Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 3.11.2022 v kancelárii urbáru

 

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

 

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Zmluva o užívaní poľovného revíru

  5. Práce v lese

  6. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 2. Uznesenia boli splnené.

 

 3. Došlá pošta:

 

         vysporiadanie podielov po Petrovi Šoltýsovi , karta podielnika zaslaná notárovi.        stále pokračujú problémy s bobrami – 26.10.22 prišla odpoveď zo životného prostredia, že je možné požiadať o finančnú náhradu od štátu za spôsobené škody        4.11.22 sa bude konať VZ Štrkopieskov Batizovce

 

 

4. Poľovný revír:

         oboznámil P. Šoltýs        nezhody v medziľudských vzťahoch v Poľovníckej spoločnosti Gerlach Batizovce prešli do takého štádia, že vlastníci poľovných plôch v Gerlachove – Urbár Gerlachov a PD Gerlachov presadzujú v záujme urovnania uvedených vzťahov alternatívu rozdelenia revíru na dva samostatné revíry. Celková plocha revíru to umožňuje, nakoľko predpokladaná výmera revíru je s určitosťou viac, ako 4 000 ha. Presná plocha bude známa po spracovaní projektu vlastníckej štruktúry, ktorá sa v súčasnosti spracováva v NLC Zvolen. Keďže platnosť jestvujúcej zmluvy o nehmotnom nájme – užívaní poľovného revíru končí rokom 2022, je to ideálny stav na uskutočnenie takejto zmeny hraníc revíru a vznik dvoch samostatných revírov. Spôsob a systém poľovníckeho obhospodarovania sa nezmení, stále sa bude zabezpečovať zmluvou o využití výkonu nehmotného poľovného práva, ale s dvomi subjektami z pohľadu užívateľa. Na časť plochy s poľovníckou organizáciou z Batizoviec a na časť plochy s poľovníckou organizáciou z Gerlachova. Pretože pre vznik samostatného revíru v našich podmienkach je potrebná plocha min. 2 000 ha a Gerlachovské plochy tonespĺňajú, je potrebné odčleniť potrebnú plochu (cca 300 ha) z plochy, ktorá je vo vlastníctve batizovských vlastníkov. Stále sa jedná o odčlenenie len pre potreby výkonu poľovného práva bez zásahu do vlastníckych práv, ktoré zostávajú nedotknuté. Po dodaní spomínaného projektu vlastníckej štruktúry budú presné hranice budúceho nového revíru a s tým spojené detaily o jeho užívaní, určené po vzájomnej dohode dotknutých strán, v súlade so zákonom č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a so štátnou správou na úseku poľovníctva (OÚ Pp OpaL).

 

 

Uznesenie č. 1: Výbor PSU súhlasí s navrhovanou zmenou hraníc poľovného revíru a s vytvorením

                          dvoch samostatných revírov.

 5. Práce v lese

 

         ku koncu októbra boli ukončené práce na projekte ŠOP za rok 2022        bola ukončená výsadba v lokalite Háj, pri letisku, ako aj ochrana stromkov proti ohryzu zverou a nabité kolíky k stromkom

        na Biskupskom bolo vyťažené 300 m3 dreva, ktoré bolo napadnuté škodcami a to v cene 73,- € za m3, bola odoslaná faktúra, ktorá bola následne odberateľom zaplatená

        stále sú problémy s Rómami, ktorí kradnú palivové drevo – rieši aj polícia

 

        zavážanie priestorov na Štrkopieskoch za 10.2022 bolo vo objeme cca 7 000 ton, zmluva so ŽSD zatiaľ platí do augusta 2023

 

6. Rôzne

 

        predsedníčka DR informovala výbor o vykonaní kontroly a doporučenými opatreniami

        predseda podal návrh na vyplatenie finančnej odmeny účtovníčke p. Nagyovej a p. Ivanovi za práce pri projekte ŠOP

 

Uznesenie č. 2: Výbor súhlasí s vyplatením odmeny pre účtovníčku p. Nagyovú vo výške 150,- €

                          a lesnému hospodárovi p. Ivanovi vo výške 100,- €, v čistom.

 

 

 

 

 Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník