--1--

 

 

Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 29.11.2022 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Zápisnica z VZ Štrkopiesky s.r.o. Batizovce

  5. Správa z kontroly ŠOP

  6. Dohody o pracovnej činnosti na rok 2022

  7. Rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov

  8. Informácia o vypracovaní analýzy  vlastníckych vzťahov pre potrebu delenia poľovného revíru             

  9. Rôzne

 

Priebeh rokovania :

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenie č. 1 je v plnení a č. 2 je splnené (uznesenia boli prijaté na poslednej výborovke)

 

3. Došlá pošta bola riešená v rámci ďalšieho programu.

 

4. So závermi z VZ Štrkopieskov Batizovce a uzneseniami prijatými na tomto VZ oboznámil výbor predseda PSU, VZ sa konalo dňa 4.11.2022.

 

Uznesenie č. 1: Výbor berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia VZ Štrkopiesky, s.r.o.

 

5. Práce vykonávané cez projekt ŠOP boli ukončené, bola vykonaná administratívno-technická kontrola, ale bude vykonať ešte terénnu kontrolu, prerezávky v roku 2022 boli urobené na ploche 75 ha.

 

Uznesenie č. 2: Výbor berie na vedomie správu z kontroly ŠOP.

 

6. Pre účtovníčku boli členmi výboru a DR podpísané dohody o pracovnej činnosti a odovzdané potrebné osobné doklady.

 

7. Rozhodnutie zo správy TANAP-u o zápise do evidencie lesných pozemkov – jedná sa o parcely      E a C, TANAP je obhospodarovateľ predmetných parciel, predseda s lesníkom navštívia p.Ing. Cpína, vedúceho ochanného obvodu Vyšné Hágy a požiadajú ho o doplňujúce  vysvetlenie ku evidencii lesných pozemkov vo vlastníctve nášho urbáru.

 

 

--2--

 

 

 

 

Uznesenie č. 3: Výbor berie na vedomie rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov.

 

8. P. Šoltýs oboznámil výbor s prácami na vypracovaní analýzy vlastníckych vzťahov pre potrebu delenia poľovného revíru, mal byť vo Zvolene, ale stretnutie bolo odložené; má byť novela zákona ohľadom znižovania poľovných revírov, treba urobiť dohodu s urbárom; p. Šoltýs odpovedal na otázky Ing. Miroslava Šerfela ohľadom nového poľovného revíru. Naše PSU oslovilo listom subjekty vlastniace poľovné pozemky o stanovisko k platbe za uvedený projekt. V priebehu mesiacov 10 a 11. 2022 sa k problematike platby vyjadrili urbár Gerlachov, urbár Štôla, urbár Mengusovce a PD Batizovce s tým, že potvrdili účasť na platbe. Mestá Svit a Poprad prisľúbili účasť na platbe bez písomného potvrdenia, pretože požadovali konkrétnu sumu, ktorá bude známa až po dodaní projektu. Urbár Gerlachov prisľúbil aj platbu za PD Gerlachov.

 

Uznesenie č. 4: Výbor PSU sa dohodol, že problematiku vyššie uvedenej platby bude riešiť po

                          dodaní projektu.

 

9. Rôzne:

 

        v rámci riešenia problémov s bobrami boli predseda, lesník a pokladník na obhliadke vzniknutých škôd, urobili fotodokumentáciu a následne bude zaslaná žiadosť na životné prostredie o náhradu týchto škôd;

        bola vykonaná ochrana stromkov náterom

        vysadilo sa do 3 000 kusov stromkov pri letisku, vrátane osadenia ochranných kolíkov.

        odmeny za rok 2022 – návrh vo výške plus 20 % oproti roku 2021

 

Uznesenie č. 5: Na základe zhodnotenia rozsahu a kvality vykonaných prác, ako aj inflácie, výbor  schválil odmeny členom výboru a DR za rok 2022 vo výške cca 2 000,- €.(max.)

 

Uznesenie č. 6: Výbor schvaľuje zmenu v dohode pokladníka p. Samuela Štefku a to z  20 hodín na 25 hodín mesačne.

 

        výbor sa dohodol, že decembrová schôdza sa uskutoční v utorok 20.12.2022 o 17.00 hod. V kancelárii urbáru.

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník PSU                    Overil : Ing. Jozef Hudák, predseda PSU