Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 29.9.2022 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Zmluva o užívaní poľovného revíru

  5. Práce v lese

  6. Rôzne

 

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia z výborovky č1. a č. 2 zo 16.06.22 boli splnené, č. 3 ( výstavba optického kábla) – zatiaľ sme nedostali  odpoveď od realizátora prác – TELECO SERVIS na naše pripomienky zo 07.06.2022

 

3. Došlá pošta:

 

        rozhodnutie z Banského úradu na zmenu zodpovedného vedúceho pracovníka, keď Ing. Pekarčíkovú nahradil  p. Vincek Jozef

        žiadosť o poskytnutie e-služby pre účtovníčku - odsúhlasená

        zmluva s PPA na mimoprodukčné funkcie lesa  - na našom účte je už odsúhlasená dotácia

        Ing. Marek Mlynský – manager v Tanape – vykonal plánovanú prebierku porastov v 5. stupni ochrany – Mraznica

        rozhodnutie z Okresného úradu na cyklomaratón Horal – 30.8.2022, -  odsúhlasené

        Rímsko-katolícka cirkev – treba urobiť prerezávku v ich lese na 14,03 ha – dali sme žiadosť o súhlas, zatiaľ platí stará zmluva, nebola doposiaľ zrušená, pripravuje sa nová zmluva, prerezávka sa zatiaľ neurobila, do podpisu novej zmluvy

        JUDr. Čabrová – dedičstvo po nebohej Emílii Rennerovej, bola odoslaná karta podielnika

        riešenie spoločného poľovného revíru Batizovce a Gerlachov, pripravuje sa stretnutie vlastníkov pozemkov – zmluva o prenájme poľovného revíru

        skládka nebezpečného odpadu vytvorená neznámym páchateľom v areáli na Štrkopieskoch – cestný asfalt – rieši to polícia, predseda bol na výsluchu 31.08.22 – polícia Svit

        pretrváva problém s bobrami – písali sme žiadosť na ŠOP, na Tanap aj životné prostredie – Ing. Haratyk, 19.09.22, zatiaľ bez odpovede

        bolo odvolané zvýšené požiarne nebezpečenstvo od 15.9.2022

        predseda a lesný hospodár sa zúčastnili terénneho školenia v Tatranskej Kotline  21.09.22

        podielníčka D. Jakubove Polohová požaduje častejšie zverejňovanie informácií činnosti urbáru na našej stránke, aktualizovanie údajov, zápisnice z výboroviek a pod.

 

 

 

 

 

 

4. Poľovné združenie Gerlach – je potrebné prijať novú nájomnú zmluvu s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa vykonáva právo poľovníctva; s problematikou oboznámil p. Šoltýs – zmluvu treba od 1.1.2023, revír má 3 685 ha; je potrebné zvolať stretnutie vlastníkov v mesiaci októbri, najneskoršie do komunálnych volieb. Stretnutie majú zvolať vlastníci , ktorí vlastnia viac ako jednu tretinu plochy;

 

5. Práce v lese:

 

        udržiavajú sa poľné a lesné komunikácie – čistia sa priepusty

        bola zistená krádež dreva Rómami – riešilo sa cez políciu

        vychystáva sa palivové drevo

        Biskupské – treba vyťažiť cca 100 m3 dreva – sucháre a vývraty; treba vysadiť 2600 ks sadeníc, sadenice boli zakúpené, sú pripravené k sadeniu. Práce sa vykonávajú dodávateľsky

 

6. Rôzne

 

        VZ Štrkopiesky – bude 4.11.2022 o 13.00 hod. v kancelárii urbáru,

         porada s Ing. Pekarčíkovou – za účasti predsedu a podpredsedu : sú problémy so spoločníkom Ing. Bojňanským, ktorý zablokoval výplatu peňazí za predané pozemky;

        železnice –predpokladá sa pokračovanie rekoštrukčných prác  sa na trati Poprad-Vydrník, mala by sa uložiť výkopová zemina v rámci rekultivačných v lokalite Batizovce 1.

        treba vyčistiť nepoužívané odkaliská pri Agrostave, ktoré sú na urbárskych pozemkoch

 

Uznesenie č. 1: Výbor súhlasí s tým, aby PSU Batizovce v súčinnosti s PD Batizovce zvolali  stretnutie   vlastníkov pozemkov za účelom prenájmu poľovného revíru na nasledujúce  obdobie a to v mesiaci októbri 2022.

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník