Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 26.1.2023 v kancelárii urbáru

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Návrh na vysporiadanie pozemkov – rómska osada

  5. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod MVE

  6. SPP – zálohové platby

  7. Rôzne

              

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

2. Uznesenia boli splnené.

3. Došlá pošta:

        žiadosť o vstup na naše pozemky – Memoriál J. Svočáka – charutatívny  beh

        oznam Sociálnej poisťovne o kontrole

        zmluva s Agrostavom ohľadom zavážania pozemkov urbáru na Štrkopieskoch – úprava terénu

Uznesenie č. l: Výbor ukladá predsedovi urbáru prejednať s Ing. Pekarčíkovou návrh zmluvy

                          s  Agrostavom Poprad v zmysle našich pripomienok.

                          Termín: do 10.2.2023                                 Zodp.: ako v texte

 

4. Vysporiadanie pozemkov v rómskej osade – OcÚ Batizovce – je požiadavka z obce na toto vysporiadanie a jedná sa o ostatnú plochu a to parcela č. 10109/2 o výmere 95 m2 a parcela č.

10109/3 o výmere 171 m2.

Uznesenie č. 2: Výbor doporučuje OcÚ Batizovce, aby na rokovanie ohľadom vysporiadania

                          vyššie uvedených pozemkov predložil návrh na vysporiadanie.

5.  Riešenie vysporiadanie urbárskych pozemkov pod MVE v lokalite Svit -časť  Podskalka, kde

vlastníkom je pán Tyč- predaj sa uskutočnil ešte v roku 1994, ale následne zmena nebola zaregistrovaná  v katastri.

 Na základe uznesenia a následnej výzvy Okresného súdu Poprad – spis vedený pod značkou         19 vyd/2022, bola táto problematika prerokovaná na zasadnutí výboru PSU, pričom bolo prijaté nasledovné stanovisko:

-potvrdzujeme pravdivosť tvrdení navrhovateľa Ing. Jána Tyča o spôsobe a čase nadobudnutia predmetných nehnuteľností v jeho prospech a na základe uvedeného k jeho požadovanému nároku nemáme žiadne námietky a súhlasíme s tým,aby súd v celom rozsahu jeho návrhu vyhovel.

Celé znenie stanoviska je v prílohe zápisnice.

6. Bolo nám doručené oznámenie od SPP o zálohových platieb za plyn na rok 2023 – 638€ mesačne

7. Rôzne:

        stále sa riešia problémy ohľadom poľovného revíru Gerlachov – bola vypracovaná analýza vlastníckych vzťahov vo Zvolene; čo sa týka zaplatenia za vypracovanú analýzu, zatiaľ neprišla faktúra; počkáme  na ďalšie opatrenia štátnych orgánov resp. prijatie nových zákonov o poľovných revíroch, následne prebehne rozhodovací proces o pridelení poľovného revíru pre vybraté poľovnícke združenie

        v riešení sú aj škody na lesných a brehových porastov spôsobené na našom majetku bobrami – životné prostredie má prísť na kontrolu vzniknutých škôd, následne budeme požadovať náhradu škôd

        beh Memoriál J. Svočáka sa má uskutočniť 25.3.2023 od 7.00 do 15.00 hod. - žiadajú o vstup na naše pozemky

Uznesenie č. 3: Výbor súhlasí so vstupom na urbárske pozemky účastníkom Memoriálu Jána

                          Svočáka – charitatívny beh.

        Sociálna poiťovňa príde na kontrolu plnenia povinností za roky 2021 a 2022 a to 6.2.2023

        Bola vypracovaná správa o banskej činnosti za rok 2022 a táto bola odoslaná  na Banský úrad. Následne bol zaplatený správny poplatok – priznanie úhrady za dobývací priestor BATIZOVCE I  - vo výške 663,88 €.

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník