Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 27.2.2023 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Určenie termínu VZ za rok 2022

  5. Účtovná závierka PSU za rok 2022

  6. Protokol o výsledku kontroly zo Sociálnej poisťovne

  7. Návrh na zvýšenie stupňa ochrany na vybraných parcelách v k.ú. Batizovce

  8. Správa zo zasadnutia Dozornej rady           

  9. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie č. 1 je zatiaľ nesplnené; uznesenie č. 2 je v plnení – jedná sa s OcÚ;  – termín trvá

    Ide o uznesenia z poslednej výborovky – 26.01.2023

 

3. Došlá pošta:

        bolo nám doručené oznámenie, že vyšetrovanie enviropolície ohľadom čiernej skládky  asfaltu (ešte z roku 2022 – 31.08.) pokračuje

        z Okresného riaditeľstva polície v Poprade ohľadom krádeže dreva Rómami bolo doručené oznámenie, že začali trestné stíhanie Štefana Pušku

        oznámenie z firmy PIKOLO ohľadom ochrany elektrického vedenia na našich pozemkoch, výzva   na odstránenie porastov pod vedením,

        ďalšie oznámenie polície ohľadom krádeže dreva v októbri 2022 – páchateľ nezistený, škoda vyčíslená na 350,- €

        podané hlásenie na Geofond SK o  činnosti v lokalite Batizovce- Juh , zmena stavu zásob - za rok 2022

 

4. Termín konania VZ – doporučuje sa mesiac máj 2023, predseda zistí na OcÚ Batizovce voľné termíny, VZ zvolať najneskôr do 15.5.2023.

 

5. Účtovná závierka za rok 2022 – hospodársky výsledok pred zdanením bol dosiahnutý vo výške

plus 4 036,- €, bol vykonaný presun dotácie z roku 2022 na rok 2023 podľa zákonných možností, ako aj umorenie časti straty z minulých rokov.

 

6. Predseda oboznámil výbor s Protokolom o výsledku kontroly Sociálnej poisťovne v našom PSU,

ktorá bola vykonaná za roky 2020 až 2022, pri ktorej neboli zistené závady.

 

7. Zvýšenie stupňa ochrany na vybraných parcelách – predseda a lesník boli na porade, nevieme presne o akú výmeru sa jedná na našich parcelách, ale rozlohou to nie je veľa, chcú to zaradiť do stupňa ochrany č. 4, ako územie európskeho významu, čakáme na preklopenie máp – sú v tom náš urbár, obec Batizovce, mesto Svit, Diaľničná spoločnosť, parcely vo vlastníctve Slovenskej republiky.    Je potrebné do 15.03.2023, zaslať písomné stanovisko životnému prostrediu, či súhlasíme  aby naše parcely boli zaradené do 4. stupňa ochrany.

 

 

8. Predsedníčka DR oboznámila výbor s vykonaním kontroly účtovných dokladov, ktorá sa konala dňa 22.2.2023, zistené nedostatky boli odstránené ihneď, ale objednávky k faktúram a pod. dokladu budú v budúcnosti doplnené.

 DR doporučuje výboru  doriešiť vyplácanie príspevku 5,- € členom urbáru za účasť na VZ, (problémom sú splnomocnenia na zastupovanie na VZ)

 

9. Rôzne:

        p. Šoltýs – je problém s padaním stromov na súkromné pozemky v Podskalke, ktoré sú v susedstve s našimi parcelami- výbor požaduje, aby  dotyčný vlastník pozemku, kde sa stal tento prípad, požiadal písomne o odstránenie vývratov drevín, ktoré spadli na jeho súkromný pozemok.

        p. Štefko – sa spýtal, či by nebolo dobré umiestniť na urbársku chatu solárne panely

        Ing. Ján Hudák –  sa vyjadril v tom zmysle, že   sú s tým značné problémy, treba súhlas od rôznych inštitúcii, treba riešiť s odborníkmi na uvedenú problematiku.

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník