Z á p i s n i c a

 

 

zo zasadnutia výboru PSU v Batizovciach, konaného dňa 16.6.2022 v kancelárii urbáru

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Kontrola plnenia uznesenia

  3. Došlá pošta

  4. Vyhodnotenie VZ z 15.5.2022

  5. Podklady pre banský úrad v Košiciach

  6. Žiadosť o súhlas so vstupom na urbársky pozemok

  7. Práce v lese

  8. Rôzne

 

1. Schôdzu otvoril a viedol  predseda Ing. Jozef Hudák, CSc.

 

2. Uznesenia boli splnené.

 

3. Došlá pošta:

 

        bol prejednaný názor Ing. Miroslava Šerfela ohľadom príspevku vo výške 5,- € na VZ, príspevok nie je nárokovateľný, bude sa riešiť priebežne

        žiadosť o súhlas na výkon poľovníckeho práva podalo poľovnícke združenie Batizovce

         objednávka z SPP na práce za 4 521,- €

 

4. Predseda PSU vyhodnotil priebeh VZ ako bezproblémový, na príslušné úrady boli zaslané potrebné doklady z konania VZ a na diskusné príspevky bolo odpovedané priamo na scôdzi.

 

5. Podklady pre banský úrad v Košiciach – boli predložené zmeny:

 

        zmena týkajúca sa vydaného povolenia na banskú činnosť

        zmena štatutára  PSU za zomrelého bývalého presedu

        zmena zodpovedného vedúceho zamestnanca lomu Batizovce I, (Ing. Pekarčíková stratila platnosť na výkon funkcie – zmena na Jozefa Vinceka), súčasne bola spracovaná DOHODA o pracovnej činnosti pre uvedeného pracovníka

 

6. Žiadosť o vstup na pozemky urbáru s parc. Č KN – C 9460 a KN – C 9461 zapísaných na         LV č. 1745, -  výstavba optickej trasy pre telekomunikačné účely – investor je Orange Slovensko – jedná sa o  trasu, ktorú projekčne rieši firma Delta Telekom Servis, s.r.o. Košice.

 

 

 

 

 

 

 

7. Práce v lese:

 

        bola vykonaná prerezávka na 28 ha lesa

        urobili sa oplotky v dĺžke 360 bežných metrov

        začali sa práce na vyžínaní vysadených sadeníc stromčekov

 

8. Rôzne:

 

        v rámci projektu ŠOP bola fakturovaná suma 20 157,- € za práce – výsadba sadeníc  a vybudovanie oplotkov, financie boli poskytnuté formou preddavku

        podaná žiadosť na dotáciu - výzva  PPA -  mimoprodukčné funkcie lesa na LHC Vysoké Tatry pre rok 2022

        pokračuje  navážka zemina z rekonštrukcie železnice – rekultivácia lomu Batizovce I

        výjazdové zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 15.7.2022 o 9.00 hod.

 

 

 

Uznesenie č. 1: Výbor prejednal poskytovanie príspevku 5,- € za účasť na VZ , ale vzhľadom na

                          problémy, ktoré sa vyskytli so splnomocneniami pri poslednom VZ, výbor

                          nedoporučuje uvedený príspevok v budúcnosti vyplácať

 

Uznesenie č. 2: Výbor berie na vedomie zmenu zodpovedného vedúceho pracovníka za Ing.                                Pekarčíkovú na Jozefa Vinceka ako i zmenu štatutára pre styk s Banským úradom.

 

Uznesenie č. 3: Výbor sa oboznámil so žiadosťou firmy Delta Telekom Servis, Košice o vstup na   

urbársky pozemok parc. Č KN – C 9460 a KN -C 9461 a ukladá predsedovi urbáru                           prejenať so zástupcami tejto firmy podrobnosti dôvodu a  účelu stavby, vrátane

                           náhrady za prekopanie a následne vzniknutú škodu na uvedených parcelách.   

 

                           Termín: do najbližšej výborovej schôdze               Zodp.: predseda PSU

 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Pajerchin, tajomník