Z á p i s n i c a

 zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 31.3.2023 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 Program:

 

   1. Otvorenie

 

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Príprava VZ

  5. Účtovná závierka PSU za rok 2022

  6. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Na poslednej výborovej schôdzi nebolo prijaté žiadne uznesenie; uznesenie č. 1 z 26.1.23 je v plnení

 

3. Došlá pošta:

 

        bol doručený formulár  životnému prostrediu Poprad o nakladaní s odpadom lokalita Batizovce 1( štrkopiesky )– ohlasovacia povinnosť

        dňa 22.3.23 bol predseda a lesníkom v Tanape – prerokovanie zaradenia niektorých parciel do územie európskeho významu;v tejto súvislosti sme jednali aj so zástupcami Lipt.-tatr. združenia vlastníkov lesa u nás, odporučili nám neponáhľať sa s vyjadrením, bolo dohodnuté, že tak urobíme po našom VZ – do konca mája

        na lesný odbor boli zaslané požadované údaje  členov výboru a DR

        prišlo oznámenie o štátnom dozore v lesoch z lesného úradu – 4.4.23 sa v našich lesoch vykoná tento dozor, najmä čo sa týka ťažby dreva a s tým spojené príslušné doklady – predseda poveril podpredsedu Ing. Jána Hudáka, aby ho zastupoval pri tejto kontrole

        riešilo sa povolenie  na odstránenie náletových drevín v lokalite Batizovce 1-štrkopiesky- príprava plochy na rekultiváciu, bola podaná žiadosť na životné prostredie Poprad

        žiadosť na podporu od SPP v rámci programu -uhlíková stopka-  zalesňovanie vo výmere 2,22 ha –  celkom by sa malo zasadiť 7 450 ks sadeníc.

 

4. VZ PSU v Batizovciach sa bude konať dňa 30.4.2023 v sále KD v Batizovciach so začiatkom o 13.30 hod. Pozvánky boli odoslané resp. doručené. Je potrebné dať správu do miestneho rozhlasu, na kábelovku ako aj na našu internetovú stránku o konaní VZ, aspoň dva týždne pred jeho konaním.

 5. Účtovná závierka – Ing. Ján Hudák informoval výbor o forme zverejnenia účtovnej závierky na schôdzi ako aj na internete.

 

 

Uznesenie č. 1: Výbor PSU v Batizovciach odsúhlasil účtovnú závierku za rok 2022 a rozhodol o

                          rozdelení hospodárskeho výsledku tak, že zisk vo výške 4 036,14 € sa preúčtuje na

                          účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

 

6. Rôzne

 

        zaplatili sme faktúru do Zvolena lesníckemu centru – analýza vlastníckych vzťahov v poľovnom revíry Gerlachov – treba dohodnúť ako sa to prerozdelí fakturovaná suma medzi všetkých vlastníkov; p. Šoltýs uviedol, že to má rozjednané s príslušnými vlastníkmi a je prísľub, že každý zainteresovaný sa bude na úhrade podieľať.

        je potrebné obnoviť klauzulu ohľadom poľovníctva na najbližšom VZ; p. Šoltýs zistí, či treba alebo ešte nie

        p. Boržíková dala výpoveď z garzónky s termínom od 1.5.23

        uskutočnilo sa školenie požiarnych hliadok, ktoré vykonal p. Bača

        stále sú problémy s Rómami ohľadom palivového dreva – nerešpektujú to, čo sa dohodne alebo im prikáže, buď tomu nerozumejú alebo nechcú rozumieť, robia si po svojom; sprísnilo sa vydávanie lístkov, uskutočňujú sa denné kontroly pri výrobe palivového dreva.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU