaním palivového

--7--

 

dreva, kde napriek našej kontrolnej činnosti dochádza ku drobným krádežiam. Ďalej sa vyskytujú a pretrvávajú problémy s devastačnou činnosťou bobrov, ktoré sú zákonom chránené a zatiaľ s tým si

nevieme poradiť, napísali sme žiadosť o odškodnenie na životné prostredie  Poprad, zatiaľ bez konkrétnej odozvy.

 Problémy sa vyskytujú aj v personálnej oblasti, kde sa množia prípady delenia podielov pri dedičných konaniach, keď výmera plochy podielu klesá pod 2 000 m2 , čo je v rozpore so zákonom a my následne máme problém prideliť takému podielnikovi hlasy pri hlasovaní.

 

Určite sa vyskytujú aj ďalšie problémy , o ktorých sa predpokladám vyjadríte v diskusii.

 

V závere chcem poďakovať  členom výboru, DR ako aj všetkým našim podielnikom, ktorí svojimi pripomienkami aktívne pomáhali pri riešení priebežne sa vyskytujúcich problémov.

 

Ďakujem za pozornosť.